expostbus51


OPENBAAR MINISTERIE

Internationale aanklagers presenteren gedragscode

Persbericht

Den Haag, 23 april 1999

Secretariaat-Generaal verhuist naar Den Haag
Internationale aanklagersorganisatie I.A.P. presenteert wereldwijde gedragscode

De International Association of Prosecutors (I.A.P.) heeft vandaag in Den Haag een wereldwijde gedragscode voor openbare aanklagers gepresenteerd. De gedragscode, genaamd Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors, is door het uitvoerend committee van de I.A.P. vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 21 - 23 april in Amsterdam. Het document zal tijdens de vierde jaarlijkse conferentie en jaarvergadering, die van 5 tot en met 10 september plaatsvindt in Beijing, China, worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de I.A.P.
De I.A.P. maakte ook bekend dat haar Secretariaat-Generaal, geleid door de Leeuwarder Advocaat-Generaal mr. Henk A. Marquart Scholtz, van Groningen verhuist naar Den Haag. Daarmee vestigt zich weer een grote internationale juridische organisatie in de hofstad, die daarmee de naam "wereldhoofdstad van het recht" verder inhoud geeft. Het Internationale Gerechtshof, het Internationale Strafhof, het Tobias Asser instituut voor internationaal recht en het Joegoslavië-tribunaal gingen de I.A.P. voor. De gemeente Den Haag, het College van Porcureurs-generaal en het Ministerie van Justitie dragen gezamenlijk bij aan deze overgang.

De gedragscode vloeit voort uit de statuten van de I.A.P. die bepalen dat de organisatie een eerlijke, onpartijdige en efficiënte vervolging van strafbare feiten zal nastreven. Dit streven vloeit ondermeer voort uit de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de VN. De I.A.P. acht het van groot belang dat de burger vertrouwen kan hebben in de integriteit van de rechtspleging. De vrijheid die aanklagers hebben om al dan niet te vervolgen noemt de Association in het document een zware en serieuze verantwoordelijkheid, die gebaseerd dient te zijn op een internationale standaard. De code bestaat uit zes artikelen, die achtereenvolgens het gedrag, de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid, de rol van aanklagers in het strafproces, de samenwerking met andere spelers in het strafrechtelijke veld en het recht op billijke en adequate arbeidsomstandigheden behandelen.

gedrag
Aanklagers dienen volgens het document altijd overeenkomstig de wet en de ethiek van hun vak te handelen, zo bepaalt het eerste artikel van de gedragscode. Zij moeten uiterst integer zijn en ter zake kundig. Ze moeten ernaar streven om niet alleen consequent, onafhankelijk en onpartijdig te zijn, maar ook als zodanig te worden gezien door burgers. Daarnaast moeten openbare aanklagers steeds de rechten van de verdachte op een eerlijk proces bewaken en daartoe ook ervoor zorgen dat bewijs dat ten voordele van de verdachte strekt boven tafel komt. Tevens moeten ze handelen in het algemeen belang en de waardigheid van de mens en diens rechten respecteren en bewaken.

onafhankelijk
Het gebruik van de vrijheid om al dan niet te vervolgen moet onafhankelijk van politiek ingrijpen worden uitgeoefend (artikel 2). Zo een overheid het wettelijke recht heeft om een aanklager een algemene of bijzondere aanwijzing te geven, moet dat recht helder en inzichtelijk zijn, onderworpen aan richtlijnen die de onafhankelijkheid van aanklagers waarborgen en moet de uitoefening van het recht een aanwijzing te geven gebaseerd zijn op een wettelijke bevoegdheid.

onpartijdig
Artikel 3 van de code bepaalt dat aanklagers onpartijdig dienen te zijn. Daarom moeten ze zich niet laten beïnvloeden door de publieke opinie of de media, moeten ze objectief zijn en rekening houden met alle relevante omstandigheden van een zaak. Aanklagers moeten er altijd naar streven de waarheid aan het licht te brengen.

strafvervolging
Tijdens een strafvervolging moeten aanklagers erop toezien dat opsporingsinstanties overeenkomstig de wet en fundamentele mensenrechten handelen. Ook moeten die instanties objectief, onafhankelijk en professioneel te werk gaan. Ook houden aanklagers rekening met de belangen van slachtoffers en getuigen en wijzen ze hen op hun rechten. Verder bepaalt artikel vier ondermeer dat aanklagers zich ervan zullen vergewissen dat bewijsmateriaal rechtmatig verkregen is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen aanklagers ervan afzien het materiaal in het proces te gebruiken.

samenwerking
Het vijfde artikel behandelt de samenwerking van aanklagers met rechters, de verdediging, belangengroeperingen en overheidsinstanties. Ook dienen aanklagers hun collega.s in andere regio.s en landen desgevraagd te assisteren.

rechten
Om hun werk overeenkomstig deze standaard te kunnen uitoefenen, zijn in artikel 6 enkele rechten van aanklagers verwoord. Zij moeten hun beroep vrij van intimidatie, hinder, ongeoorloofd ingrijpen of niet-gerechtvaardigde strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid kunnen uitoefenen. Als het noodzakelijk is, moeten zij en hun families beschermd worden door de autoriteiten als hun veiligheid in het geding is vanwege de juiste uitoefening van hun beroep. Aanklagers hebben recht op goede arbeidsomstandigheden. In het geval dat zij ervan beschuldigd worden niet overeenkomstig de beroepscode te hebben gehandeld, hebben ze recht op een eerlijke hoorzitting en een objectieve beslissing. Ook moeten zij het recht hebben een beroepsvereniging op te richten dan wel er lid van te worden.

Achter deze verklaring hebben zich geschaard de leden van het bestuur van de I.A.P., aanklagers uit Ierland, Nederland, Engeland en Wales, Japan, Hongarije, Brazilië, Oeganda, Canada, Nieuw-Zeeland, Rusland, Australië, Kameroen, Denemarken, de Filipijnen, Roemenië, St. Vincent, de Verenigde Staten van Amerika, Azerbeidjan, Oostenrijk, Zuid-Afrika, Duitsland, Thailand en China.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
mr. Henk A. Marquart Scholtz, secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (I.A.P.), telefoon: ++31 50 311 15 92 of 06 - 53 63 49 46. Van vrijdag 23 april tot en met zondag 25 april kunt u ook contact opnemen met mr. J. Hoekman, persvoorlichter Openbaar Ministerie Nederland (ook voor afschriften van de gedragscode), telefoon: 06 - 51 50 18 24.

De code staat ook op internet: http://www.iap.nl.com (onder .documentation.).

23 apr 99 18:28

Deel: ' Internationale aanklagers presenteren gedragscode '
Lees ook