Ministerie van Binnenlandse Zaken


Internationaal congres in nederland over rampenbestrijding

12 november 1998
Op 14, 15 en 16 juni 1999 vindt in de RAI in Amsterdam een internationale conferentie plaats over rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening daarbij.
Het conferentieprogramma wordt opgebouwd vanuit drie invalshoeken:

1. Bestuurlijke verantwoordelijkheden voor een adequate organisatie van de hulpverlening bij incidenten en rampen. Goed voorbereid zijn staat hierbij centraal, zoals het opstellen van rampenplannen en draaiboeken, het vastleggen van verantwoordelijkheden, het analyseren van risicos en het houden van oefeningen. 2. Met welke organisatorische en procesmatige problemen worden geneeskundige hulpverleners in de praktijk geconfronteerd, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens het verlenen van medische hulp op de plaats van de ramp of bij een humanitaire missie? 3. De medische aspecten van de geneeskundige hulpverlening, van rampterrein naar ziekenhuis.

De conferentie is bedoeld voor bestuurders, beleidsambtenaren en praktijkmensen uit kringen van overheden, brandweer, geneeskundige diensten, ambulancediensten, politie en defensie. Er zullen ook specifiek medische onderwerpen aan de orde komen, waardoor (para)medici zich internationaal binnen hun vakgebied kunnen oriënteren. Tijdens plenaire sessies zullen nationale en internationale autoriteiten van naam als sprekers optreden.

De conferentie wordt georganiseerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Defensie, samen met de Europese Commissie.

Meer informatie over de conferentie is te vinden op de Internetsite van DMMR (Disaster Management and Medical Relief). Het adres daarvan is https://dmmr.minbzk.nl/.

Deel: ' Internationaal congres over rampenbestrijding '
Lees ook