NIM

Derde Nationale Internet Monitor wijst uit:

Internet verspreidt zich als een olievlek over Nederland

Het telefonische gedeelte van de derde Nationale Internet Monitor (maart 99), door het Amsterdamse marktonderzoekbureau Pro Active, onder 3000 Nederlanders, laat zien dat Internet in de afgelopen 5 maanden een zeer sterke groei heeft doorgemaakt.

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat de afgelopen 14 dagen minimaal 1 keer online is geweest, bedraagt inmiddels bijna 19% (2,3 miljoen). Op jaarbasis betekent dat een stijging met 59%. Als dit tempo van stijging zich blijft voordoen dan zal in 2002 het percentage van 50% worden overschreden! Bij de inkomensgroep boven 2 maal modaal is dat nu reeds het geval.

Ook E-Commerce groeit sterk. Ruim 4% van de Nederlanders (500.000) zegt wel eens iets via Internet gekocht of besteld te hebben. Op jaarbasis is dat een stijging van meer dan 100%. Ook hier is er een groot verschil in gedrag naar inkomen.

In het kader van de Nationale Internet Monitor, van het Amsterdamse marktonderzoekbureau Pro Active, wordt naast een online onderzoek onder meer dan 16.000 Nederlandse Internet gebruikers, ook een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 3000 Nederlanders. Aangezien dit onderzoek vijf maanden geleden, bij de tweede versie van dit onderzoek

(oktober 98) op een identieke wijze is uitgevoerd zijn vergelijkingen in de tijd zeer goed te maken. Het sterke groeitempo van Internet in Nederland valt hierbij goed te herkennen. (Het telefonische onderzoek is beide keren uitgevoerd met behulp van het CATI-systeem van Inter/View International).

De belangrijkste bevindingen van het net afgeronde onderzoek zijn:

* Het aandeel Nederlandse Internet gebruikers dat opgeeft de afgelopen 14 dagen één of meer keren online te zijn geweest, is gestegen van 15,0 naar 18,6% (1,8 naar 2,3 miljoen). Per gemiddelde dag is dit percentage gestegen van 6,9 naar 9,4%. Dit houdt in dat dagelijks al meer bijna 1,2 miljoen der Nederlanders verbinding legt met Internet.

* E-Commerce begint zich nu ook te ontwikkelen in Nederland. 4,2% (was 2,9%) zegt wel eens iets via Internet gekocht of besteld te hebben. Een stijgingspercentage op jaarbasis van meer dan 100%.

* In de onderzoeksperiode van 2 weken is voor meer dan 50 miljoen gulden via Internet besteld, waarvan ruim 60% een zakelijke achtergrond had. De aankopen betreffen vooral hardware en software. Het groeitempo van de omzet is meer dan 200% op jaarbasis. De omzet in oktober 1998 was 35 miljoen gulden.

Opmerkelijk hierbij is dat deze cijfers per capita goed vergelijkbaar zijn met die van de USA van ongeveer 2 jaar geleden. Bezien we de ontwikkelingen daar in de afgelopen 2 jaren, dan zien we tijdens deze periode een voortzetting van het voorafgaande groeitempo. Hieruit kan worden opgemaakt dat het gemeten groeitempo in Nederland zich de komende 2 jaar zal blijven voordoen.

Het onderzoek geeft ook informatie over de ontwikkelingen van het Internet gebruik naar geslacht, leeftijd en inkomen. Dan is vast te stellen dat de ontwikkelingen niet geheel parallel lopen:

* Bij mannen is 25% in de afgelopen 14 dagen online geweest, terwijl dat bij de vrouwen 13% is. Vrouwen zijn snel de achterstand aan het inlopen. In dit tempo zal het aandeel mannen en vrouwen in 2001 gelijk zijn geworden.

* Het aandeel dat online is geweest in de leeftijdsgroepen 15-24, 25-34 en 35-49 ligt inmiddels vrijwel gelijk (rond de 23%). Alleen de groep boven de 50 jaar zit nog maar op 9%. Deze groep vertoont echter ook een sterke groei.

* Het verschil in gebruik van internet naar inkomen is enorm. De tweedeling tekent zich hierbij duidelijk af. Bij de groep onder modaal is dat 13%, modaal 19%, 1-2 modaal 39% en meer dan 2 maal modaal 52%. De groei is de afgelopen vijf maanden het sterkst geweest in de categorie 1-2 modaal (van 21 naar 39%!).

* De ontwikkeling van E-Commerce naar demografische kenmerken volgt op afstand de trend die hierboven staat beschreven. 5,8% van de Nederlandse mannen zegt wel eens iets via Internet gekocht of besteld te hebben, tegenover 2,7% van de vrouwen. Gekeken naar leeftijd zegt circa 5,5% van de leeftijdsklassen tot 50 jaar wel eens iets gekocht te hebben en van de groep boven de 50 is dat 2,1% (vijf maanden geleden was dat nog maar 0,3%). Naar welstand zijn de verschillen het grootst: 2,6% van de groep beneden modaal en 14,5% van de groep met een inkomen van meer dan 2 maal modaal geven op iets gekocht of besteld te hebben via Internet.

In de USA is aangetoond dat Internet de technologie is die zich het snelste verspreid qua gebruik van alle nieuwe technologieën die ooit zijn geïntroduceerd (2,5 a 3 keer zo snel als bij voorbeeld televisie.) Dat blijkt in Nederland dus ook het geval te zijn. Als de start van Internet, althans het World Wide Web, geplaatst wordt in 1994 dan zal in ongeveer 8 jaar een dekking worden gehaald van 50% van de bevolking. Televisie heeft daar in Nederland ruim 20 jaar over gedaan.

Telefonische Enquete onder 2938/3000 Nederlanders = 12.4 miljoen

****Zie voor tabellen het originele bericht****

T O T A A L

G E S L A C H T

Groei %

Man

Groei %

Vrouw

Groei %

in procenten

98 Q3

99 Q1

per jaar

98 Q3

99 Q1

per jaar

98 Q3

99 Q1

per jaar

toegang tot Internet

27,1

30,9

34

34,1

36,7

18

20,2

25,3

61

verwacht binnen jaar toegang

13,1

11,9

14,2

13,9

12,1

10,1

totaal toegang over 1 jaar

40,2

42,8

16

48,3

50,6

12

32,3

35,4


is online geweest afg. 14 dagen

15,0

18,6

59

22,1

24,4

25

8,0

13,1

154

gem. aantal dagen online in 14 dagen

6,5

7,1

6,6

7,3

6,0

6,6

online per gemiddelde dag

6,9

9,4

86

10,4

12,7

53

3,4

6,2

193

bezocht World Wide Web afg. 14 dagen

11,9

15,8

78

18,7

22,2


5,4

9,8

198

gem. aantal dagen op WWW in 14 dagen

5,2

5,0

5,5

5,5

4,3

4,1

op World Wide Web per gemiddelde dag

4,4

5,6


7,4

8,7


1,6

7,2

804

heeft wel eens iets gekocht via Internet

2,9

4,2

113

4,7

5,8

59

1,1

2,7

344

heeft afgelopen 14 dagen iets gekocht

0,7

1,4

240

0,9

1,9

240

0,4

1,0

384

Bron: Nationale Internet Monitor(TM), maart 1999, Pro Active

Telefonische Enquete onder 2938/3000 Nederlanders = 12.4 miljoen

T O T A A L

L E E F T I JD

Groei %

15-24 jaar

25-34 jaar

35-49 jaar

>50 jaar

in procenten

98 Q3

99 Q1

per jaar

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

toegang tot Internet

27,1

30,9

34

36,1

34,0

31,5

39,0

33,9

38,5

14,3

18,1

verwacht binnen jaar toegang

13,1

11,9

15,8

16,6

17,8

13,5

14,5

14,1

8,7

7,1

totaal toegang over 1 jaar

40,2

42,8

16

51,9

50,6

49,3

52,5

48,4

52,6

23,0

25,2

is online geweest afg. 14 dagen

15,0

18,6

59

23,6

22,5

19,7

24,6

18,1

23,2

5,2

9,4

gem. aantal dagen online in 14 dagen

6,5

7,1

5,7

7,2

7,2

7,2

6,3

6,9

6,9

6,9

online per gemiddelde dag

6,9

9,4

86

9,6

11,6

10,1

12,7

8,2

11,4

2,6

4,6

bezocht World Wide Web afg. 14 dagen

11,9

15,8

78

18,5

19,2

17,0

21,9

13,6

19,4

4,3

7,6

gem. aantal dagen op WWW in 14 dagen

5,2

5,0

5,0

5,1

5,7

5,2

5,2

4,9

4,3

4,7

op World Wide Web per gemiddelde dag

4,4

5,6


6,6

7,0

6,9

8,2

5,0

6,8

1,3

2,5

heeft wel eens iets gekocht via Internet

2,9

4,2

113

3,9

4,9

5,6

6,0

3,3

5,2

0,3

2,1

heeft afgelopen 14 dagen iets gekocht

0,7

1,4

240

1,5

1,4

0,6

2,1

1,1

2,3

0,0

0,4

Bron: Nationale Internet Monitor(TM), maart 1999, Pro Active

Telefonische Enquete onder 2938/3000 Nederlanders = 12.4 miljoen

T O T A A L

W E L S T A N D

Groei %

Beneden modaal

Modaal

1-2 modaal

> 2 modaal

in procenten

98 Q3

99 Q1

per jaar

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

98 Q3

99 Q1

toegang tot Internet

27,1

30,9

34

13,9

16,9

21,8

30,3

35,5

54,8

62,0

66,9

verwacht binnen jaar toegang

13,1

11,9

8,9

9,4

12,1

11,3

16,8

12,0

19,9

16,4

totaal toegang over 1 jaar

40,2

42,8

16

22,8

26,3

33,9

41,6

52,3

66,8

81,9

83,3

is online geweest afg. 14 dagen

15,0

18,6

59

9,1

12,3

9,5

19,4

20,7

39,2

40,4

51,8

gem. aantal dagen online in 14 dagen

6,5

7,1

6,3

7,9

7,2

6,8

6,6

7,0

7,2

7,2

online per gemiddelde dag

6,9

9,4

86

4,1

7,0

4,9

9,4

9,8

19,6

20,8

26,6

bezocht World Wide Web afg. 14 dagen

11,9

15,8

78

8,1

11,0

7,7

15,4

16,2

12,6

34,0

44,9

gem. aantal dagen op WWW in 14 dagen

5,2

5,0

5,1

6,1

5,8

4,6

5,5

5,1

5,1

5,1

op World Wide Web per gemiddelde dag

4,4

5,6


2,9

4,8

3,2

5,1

6,4

4,6

12,4

16,3

heeft wel eens iets gekocht via Internet

2,9

4,2

113

1,9

2,6

2,5

3,8

3,0

9,1

10,9

14,5

heeft afgelopen 14 dagen iets gekocht

0,7

1,4

240

0,9

1,0

0,5

1,6

0,8

2,4

1,7

5,8

Bron: Nationale Internet Monitor(TM), maart 1999, Pro Active

Deel: ' Internet verspreidt zich als olievlek over Nederland '
Lees ook