Gemeente Son en Breugel


Milieuvergunningen 26 februari
Publicatiedatum: 24-02-2003

Intrekkingen milieuvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
· de geldende milieuvergunning van de heer J. Versantvoort, gelegen aan de Van den Elsenstraat 54 te Breugel gedeeltelijk heeft ingetrokken.

· de geldende milieuvergunning voor het agrarisch bedrijf, gelegen aan Stad van Gerwen 16 te Breugel gedeeltelijk heeft ingetrokken. De vergunningrechten worden verplaatst naar de gemeente de Gemeente Son en Breugel.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 27 februari tot 10 april 2003 (zes weken) ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp-beschikking niet gewijzigd.

Ingevolge de artikelen 20.1, eerste lid, 20.10 en 20.11 van de Wet milieubeheer staat gedurende bovengenoemde termijn beroep open voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontwerp-beschikking intrekken vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn
· de geldende milieuvergunning voor het bedrijf van Tilborg Breugel B.V., gelegen aan Stad van Gerwen 17 te Breugel in te trekken.
· de geldende milieuvergunning voor het bedrijf van A.A. Relou en E.C.H.Maas gelegen aan Olen 8 te Breugel in te trekken.
· de geldende milieuvergunning voor het bedrijf van M. van Mierlo-Kuijpers, gelegen aan De Kuilen 7 te Breugel in te trekken.

De ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 27 februari tot
13 maart 2003 ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot genoemde datum kan een ieder schriftelijk bedenkingen bij ons college inbrengen. Deze moeten worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Raadhuisplein 1, 5691 AL in Son. Ook kunnen in de genoemde periode mondeling bedenkingen worden ingebracht. Hiervoor zal een bijeenkomst worden vastgesteld na tele-fonische afspraak, telefoon 491471.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende milieuvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een milieuvergunning hebben verleend aan:

· B.V. van Hemert aan Ekkersrijt 2056 in Son.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 27 februari tot 10 april 2003 ter inzage bij de sector grondgebiedzaken, Europalaan 2 tijdens openingstijden. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Wij maken u er op attent, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking is gewijzigd.

Ingevolge de artikelen 20.1, eerste lid, 20.6 en 20.7 van de Wet milieubeheer staat van 27 februari 2003 tot 10 april 2003 beroep open voor:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die ter-mijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschik-king wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in twee-voud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Post-bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij kennis hebben genomen van de volgende meldingen:

Besluit Woon- en kantoorgebouwen milieubeheer:

· DTZ Zadelhoff Vastgoedmanagement aan Ekkersrijt 7025 t/m 7049 te Son. De melding betreft het van toepassing worden van het leveren van administratieve diensten/producten.

Deel: ' Intrekkingen milieuvergunning in Son en Breugel '
Lees ook