Gemeente Rotterdam

Nr. 5
21 maart 2003

Raadsvergadering van 20 maart 2003

Interpellatie veiligheid RET personeel

Fractievoorzitter G.W. van Gent (VVD) heeft een interpellatie gehouden naar aanleiding van de incidenten rondom de veiligheid van het RET personeel. Van Gent wilde onder meer weten hoe het staat met de invoering van conducteurs op alle tramlijnen, de plaatsing van tourniquets en het uitbreiden van de controle op de tramlijnen en vroeg zich af of de directie niet meer had kunnen doen om de incidenten te voorkomen. De fractie van Leefbaar Rotterdam wees bij monde van H. Sonneveld met name op het aantal incidenten veroorzaakt door zwartrijders en vroeg de wethouder onder meer of ook stadswachten ingezet konden worden om te controleren. Ook de overige fracties stelden vragen over dit onderwerp. Wethouder S. Hulman gaf in zijn antwoord een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in het openbaar vervoer. Hij wees onder meer op het reeds bestaande veiligheidsbeleid waar o.a. het gesloten instapsysteem (tourniquets) en de conducteurs op de tram onderdeel van is. Verder wees de wethouder op het bestaande handhavingsarrangement en het geweldsprotocol van de RET, waarmee het Rotterdamse openbaar vervoer landelijk gezien vooruit loopt. Wethouder Hulman benadrukte dat er lang voor het laatste incident al stappen in gang waren gezet om de problemen aan te pakken. Zo werd al gekeken of het invoeren van conducteurs op de tram versneld kan worden uitgevoerd, wordt er gewerkt aan het beveiligen van de eindpunten en aan het invoeren van deurvergrendeling. Op alle tramlijnen in Rotterdam worden conducteurs ingevoerd. In totaal gaat het om 400 conducteurs. Deze operatie gaat anderhalf jaar duren. Het gaat om een intensief traject van werving, selectie en opleiding. Het beroep van conducteur past niet binnen het systeem van ID gesubsidieerde banen. De politie kan binnen 3 minuten na melding van een incident ter plekke kan zijn. Burgemeester Opstelten wees in dit verband op een vorig jaar gesloten convenant over de inzet van politie in het openbaar vervoer. Wethouder Veiligheid De Faria gaf op een tweetal vragen aan dat veiligheid in het openbaar vervoer één van de doelstellingen is in het veiligheidsbeleid van dit College en dat ze zou kijken in hoeverre mensen van Stadstoezicht tijdelijk ingezet kunnen worden op de tram. Een motie van de PvdA om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een permanente bemanning op alle metrostations werd aangenomen. VVD en CDA stemden tegen.

Personalia
De gemeenteraad heeft met terugwerkende kracht formeel de leden van het Quality-team Kop van Zuid benoemd. Als voorzitter is benoemd dhr. R. Brouwers, als leden mw. ir. E. Gali i Camprubi en de heren ir. K. Kaan en M. Guyer. Tot lid van het Hoog-bouwteam is benoemd mw. ir. Hiltrud Pötz. Beide organen vallen onder de commissie voor Welstand en Monumenten. Prof. dr. A. Zijderveld is benoemd tot voorzitter van de Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad (SAMS). Het college had hem al in november tot voorzitter benoemd, maar omdat nog een verkenning volgt over het stelsel van adviescommissies is een raadsbenoeming noodzakelijk. Dhr. M.J. Smit (fractie Smit) is benoemd tot lid van de commissie voor Onderwijs en Sociale Zaken.

Henegouwerplein deels afgesloten
De gemeenteraad heeft het deel van het Henegouwerplein tussen de Hennewierstraat en de Duivenvoordestraat bij het Christelijk Henegouwencollege onttrokken aan het openbaar verkeer. Dit is nodig om het schoolgebouw aan weerszijde met hekken af te sluiten tot aan het sportterrein. De school heeft veel overlast ondervonden van drugsdealers. Scholieren werden lastig gevallen, de portieken werden gebruikt als slaapplaats en er was overlast voor bewoners. De deelgemeente Delfshaven heeft vooruitlopend op de onttrekking de hekken met ingang van het schooljaar 2001 gesloten. De gemeenteraad deelde de ingediende bezwaren tegen de onttrekking niet.

Krediet voor internaat Antilliaanse jongeren
De gemeenteraad heeft E 1.894.532,- beschikbaar gesteld voor het project 'Na Kas' ('thuis'), een internaat voor Antilliaanse jongeren. Het geld komt uit het Programma Sociale Integratie van de Stedelijke Visie. De vestiging van het internaat is onderdeel van de set preventieve maatregelen in het programma voor de sluitende aanpak van de Antilliaanse problematiek 'Lus di Trafiko'. Het internaat is bedoeld voor tijdelijke opvang en behandeling van jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit. Uiteindelijk moeten er ca. 16 plaatsen komen, verdeeld over twee groepen (één voor jongens en één voor meisjes). In verband met het beschikbare geld wordt met één groep begonnen. Er wordt gezocht naar cofinanciering; als die er is kan de tweede groep beginnen. De fractie Smit-motie dat Antilliaanse probleemjongeren op de Antillen thuis horen kreeg alleen steun van Leefbaar Rotterdam raadslid J.G. van Heijgen en werd dus verworpen.

Extra budget voor OALT
De gemeenteraad heeft, met uitzondering van de fractie Smit, ingestemd met de verhoging van het budget voor het Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) voor het schooljaar 2002 - 2003 ten hoogste E 300.000. Tot en met het schooljaar 2002 werkte de Beheersstichting OALT op declaratiebasis met de dienst Stedelijk Onderwijs. Vanaf die tijd is er een subsidierelatie. Naar aanleiding van de voorlopige subsidieverstrekking wilde de stichting zich opheffen, maar na overleg is de subsidierelatie onder bepaalde afspraken en voorwaarden geaccepteerd. Met ingang van het schooljaar 2003 - 2004 komt er een sluitende begroting, waarbij een aantal lespunten wordt gesloten.

Raad stelt hoofdlijnen inkoop volwasseneneductie vast De gemeenteraad heeft de hoofdlijnen voor de inkoop van 9.700 educatietrajecten vastgesteld. Met deze inkoop is een budget van ruim E 26 miljoen gemoeid. De hoofdlijnen worden uitgewerkt in inkoopovereenkomsten die het College zal sluiten met het Albeda College en het ROC Zadkine. Zoals staat beschreven in het Deltaplan Inburgering moeten minimaal 2000 cursussen voor oudkomers worden ingekocht. Voor autochtonen worden tenminste 800 alfabetiseringscursussen ingekocht.

Basisscholen Delfshaven en Palet fuseren
De gemeenteraad heeft ingestemd met de fusie van de openbare basisscholen Delfshaven en Palet. Deze fusie is noodzakelijk geworden als gevolg van een daling van het aantal leerlingen bij de Rotterdamse openbare basisscholen. Daardoor mag het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) wettelijk 70 basissscholen in stand houden. Er zijn er nu 71, zodat fusie onontkoombaar is. De beide schoolgebouwen blijven behouden. Directie en medezeggenschapsraden zijn akkoord.

Wegslepen wordt duurder
De gemeenteraad heeft besloten de tarieven voor het wegslepen van foutgeparkeerde voertuigen te verhogen. Volgens de politie zijn de huidige tarieven niet kostendekkend. De voorrijkosten (inclusief takelen) worden verhoogd van E 80 naar E 120 en de kosten voor het overbrengen van het voertuig te verhogen van E 55 naar E 75. De kosten voor het bewaren van het voertuig (stallingskosten) hoeven niet verhoogd te worden.

Bedelverbod in APV
De gemeenteraad heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV) een bedelverbod opgenomen. Uit onderzoek en politierapportages blijkt dat mensen in Rotterdam - vooral in het centrum - in toenemende mate overlast van bedelaars ondervinden. Een aantal gedraagt zich agressief en hinderlijk. B. en W. krijgen de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het bedelverbod geldt. Een amendement van de VVD en Leefbaar Rotterdam om te komen tot een totaalverbod voor bedelen heeft het met 19 stemmen voor (VVD, Leefbaar Rotterdam en fractie Smit) en 21 stemmen tegen niet gehaald. De VVD en Leefbaar Rotterdam zijn van mening dat een beperkt bedelverbod ertoe leidt dat de overlast zich verplaatst naar andere plekken in de stad. De burgemeester legde in zijn beantwoording uit dat het dit College niet gaat om het verbieden van het bedelen, maar om de aanpak van de overlast door hinderlijk gedrag. Straatmuzikanten en straatkrantverkopers vallen niet onder het verbod.

Raad wil Vinetaduin rijksmonument maken
De gemeenteraad zal de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen positief adviseren over de voorgenomen aanwijzing tot rijksmonument van het complex van militair erfgoed in het zogenaamde Vinetaduin in Hoek van Holland. Daarbij wil de raad de staatssecretaris adviseren om de beide bunkers die door de verlenging van de spoorlijn worden afgesneden van het complex, niet bij de aanwijzing tot rijksmonument te betrekken. Verder wil de gemeenteraad objecten die nog geen rijksmonument kunnen worden (jonger dan 50 jaar) betrekken bij het gemeentelijk onderzoek naar de wederopbouwarchitectuur buiten de brandgrenzen van het bombardement van mei 1940, het zogenaamde Inventarisatieproject Wederopbouw/Selectieproject Wederop-bouw 2 (IPW/SPW2) dat begin dit jaar start.

Raad stelt kadernota Bestuurlijke Participaties vast De gemeenteraad heeft de Nota Bestuurlijke Participatie vastgesteld, waarin een groot deel van de aanbevelingen van het rapport 'Besturen in Veelvoud' van de Rekenkamer Rotterdam zijn overgenomen. Al eerder stelde de raad het kader vast om af te wegen of de gemeente deelneemt in vennootschappen. Datzelfde is nu gebeurd voor deelneme in stichtingen en gemeenschappelijke regelingen. Als de deelname niet wettelijk is opgedragen wordt afgewogen of de activiteiten een maatschappelijk belang hebben dat onvoldoende elders wordt behartigd en waarvoor de gemeente zich verantwoordelijk wil maken (publiek belang). Ook wordt bekeken of deelname in de het meest effectieve instrument is en of het (financiële) risico van de gemeente in redelijke verhouding staat tot het publiek belang. Bij stichtingen mag er geen andere tegenstrijdige relatie zijn. Deelnames worden geëvalueerd en de raad krijgt tijdig informatie. In de programmabegroting en -rekening komt een paragraaf Bestuurlijke Participaties.

Communicatie Bestuursdienst Stadhuis Rotterdam
De Raadsberichten bevatten korte omschrijvingen van de belangrijkste agendapunten van de laatst gehouden vergadering van de Gemeenteraad met de bijbehorende besluiten. Deze berichten worden steeds één dag na de raadsvergadering verstuurd naar de leden van de Gemeenteraad, gemeenteraadsfracties, de deelgemeenten, de Centrumraad, de wijkraad voor Pernis, de gemeentelijke diensten en bedrijven, hoofden van dienst, directeuren van de Bestuursdienst, bibliotheken, bewonersorganisaties, vakbonden, de Kamer van Koophandel, diverse andere openbare instellingen en naar de pers. De Raadsberichten zijn ook te raadplegen via de Internetsite van het Stadhuis Rotterdam, www.stadhuis.rotterdam.nl (actueel). Ze worden gepubliceerd in het 'Rotterdam Bericht' in Maasstad Weekbladen. De bijbehorende stukken zijn te raadplegen via www.bds.rotterdam.nl en in te zien of (tegen betaling) te verkrijgen bij de bibliotheek van de Bestuursdienst, Stadskantoor kamer 100, Rodezand 18, tel. 010 - 417 25 14. Voor informatie over verzending Raadsbericht: secretariaat Communicatie Bestuursdienst, tel. 010 - 417 29 18.


---- --

Deel: ' Interpellatie veiligheid RET personeel Rotterdam '
Lees ook