European Commission

IP/02/865

Brussel, 14 juni 2002

Internetchat met Commissaris Franz Fischler over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Op 17 juni 2002 kan van 18.00 tot 22.00 uur (CET) online worden gechat met Franz Fischler, Commissaris bevoegd voor Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Visserij. De heer Fischler zal vragen over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) beantwoorden naar aanleiding van de goedkeuring door de Commissie, op 28 mei jl., van het eerste pakket van voorstellen om het GVB doeltreffender te maken en beter aangepast aan de uitdagingen waarmee de visserijsector in de EU wordt geconfronteerd. Internetgebruikers kunnen in één van de 11 talen van de EU aan de chat deelnemen op de internetsite van de Commissie. Voor praktische inlichtingen in verband met deelname wordt verwezen naar: "Deelnemen aan de chat".

"De voorstellen van de Commissie zijn gebaseerd op de uitkomst van breed overleg dat ruim drie jaar is gevoerd met de vissers, de industrie, de wetenschap, de regio's en de nationale regeringen. Door middel van deze internetchat willen wij deze constructieve dialoog verderzetten met al wie in de toekomst van de visserijsector is geïnteresseerd. Bovendien is het voor mij een uitmuntende gelegenheid om de hervormingsvoorstellen aan de belangstellenden toe te lichten. Mijn boodschap is duidelijk: "We moeten de slinkende visbestanden redden om de toekomst van onze visserijsector veilig te stellen.", aldus de heer Fischler.

Slinkende visbestanden, teruglopende vangsten, te veel vaartuigen voor te weinig vis, voortdurend minder arbeidsplaatsen en een tekortschietend controle- en sanctiebeleid, het zijn maar enkele van de problemen waarmee het GVB wordt geconfronteerd. Het visserijbeleid, dat 20 jaar oud is, moet fundamenteel anders. Na intens overleg met alle betrokkenen heeft de Europese Commissie een ambitieus hervormingspakket voorgesteld, dat gericht is op duurzame visserij op biologisch, ecologisch, sociaal en economisch vlak.

De Commissie stelt daarom voor een einde te maken aan het jaarlijks terugkerend ritueel van te hoge vangstquota, boven het niveau dat wetenschappers aanbevelen, en in de plaats daarvan te kiezen voor een langetermijnaanpak om de visbestanden in stand te houden en het milieu te beschermen. Op basis van de meest recente wetenschappelijke adviezen zullen meerjarige beheersplannen worden opgesteld die moeten garanderen dat er voldoende vis is om de aanwas op peil te houden. Wat betreft het probleem van de vlootcapaciteit - de belangrijkste oorzaak van overbevissing en een bedreiging voor de toekomst van de visbestanden en van de vissers - stelt de Commissie maatregelen voor die de geleverde visserij-inspanningen moeten terugdringen.

In het bijzonder stelt de Commissie voor om geen overheidssteun meer te verlenen voor de vernieuwing en modernisering van de vloot en de vrijkomende middellen te gebruiken om vaartuigen te slopen en om vissers die besluiten de sector te verlaten, financieel te ondersteunen om zich om te scholen, een andere werkkring te vinden of met pensioen te gaan. Voorts wil de Commissie ook strengere en gelijkere sancties in de hele EU om vissers, ongeacht waar zij actief zijn, gelijke condities te garanderen. Tevens wordt voorgesteld om de controle en het toezicht in de EU betere te coördineren en een gezamenlijke EU-inspectiestructuur op te richten, bestaande onder andere uit multinationale inspectieteams.

De Commissie stelt eveneens voor om alle belanghebbenden - vissers en andere partijen in de sector, wetenschappers, niet-gouvernmentele organisaties (NGO's) en lokale overheden - meer bij het GVB-beheer te betrekken door regionale adviesraden op te richten. Deze raden zullen ideeën leveren aan de Commissie en de lidstaten, en advies uitbrengen over voorstellen die rechtstreeks betrekking hebben op het betrokken gebied.

Aangezien de verantwoordelijkheid van de EU voor de totstandbrenging van duurzame visserij niet ophoudt bij haar grenzen, stelt de Commissie een strategie inzake de verre visserij voor die op sterkere internationale samenwerking is gebaseerd. Deze strategie omvat een actieplan ter bestrijding van illegale visserij, betere evaluatie van de bestanden waartoe EU-vaartuigen buiten EU wateren toegang hebben en een geïntegreerd kader van visserijpartnerschappen met derde landen, in het bijzonder ontwikkelingslanden waarmee de EU visserijovereenkomsten heeft gesloten.

De Commissie zal in de komende maanden een aantal andere voorstellen en rapporten aannemen betreffende de aquacultuur, de visserij in de Middellandse Zee, controle en rechtshandhaving, visserij buiten de EU-wateren en de impact van de herstructurering van de vloot op de kustgebieden.

Deel: ' Internetchat met Commissaris Franz Fischler over de hervorming gemee.. '
Lees ook