Ingezonden persbericht


Persbericht
Aan de redactie
Amsterdam, 12 juli 2001

Onderzoek: Grote steun voor doelstelling 'Drempels Weg' onder Nederlandse bevolking INTERNET MOET TOEGANKELIJKER WORDEN VOOR GEHANDICAPTEN

Internet moet toegankelijker worden voor gehandicapten. Door het toegankelijker maken van het internet kunnen gehandicapten beter participeren in de samenleving. Bedrijven die investeren om hun sites toegankelijk maken voor gehandicapten kunnen rekenen op veel goodwill van het Nederlandse publiek. Er bestaat grote steun voor de doelstellingen van de Drempels Weg-campagne, die het internet toegankelijker en gebruiksvriendelijker wil maken voor gehandicapten. De positie van gehandicapten in de Nederlandse samenleving wordt als kwetsbaar gezien. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, verricht door Anker Solutions in samenwerking met Intomart. 1.006 Nederlanders werden in de maand april ondervraagd over de campagne Drempels Weg. Vorige week maakten de vier ambassadeurs van de Drempels Weg-campagne bekend dat de websites van Nieuws en Media instellingen in Nederland zeer slecht toegankelijk en bruikbaar zijn voor gehandicapten. Uit eerder onderzoek bleek dezelfde conclusie te gelden voor de Financiële websites in Nederland. Grote steun voor initiatieven bedrijfsleven. De Nederlands bevolking reageert bijzonder positief op inspanningen van het bedrijfsleven om achterstanden in het gebruik van internet terug te dringen. Vrijwel alle respondenten (98 procent) vinden het een goede zaak (waarvan maarliefst 74 procent zeer goed ) dat een aantal bedrijven op dit moment miljoenen guldens investeert om hun computerprogramma s en apparatuur beter toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk groepen gehandicapten. Drempels Weg geniet zeer grote steun onder de Nederlandse bevolking. Bijna alle respondenten (97 procent) vindt het goed dat het ministerie van VWS een campagne heeft ingesteld met als doel het gebruik van internet door gehandicapten te bevorderen en zo bij te dragen aan de verbetering van hun maatschappelijke positie. Brede herkenning van bestaan van digitale kloof. Ruim vier van de vijf ondervraagden (82 procent) zegt dat sommige groepen achterop zijn geraakt in hun gebruik van het internet. Slechts 18 procent is van mening dat iedereen gelijke toegang heeft tot het internet . De respondenten situeren de digitale kloof, althans de negatieve kant daarvan, bij ouderen, lage inkomens, etnische minderheden, lager opgeleiden en gehandicapten. Zij allen zijn in de beleving van de respondenten achterop geraakt in hun gebruik van internet. De digitale kloof moet worden aangepakt. Wanneer bepaalde groepen buiten hun schuld achterop zijn geraakt met het gebruik van internet , dan vinden bijna vier van de vijf respondenten (79 procent) dat er iets moet worden gedaan om die achterstand op te heffen . Overheid eerste verantwoordelijke. Het ongedaan maken van de internetachterstand van bepaalde groepen wordt door de respondenten in eerste instantie opgevat als een taak van de overheid (34 procent) en in tweede instantie als een taak van de de betrokken mensen zelf (25 procent). Een kleinere groep van 10 procent van de ondervraagden beschouwt het wegwerken van de digitale kloof als een taak van de overheid en de betrokken groepen gezamenlijk. Slechts 7 procent beschouwt het wegwerken van de digitale kloof als een taak van alleen het bedrijfsleven. Men ziet meer in een rol van het bedrijfsleven in combinatie met de overheid (eveneens 7 procent) of samen met zowel de overheid als de betrokken mensen (12 procent). Positie van gehandicapten is kwetsbaar . De Nederlandse bevolking maakt zich duidelijk zorgen over de positie van gehandicapten in de Nederlandse samenleving:
- Gehandicapten zitten in een kwetsbare positie. (89 procent eens , waarvan 25 procent zeer eens )
- Gehandicapten dreigen vaak geïsoleerd te raken. (77 procent mee eens , waarvan 17 procent zeer eens ).
- Gehandicapten kampen meestal met een slechte inkomenspositie. (76 procent mee eens , waarvan 19 procent zeer eens ) 114a1f.gif
Over Drempels Weg
Het initiatief 'Drempels weg', geïnitieerd door staatssecretaris Margot Vliegenthart van VWS, zal in het komende jaar op velerlei manieren aandacht vragen voor de toegankelijkheid en mogelijkheden van internet voor gehandicapten. Staatssecretaris Vliegenthart heeft begin dit jaar vier ambassadeurs aangesteld die elk een groep gehandicapten vertegenwoordigen: doven, blinden, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. De vier willen bedrijven en organisaties bewust maken van de drempels die zij op internet opwerpen voor mensen met een beperking. De verbeteringen die de ambassadeurs voorstaan om de toegankelijkheid van websites te bevorderen, zijn dan ook eenvoudig. Ze vragen bijvoorbeeld om eenvoudig taalgebruik, duidelijke kleurverschillen tussen tekst en achtergrond, zodat slechtzienden ermee overweg kunnen, en wanneer foto's op websites ondersteund zouden worden door een tekst, kunnen blinden met een brailleleesregel lezen wat er op de foto's te zien is. Zowel internetaanbieders, internetgebruikers als bouwers van websites zullen worden benaderd om hun verantwoordelijkheid te nemen om een toegankelijker internet te creëren waardoor met name gehandicapten hun maatschappelijke achterstand kunnen voorkomen en/of gedeeltelijk opheffen. Meer informatie over Drempels Weg kunt u lezen op www.drempelsweg.nl Voor meer informatie over het onderzoek en over Drempels Weg kunt u contact opnemen met Erik van Bruggen (Booij en Van Bruggen/Anker Solutions) op telefoonnummer 020-5205280

Politiek Online BV
Pres. Kennedylaan 19-21 Postbus 17111
2502 CC Den Haag
Telefoon: 070 - 3629797
Fax: 070 - 3465645
E-mail: dereede@politiekonline.nl

Deel: ' Internet moet toegankelijker worden voor gehandicapten '
Lees ook