Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Intern klachtrecht in de Algemene wet bestuursrecht

12 mei 1999
De overheid wordt verplicht tot het behandelen van klachten aan de hand van een aantal wettelijke minimumeisen. Deze eisen worden neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht.
Dit is de strekking van een wetsvoorstel van minister Peper dat gisteren met algemene stemmen door de Eerste Kamer is aanvaard. De wet zal per 1 juli 1999 in werking treden.
Iedereen heeft het recht om bij een bestuursorgaan een klacht in te dienen als hij ontevreden is over de manier waarop hij door dat bestuursorgaan - of door een ambtenaar die onder de verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan werkzaam is - wordt bejegend. Die klacht kan mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
Het wetsvoorstel regelt de belangrijkste eisen waaraan een zorgvuldige klachtbehandeling door bestuursorganen moet voldoen. Tegelijkertijd geeft het wetsvoorstel aan bestuursorganen de ruimte en creativiteit om de reactie op een klacht af te stemmen op de aard en de ernst van de klacht.
Volgens de minimumeisen die het wetsvoorstel regelt, moet het bestuursorgaan aan de indiener van een schriftelijke klacht een ontvangstbevestiging sturen en de klacht in principe binnen zes weken afhandelen. Binnen die tijd moet de klager in de gelegenheid worden gesteld zijn klacht toe te lichten. Het bestuursorgaan moet altijd zelf op de klacht beslissen. Wel kan het een onafhankelijke persoon of commissie belasten met de advisering over de afhandeling van klachten. De ingediende schriftelijke klachten worden door het bestuursorgaan geregistreerd en jaarlijks gepubliceerd.
Als de klager niet tevreden is met de behandeling van zijn klacht door het bestuursorgaan, dan kan hij zich in bepaalde gevallen wenden tot een externe, onafhankelijke klachtinstantie. Voor bestuursorganen van het rijk, de politie, de provincies en een aantal gemeenten is dat de Nationale Ombudsman. Sommige gemeenten hebben een eigen ombudspersoon of ombudscommissie. De overgrote meerderheid van de gemeenten heeft echter op dit moment geen externe klachtinstantie. Het is de bedoeling dat over een paar jaar alle gemeenten wel over een externe klachtvoorziening beschikken.

Deel: ' Intern klachtrecht in Algemene wet bestuursrecht - 2411 '
Lees ook