STUURGR EXP VOLKSHUISVESTING

NIEUW NATIONAAL PAKKET DUURZAME STEDEBOUW

Dit is een gezamenlijk persbericht van
Nationaal Dubo Centrum, Utrecht
Novem, Sittard
SEV, Rotterdam

15 juni 1999

DUURZAME STEDEBOUW STELT MENS EN MILIEU VOOROP

17 juni 1999:
Introductiecongres Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw Jaarbeurs Congrescentrum Utrecht

Duurzaam bouwen is een begrip in ons land. Duurzame stedebouw moet dat gaan worden. Dat is echter geen eenvoudige opgave. Want anders dan het bouwen van huizen en kantoren is stedebouw veel complexer. Geen locatie is hetzelfde en het ontwikkelen ervan kost vaak enorm veel tijd, geld en energie. Met het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw (NPDS), dat donderdag 17 juni 1999 verschijnt, komt een praktisch instrument beschikbaar, waarmee woningbouw- en bedrijfslocaties kunnen worden opgezet met maximaal oog voor mens en milieu.

Te vaak komt het nog voor dat nieuwe woonwijken of bedrijfsterreinen beginnen met een groot en dikke laag zand als basis. Dit verstoort de ecologie en bodemstructuur onnodig. Te vaak nog worden straten, stoepen en parkeerplaatsen compleet verhard, waardoor schoon regenwater in het riool verdwijnt. Te vaak nog wordt zo verkaveld dat woningen veel zon voor daglicht, warmte en energie mislopen. En te vaak nog delven voetgangers, spelende kinderen, fietsers en het openbaar vervoer het onderspit tegenover de auto. In de stedebouw valt nog heel veel te winnen voor het milieu en de leefbaarheid.

Het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw is een uiterst nuttig instrument voor gemeentebestuurders, stedebouwkundig ontwerpers en uitvoerders bij het (her)ontwikkelen van woonwijken en bedrijfsterreinen. Het helpt hen in alle stadia telkens de - voor milieu, mens en woonomgeving - optimale keuze te maken, waarbij ook de sterke waarden van de bestaande omgeving, zoals open water, flora, fauna en cultuurhistorie, behouden blijven.
Ter illustratie een willekeurige greep uit het pakket: een zandlaag als basis volstaat vaak op alleen die plaatsen waar gebouwd wordt. Zo blijft de bodemstructuur zo veel mogelijk intact. Schoon regenwater dat op daken en straten valt, hoeft niet per se het riool in. Er bestaan verschillende mogelijkheden om het vast te houden voor natuurlijke verdamping of om het toe te voegen aan het oppervlaktewater of het grondwater. Hergebruik in woningen voor bijvoorbeeld de tuin of toiletspoeling biedt een andere mogelijkheid. Door een slimme verkaveling toe te passen, profiteren alle woningen optimaal van zonlicht. Minder fossiele energie is dan nodig voor verwarming en verlichting. Voorzieningen voor de fiets, de auto en het openbaar vervoer moeten goed en logisch op elkaar zijn afgestemd. Een duurzame wijk voorkomt onnodig autogebruik en stimuleert het milieuvriendelijker openbaar vervoer en de fiets.

Het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw geeft overigens geen uniforme en bindende richtlijnen, wat wel het geval is bij de nationale pakketten voor woningbouw en utiliteitsbouw. Stedebouw is immers geen kwestie van simpelweg maatregelen afvinken. Het tweehonderd pagina.s tellende boekwerk heeft meer weg van een encyclopedie met een heldere verwijsstructuur tussen de verschillende duurzaamheidsthema.s water, natuur en ecologie, verkeer, leefbaarheid en energie. De opzet is zo gekozen dat gemeente- en provinciebestuurders er milieu- en bouwbeleid mee kunnen formuleren, ontwerpers er uitgebalanceerde concepten mee kunnen maken en uitvoerders er duurzaamheidsmaatregelen mee kunnen toepassen.

De ontwikkelaars van het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw is er veel aan gelegen het pakket goed uit de startblokken te laten komen. Met het introductiecongres op 17 juni as. in Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht wordt het spits afgebeten. Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) krijgt het eerste exemplaar overhandigd. Na de zomermaanden start het Nationaal Dubo Centrum een uitgebreid educatietraject voor de gebruikers en voor het onderwijs. De SEV heeft het voornemen een programma voorbeeldprojecten duurzame stedebouw op te zetten.

Het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw is de nieuwste loot aan de dubo-stam. Het pakket met steun van het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) ontwikkeld in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) onder verantwoordelijkheid van ruim twintig koepel- en belangenorganisaties. Zoals onder andere de VNG (gemeenten), Vereniging Eigen Huis (woonconsumenten), NEPROM (projectontwikkelaars), NVOB (bouwers en aannemers), Unie van Waterschappen en de beroepsverengingen voor stedebouwkundigen, planologen (bnSP)en (landschaps)architecten (NvTL). Het pakket is te bestellen bij het Nationaal Dubo Centrum voor ü 150,- (exclusief BTW en verzendkosten), telefoon (030) 232 22 22.

......................................................................

.....

Deel: ' Introductiecongres Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw '
Lees ook