LTO Nederland

LTO: internationaal overleg nodig over noodopslag bij extreem hoog rivierwater

Woensdag 29 mei 2002 - Om overstromingen van de Rijn en de Maas in ons land te voorkomen, zullen in eerste instantie bovenstrooms in de buurlanden voorzieningen getroffen moeten worden. Hoe meer druk al bovenstrooms in Duitsland en België kan worden weggenomen, hoe beter het is. Zonodig moet Nederland daar aan meebetalen, zegt LTO-Nederland in eerste reactie op het vanmorgen gepresenteerde advies van de Commissie Noodoverloopgebieden (commissie Luteijn).

In 1993 en 1995 dreigden bij extreem zware regenval in West-Europa grote delen van Nederland onder water te lopen. Nu worden de eerste stappen gezet om herhaling te voorkomen. Waarschijnlijk zullen ook in Nederland overloopgebieden nodig zijn om het overtollig rivierwater tijdelijk op te vangen. LTO benadrukt, dat alle schade voor de betrokken ondernemers moet worden vergoed en ze niet worden geconfronteerd met planologische beperkingen.

De mogelijkheden voor noodopslag in het Duitse en Belgische stroomgebied van resp. de Rijn en de Maas moeten minstens zo groot zijn als die in Nederland, zegt LTO. De land- en tuinbouworganisatie vindt, dat eerst internationaal overleg nodig is over de inzet van de betrokken landen alvorens nu al gebieden in Nederland voor zo'n bestemming te noemen. 'Beter bovenstrooms dan benedenstrooms', reageert LTO-bestuurder Roemaat op het advies. 'Door mogelijkheden bovenstrooms onbenut te laten, wordt de druk hier in het rivierengebied bij extreem hoge waterstanden velen malen groter. Hoe dan ook is een gezamenlijke inspanning nodig om de risico's zoveel mogelijk te beperken.'

LTO-Nederland dringt er verder op aan snel aan de slag te gaan met de voorbereiding van wettelijke regelingen, voordat het eerste gebied officieel wordt aangewezen. De betrokkenen mensen en bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn, met welke rechten en plichten ze te maken krijgen en wat hen in een noodscenario te wachten staat. Eerst zal wettelijk helder moeten zijn vastgelegd dat alle schade, inclusief gevolg- en naschade, volledig worden vergoed. Volgens LTO is het noodzakelijk, dat de gang van zaken bij noodopslag vanaf begin tot eind in een duidelijk stappenplan wordt geregeld. De commissie Luteijn noemt een reeks plannen die daarvoor klaar moeten liggen, zoals over de evacuatie, de onderwaterzetting, het herstel en de nazorg inclusief schadeafwikkeling.

Als gebieden in Midden-Nederland geschikt gemaakt worden voor wateropvang, zijn daar allerlei voorzieningen nodig. Tegelijk met de aanleg ervan dient ook een herinrichting / herstructurering van die gebieden te worden uitgevoerd. Zo kunnen noodzakelijke voorzieningen hand in hand gaan met een verbetering van de landbouwstructuur. De aanwijzing van gebieden en voorzieningen als dijken, gemalen en terpen mogen in geen enkel geval leiden tot beperkingen in de bedrijfsontwikkeling en minder perspectief voor de betrokken ondernemers.

Nadere informatie: afdeling Communicatie (tel. 070-3382721)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' Internationaal overleg nodig over noodopslag extreem hoog rivierwater '
Lees ook