Productschap Zuivel


P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Postbus 29773,2502 LT Den Haag
Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag
Bankrekening :35.76.06.760
Telefoon : 070-3362721
Fax :070 3362811 Communicatie

Introductie Euro kost agrarische sector rond ƒ 60 miljoen

Door bevriezing EU-landbouwprijzen
blijft boereninkomen onder druk

Als gevolg van een bevriezing van de landbouwprijzen in Europa Unie voor het seizoen 1999-2000 zal de druk op de inkomens van rundveehouders en vooral akkerbouwers niet afnemen. Dit verwacht LTO-Nederland nu de Europese Commissie heeft voorgesteld om de prijzen opnieuw op het huidige niveau te houden. De introductie van de Euro kost de Nederlandse boeren al rond 60 miljoen op jaarbasis, omdat de koers lager is vastgesteld dan die tot eind 1998 gold voor producten als melk, rundvlees en graan.

De land- en tuinbouworganisatie noemt de voorstellen overigens niet verrassend gezien de nog lopende onderhandelingen over hervorming van het Europese landbouwbeleid (Agenda 2000). Het is de bedoeling dat daarover eind maart besluiten vallen. LTO-Nederland heeft er onlangs bij minister Apotheker op aangedrongen om de prijsverlagingen, voorgesteld voor na 2000, zo te dempen en te spreiden, dat in elk geval wél wordt besloten over aanpassing van het landbouwbeleid voor de komende jaren. Dit zal in de komende WTO-ronde de positie van de EU versterken.

Naast de nu voorgestelde prijsbevriezing heeft de Commissie voor de akkerbouw enkele maatregelen in petto, die de opbrengstprijzen van enkele producten doet dalen. Zo gaat de vergoeding voor opslagkosten voor suiker omlaag, terwijl de werkelijke kosten volgens LTO nu al hoger liggen. De landbouworganisatie noemt deze maatregel volstrekt misplaatst. Uniformering van steun voor zaaizaden kost de akkerbouwers ook honderden guldens per hectare.

LTO-Nederland is beducht voor het plan van de Commissie, om na het komend seizoen de groei van het vlas- en hennepteelt te beperken. Alleen een koppeling tussen teelt en daadwerkelijke verwerking kan volgens de akkerbouwers hierbij als uitgangspunt gelden.

De betekenis van de jaarlijkse vaststelling van de EU-landbouwprijzen neemt af, naar mate ook in Europa - net als in de Verenigde Staten - een landbouwbeleid voor meerdere jaren wordt vastgesteld. Met Agenda
2000 zet de Europese Commissie de hoofdlijnen uit tot en met 2006. LTO-Nederland ziet aankomen, dat de markt voor alle agrarische producten steeds meer de inkomens gaat bepalen van boeren en tuinders.

Een meerderheid van EU-lidstaten is het erover eens, dat de uitgaven voor de Europese landbouw na de eeuwwisseling niet meer mogen groeien en dat de landbouwprijzen na 2000 omlaag gaan. Premies die ter compensatie in het vooruitzicht worden gesteld, zullen die daling bij lange na niet goedmaken. Daarom wordt in het kader van Agenda 2000 gepleit voor een gefaseerde en beperkte prijsverlaging en een bijbehorende compensatie. Voorts is LTO-Nederland tegen een verhoging van het Europese melkquotum en voor productiebeperkende maatregelen zoals het braken van grond.

Datum: 4 februari 1999
Nummer: 9906
Informatie: J.R. Luiten (070-3382721), drs. H.B.R. Letschert (070-3382768), Bureau Brussel (00 32 22 307500)

Voor vragen of opmerkingen over site: zbox@pz.agro.nl bijgewerkt op: 17 February 1999 10:16

Deel: ' Introductie Euro kost agrarische sector 60 miljoen gulden '
Lees ook