INFODROME

INFODROMeDEBAT - overheidsbeleid in de informatiesamenleving -

Persbericht

Op maandag 3 september start Infodrome een internetdiscussie over de strategie die de overheid zou moeten volgen in de informatiesamenleving. De eerste week staat in de discussie 'ICT en gezondheidszorg' centraal.

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) verandert de manier waarop we werken en samenleven. Patiënten worden mondiger doordat er meer informatie beschikbaar is via internet, werknemers kunnen freelancen en zelf bepalen waar en hoe ze werken met draagbare laptops, mobiele telefoon en internet. Tegelijkertijd stelt een samenleving waar kennis en informatie belangrijke productiefactoren zijn andere eisen aan het onderwijs, infrastructuur en de bescherming van onze persoonlijke gegevens. In een grenzeloze wereld kunnen solidariteit, veiligheid en milieubeleid niet meer binnen de grenzen worden georganiseerd, omdat Nederland niet meer bij de grens ophoudt.

Voor de overheid betekent dit dat ze op andere manieren de collectieve belangen moet realiseren en beschermen. De overheid kan kiezen om op meer terreinen maatwerk te leveren en proberen haar verantwoordelijkheid beter waar te maken: de strategie van de sterkere en slimmere overheid. Daar tegenover staat een andere strategie: burgers in staat stellen eigen verantwoordelijkheid te nemen. In de discussie staat de vraag centraal welke strategie wenselijk is en waarom.

Gedurende acht weken wordt er over acht verschillende beleidsterreinen gediscussieerd: gezondheidszorg, privacy, democratisch bestuur, milieu, ouderen, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid. Bewindspersonen, ambtenaren en vertegenwoordigers van het middenveld gaan de discussie aan met de bezoekers van de website. In de week van 3 september staat het beleidsterrein gezondheidszorg centraal.

De discussie wordt georganiseerd door Infodrome, denktank van het kabinet over de informatiesamenleving. Rick van der Ploeg is namens het kabinet verantwoordelijk voor Infodrome.

https://www.infodrome.nl/debat

Voor meer informatie over de webdiscussie kunt u contact opnemen met Edith Mastenbroek. Zij is bereikbaar op 020-5510863 of 06-11358502, edith.m@infodrome.nl

31 aug 01 16:01

Deel: ' Internetdiscussie Infodrome Strategie overheid bij ICT '
Lees ook