CBS

Internationale handel daalt

De waarde van de in- en uitvoer van goederen is in mei 2002 afgenomen ten opzichte van mei vorig jaar. De uitvoerwaarde is met 5 procent gedaald tot bijna 20 miljard euro. De waarde van de invoer is in mei met 11 procent afgenomen en bedraagt bijna 17 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. De internationale handel is in mei weer sterker gedaald dan in de maand ervoor. Dat komt deels doordat mei een werkdag minder telt dan vorig jaar en april een werkdag meer. Daarnaast zijn de prijzen in mei harder gedaald dan in april.

In- en uitvoer naar EU-landen neemt af
Nederland heeft in mei 2002 voor bijna 15 miljard euro aan goederen uitgevoerd naar EU-landen. Dat is 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De invoer uit EU-landen is gedaald met 8 procent en bedraagt bijna 10 miljard euro. Het handelsoverschot met de EU-landen over mei 2002 bedraagt daardoor ruim 5 miljard euro.

Uitvoer naar niet EU-landen stijgt
Terwijl de uitvoer naar EU-landen is gedaald, is deze naar landen buiten de EU met 7 procent toegenomen ten opzichte van mei 2001. De niet EU-uitvoer komt uit op bijna 5 miljard euro. De invoer uit niet EU-landen is ten opzichte van mei 2001 met 15 procent gedaald en bedraagt ruim 7 miljard euro. De handel met de niet EU-landen levert in mei een relatief laag tekort op van 2,3 miljard euro.

Technische toelichting
Cijfers van de in- en uitvoer van goederen van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. De in- en uitvoercijfers zijn inclusief de zogenaamde wederuitvoer. Dit zijn goederen die in Nederland zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlandse ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht spreekt men van doorvoer. De in- en uitvoer van diensten wordt buiten beschouwing gelaten. Tenzij anders vermeld, zijn de ontwikkelingen berekend ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB02-147
16 juli 2002
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken
Persbericht

CBS Persbericht PB02-147 pagina 1 van 2

Deel: ' Internationale handel daalt '
Lees ook