Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Intern toezicht corporaties moet beter (31-5-2002)


Staatssecretaris Remkes (VROM) neemt maatregelen om het interne toezicht van wooncorporaties op het punt van de administratieve organisatie en de interne controle te verbeteren. Uit een onderzoek van het ministerie blijkt dat de administratieve organisatie en interne controle binnen de corporatiesector nog verre van optimaal zijn. Dit schrijft Remkes in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Bedrijfsvoering
Het ministerie van VROM heeft in 2001 bij ongeveer 40 corporaties de interne controle en de administratieve organisatie onderzocht. Eind jaren '90 bleek dat bij sommige corporaties de administratieve organisatie en interne controle te wensen over lieten. Het onderzoek heeft dit beeld grotendeels bevestigd. Zo zijn inkoopprocessen vaak onderbelicht. Dit betekent dat de wijze waarop aannemers en dergelijke worden geselecteerd en de wijze waarop aanbestedingen plaatsvinden, vaak niet vastliggen. Corporaties lopen op grond van dit alles financiële risico's. Ook kan de integriteit ter discussie komen te staan door bevoordeling van een persoon of organisatie.
Verder geldt hoe kleiner de corporatie, des te minder is beschreven aan procedures, functies, en dergelijke. Interne toezichtsorganen van kleine corporaties ontvangen vaak te weinig informatie over de bedrijfsvoering om op dit punt goed te kunnen functioneren. Bij grote instellingen is de informatie veelal beter. Het benoemen door grotere instellingen van een functionaris voor de interne controle en het opstellen en uitvoeren van een interne controleplan bieden meer waarborg voor een goede administratieve organisatie. Op basis van dit onderzoek en de recente bestuurscrisis bij een instelling in Zwolle, maar ook met het oog op de resultaten van de tussenevaluatie van Aedes vereniging van woningcorporaties over de implementatie van de aanbevelingen van de Commissie Glasz voor wat het intern toezicht betreft, heeft Staatssecretaris Remkes besloten een aantal maatregelen te treffen. Daarmee moet het interne toezicht bij corporaties worden versterkt.

Verscherpen
De Staatssecretaris zal Aedes verzoeken om een standaard voor de administratieve organisatie te ontwikkelen, die corporaties voor hun eigen situatie kunnen aanpassen. Het hebben van een goede administratieve organisatie zou onderdeel kunnen zijn van de bedrijfstakcode voor de corporaties. In samenwerking met Aedes zal het hebben van een controllerfunctie worden gestimuleerd. Er zullen richtlijnen in de regelgeving worden opgenomen om het intern toezicht met een risicoanalyse te laten bepalen welke risicovolle processen moeten worden vastgelegd. Gedacht kan worden aan financiële transacties, het aangaan van verplichtingen, de inkoop van goederen, leveringen en diensten (waaronder aanbestedingen).
In de regelgeving zullen ook waarborgen voor een goede administratieve organisatie worden opgenomen. Het ligt in de rede dit op te nemen in het accountantsprotocol. Accountants zullen dan jaarlijks hun oordeel geven over de administratieve organisatie van corporaties. De accountantsdienst van VROM voert op dit moment een review uit bij een aantal accountants op basis van de beoordeling van corporaties over 2000.
Het onderzoek zal door VROM over enkele jaren worden herhaald, om te kijken of het beter is geworden met het interne toezicht bij de corporaties.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7620&site=persbericht )

Deel: ' Intern toezicht corporaties moet beter '
Lees ook