Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-024
DATUM: 18 februari 1999

Inventarisatie wijst uit:Jeugd 11-15 jaar telt mee in Flevoland

Gedeputeerde Dick van Hemmen heeft een verslag ontvangen van Kwadrant, Stichting voor ondersteuning en advies Flevoland. Dit verslag bevat een inventariserend onderzoek van de netwerken en activiteiten voor jeugdigen van 11 t/m 15 jaar in Flevoland. Het is het eerste deel van het project Jeugd en Jongeren Buitenschool, een eenjarig project dat door de provincie is toegekend aan Kwadrant. Kwadrant heeft geïnventariseerd welke netwerken er zijn op provinciaal, regionaal en lokaal niveau en welke (begeleidings)activiteiten in Flevoland plaatsvinden voor jongeren van 11 -
15 jaar. Geïnterviewd zijn onder meer gemeenteambtenaren, beleidsmedewerkers, welzijnswerkers, directeuren van kinderopvang- en onderwijsinstellingen en de jeugd zelf. Uit het verslag blijkt dat de provincie Flevoland en een uitgebreid aantal instanties zich actief bezighouden met de jeugd en jongeren. Er zijn veel activiteiten en er bestaan veel ideeën voor de jeugd. Voor een deel werken zij samen en hebben zij gemeenschappelijke taken. In sommige gevallen zijn zij onbekend met elkaars expertise en deskundigheid. Daardoor ontstaat er geen maximale benutting van elkaars kwaliteiten. Dat zijn verbeterpunten voor de toekomst. In de inventarisatie zijn ook de wensen en de behoeften van de jongeren van
11-15 jaar opgenomen. Jongeren willen een divers, uitdagend aanbod zonder al te veel verantwoordelijk- heden. De leeftijd kenmerkt zich door "zap-gedrag" : men wil graag overal aan snuffelen en besluit aan het einde van deze ontwikkelingsfase welke keuze men gaat maken. Verder is de straat een belangrijke ontmoetingsplek en willen jongeren graag andere jongeren ontmoeten. De school is een veilige plek en sporttoernooien kunnen rekenen op groot enthousiasme. Het blijft voor jongeren erg moeilijk om te formuleren wat ze nu precies willen. Ze geven aan dat ze iets missen maar weten eigenlijk niet wat. Wat ze wel graag willen is een eigen plek. De wensen voor begeleidingsmogelijkheden en activiteiten zijn: afwisseling, uitdaging en vrijblijvendheid. Opvallend is dat in iedere gemeente actief wordt nagedacht over de ontwikkeling van buitenschoolse activiteiten voor jongeren. Verder pleiten de gemeenten voor ontwikkeling van een Jongeren Participatiesysteem om beter aan te kunnen sluiten op de behoeften en een breder draagvlak te kunnen creëren. Uit de vele initiatieven zoekt Kwadrant een activiteit zodat ook andere instellingen in Flevoland van de ervaringen gebruik kunnen maken.

Deel: ' Inventarisatie Jeugd 11-15 jaar telt mee in Flevoland '
Lees ook