Ministerie van Algemene Zaken


1red9961
2001-09-21, NOS, Met het oog op morgen, Radio 1, 23.07 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD EN DE INGELASTE EUROPESE TOP IN BRUSSEL, OVER DE

AANSLAGEN OP DE VS EN EEN EVENTUEEL ANTWOORD DAAROP

DENNENKAMP:
Hoe laat Europa zijn eensgezindheid zien?

KOK:
In de eerste plaats binnen Europa zelf een duidelijke aanpak te kiezen op het punt van de terrorismebestrijding. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn gisteren bijeen geweest. Dat vraagt op een aantal punten om een nader vervolg, maar de hoofdlijnen als het gaat om de samenwerking tussen de diensten bijvoorbeeld, de veiligheidsdiensten, ook binnen Europa en met de Amerikanen. Arrestatiebevel, gezamenlijke definitie van terrorisme, aanhoudingsmogelijkheden en ook het niet langer mogelijk maken van het gebruiken van financiële kanalen voor illegale praktijken waarbij terrorisme wordt gefinancierd. Het is ook heel belangrijk dat Europa dit afspreekt met elkaar, ook aan de Amerikanen laat blijken en dat als het ware als pakket inbrengt in het internationale overleg. Dan zien we dat dat spoor heel actief wordt bewandeld en ik denk dat dat ook goed is want terrorisme is natuurlijk een kwaad wat moet worden uitgeroeid. Dat zal veel tijd vragen, een lange adem, maar je moet er wel mee beginnen.

DENNENKAMP:
Amerika overweegt nu het gebruik van geweld bij de aanpak van het terrorisme. Binnen NAVO-verband hebben de NAVO-leden gezegd: als Amerika dat doet, kan Amerika rekenen op onze steun. Kan Amerika ook rekenen op de steun van de EU?

KOK:
De EU zelf als zodanig heeft daarin uiteraard geen rol. Misschien komt dat op een hele lange termijn nog een keer dat de Unie daar dan ook echt een competentie op heeft. Het is nu echt een kwestie van de lidstaten. Het is precies wat u zegt, de lidstaten hebben in de NAVO Artikel 5 van het NAVO-verdrag van toepassing verklaard. Het is niet zeker of de Amerikanen daar ook een beroep op zullen doen. Het kan best zijn dat de Amerikanen op een gegeven moment een eigen antwoord willen formuleren, waarbij men anderen niet vraagt. Het kan ook zijn dat men misschien bepaalde leden van de NAVO wel benadert en andere niet, maar in ieder geval is het zo dat aan het geven van een militair antwoord ook bijdragen, ook van de zijde van Nederland, mogelijk zijn. Daar hebben we in het parlement ook over gesproken. Een grote meerderheid in het parlement steunt ons daar ook in, geeft ons daar ruimte in. Maar we zullen daar natuurlijk heel gewetensvol en zorgvuldig mee omgaan omdat het verantwoording afleggen, ook als dat achteraf moet gebeuren, natuurlijk een hele gewichtige zaak is. Je moet wel weten waar je je eventuele medewerking aan verbindt.

DENNENKAMP:
Legt Europa Amerika nu niet toch beperkingen op door te stellen dat de bestrijding van terrorisme onder auspiciën van de VN moet gebeuren?KOK:
We moeten twee zaken goed uit elkaar houden. Het eventuele militaire antwoord gebeurt niet onder auspiciën van de VN, dat is een recht wat Amerika heeft, ook op basis van de Resolutie 1368 van de Veiligheidsraad waar een verwijzing is gemaakt naar Artikel 51 van het VN-handvest. Dus daar is geen verdere VN-activiteit of rol bij nodig. Iets anders is als het lange spoor van de meerjarige bestrijding van het terrorisme ook serieus moet worden afgelegd. Daar is een brede alliantie van landen bij nodig, ook in de Arabische wereld, Rusland, noemt u maar op. Dan is natuurlijk het raamwerk van de VN een veel effectiever en vertrouwenwekkender raamwerk dan dat een dergelijke internationale alliantie alleen maar zou berusten op de vraag: wie geeft er steun aan de VS?

DENNENKAMP:
Nu wil Europa met Europees beleid het terrorisme aanpakken. De politieke wil is heel erg groot, maar zijn de instrumenten die u heeft niet eigenlijk heel zwak omdat ze juist op het terrein liggen van onderwerpen die eigenlijk net in ontwikkeling zijn, zoals justitiesamenwerking en samenwerking op buitenlands terrein?

KOK:
Ja, maar er is toch ook vrij veel vooruitgang mogelijk als de politieke wil aanwezig is en verder wordt ontwikkeld in de komende weken en maanden. Begin december zullen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een aantal uitwerkingsbesluiten nemen als het bijvoorbeeld gaat om het aanhoudingsbevel of als het gaat om de definitie van terrorisme, dat je eigenlijk ook in het strafrecht in ieder van de landen van de EU dezelfde definitie hanteert. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Europol, het toekennen van bepaalde bevoegdheden aan Europol en het versterken van de samenwerking tussen de diensten is belangrijk. Ook in de slag van samenwerking met Amerika, het punt dat ik net noemde van de financiële instellingen, dus het mogelijk maken van de financiering van terroristische activiteiten vanwege witwaspraktijken enz.. Op al die punten is voldoende politieke wil aanwezig in de EU om zeg maar versneld voortgang te maken met samenwerking. Je zou dus kunnen zeggen: wat afgelopen tijd ook steeds wel werd besproken in vergaderingen, maar niet echt tot een doorbraak kwam, komt waarschijnlijk nu door de omstandigheden wat geforceerder tot een doorbraak omdat we allemaal zien dat het enorm belangrijk is. En dat is goed.

DENNENKAMP:
Gelooft u dat werkelijk? In Tampere heb ik u eigenlijk hetzelfde horen zeggen toen een initiatief werd genomen om juist op justitieterrein verder door te werken. In veel conclusies wordt nu terugverwezen naar die bijeenkomst, twee jaar geleden.

KOK:
U heeft gelijk, de Tampere-bijeenkomst van de Europese Raad is niet zonder moeite tot stand gekomen en de besluiten die daar genomen zijn ook niet. En het heeft de afgelopen tijd ook echt wel geschort aan het implementeren van de besluiten die daar genomen zijn. Het is natuurlijk tragisch, en meer dan tragisch dat deze dramatische gebeurtenissen in Amerika nodig waren om ons in Europa, ook op dit soort terreinen, met meer urgentie te drukken op de realiteit dat we nu ook echt benen moeten maken. Maar nu die omstandigheid daar is, het is dramatisch dat die omstandigheid zich heeft voorgedaan, zullen we ook de politieke kracht en politieke wil moeten ontwikkelen om wel versnelling aan te brengen en dat gaan we nou ook doen.DENNENKAMP:
Is er dan werkelijk reden om de scepsis te laten varen waarmee je de conclusies nu zou kunnen beschouwen, omdat het toch een doorslag van veel conclusies is die uit het verleden al getrokken zijn?

KOK:
Op een aantal punten is echt ook van een versterking van de conclusies sprake. Ik vind niet dat er reden is voor scepsis. Ik kan wel begrijpen dat sommige mensen toch geneigd zijn die scepsis nog steeds te hanteren, maar ik zeg maar dit: solidariteit laat zich vrij eenvoudig uitspreken op de dag van een vreselijke ramp of in de dagen die op een vreselijke ramp volgen. Solidariteit moet op enig moment ook echt blijken op het ogenblik dat de daad bij het woord wordt gevoegd. En dit is nu de periode waarbij de daad bij het woord moet worden gevoegd. En iedereen die dus echt ontsteld en meer dan dat is geweest over wat er tien dagen geleden in Amerika gebeurde, die heeft de dure plicht om iedere dag die straks voor ons ligt optimaal te gebruiken voor het versterken van onze gezamenlijke kracht om dat terrorisme en de mensonterende consequenties daarvan onder de knie te krijgen. We zullen niet rusten tot dat succesrijk en kansrijk is gebeurd.
(letterlijke tekst, ongecorrigeerd, RD)Deel: ' Interview met KOK in Met het oog op morgen, Radio 1 '
Lees ook