Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 065

Datum: 18 maart 2003

Inventarisatie historische boerenerven

Er wordt een inventarisatie gemaakt van historische boerenerven in het Friese terpengebied. Deze inventarisatie biedt - gedocumenteerd in de vorm van een schetsboek met cd-rom - een overzicht van de staat van de boerenerven. Het resulteert in een visie op de toekomst van deze historische plaatsen, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij de herinrichting van erven. Het doel van dit Belvedère project is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het Friese landschap door behoud van de historische boerenerven. Het is de bedoeling om in een later stadium het project naar heel Fryslân uit te breiden.

Het project "Boerenerven in het terpengebied" past binnen de rijksnota Belvedère. In deze nota krijgt cultuurhistorie een belangrijke plaats in de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Onder het motto "behoud door ontwikkeling" zijn in dit geval de boerenerven een belangrijke factor bij de invulling van de ruimte. Juist in Fryslân vormen de erven een belangrijk deel van de landschappelijke karakteristiek. Om die te behouden moet het Belvedèreproject richting geven aan een duurzame toekomst van de boerenerven. Het project valt samen met het Jaar van de Boerderij, waar mogelijk wordt een en ander aan elkaar gekoppeld. Bijvoorbeeld door het organiseren en van lezingen en rondleidingen over erfbeplanting en erfaanleg rond boerderijen.

Een belangrijk deel van de inventarisatie wordt gebaseerd op het provinciale project "Historische Boerderijenerven". De gegevens voor eerste (inventariserende) deel van het Belvedèreproject zijn daarmee al beschikbaar en worden gebruikt om een analyse en beeldvorming te ontwikkelen. De informatie uit "Historische boerderijenerven" zijn ook gebruikt voor de Cultuurhistorische kaart van Fryslân, een onder andere via internet beschikbare bron van gegevens over de rijke Friese cultuurhistorie.

De uitvoering van het project wordt uit handen gegeven. De totale kosten bedragen in totaal E 134.215,80. Daarvan neemt het rijk E 100.618,- voor rekening, Landschapsbeheer Friesland E 3.357,- en de provincie E 30.240,-.


---- --

Deel: ' Inventarisatie historische boerenerven in Friesland '
Lees ook