Provincie Zeeland


Riolering in buitengebied

Het dagelijks bestuur van de provincie heeft de gemeenten in Zeeland gevraagd voor 1 september te inventariseren welke panden in het buitengebied nog niet op de riolering zijn aangesloten. De reden hiervoor is dat per 1 januari 2005, volgens rijksregels, wordt verboden dat huishoudens en bedrijven nog lozen op het oppervlaktewater en in de bodem. Tegen die tijd moet dus worden gesaneerd.
Bekeken moet worden of de panden kunnen worden aangesloten op het rioleringssysteem van de gemeenten. Op plekken waar dat niet kan of te duur wordt, moet worden uitgeweken naar het alternatief van individuele behandeling afvalwater (IBA), wat neerkomt op een mini-zuivering per pand of per groep panden.
Vooruitlopend hierop hebben gedeputeerde staten het grondgebied van de provincie ingedeeld in kwetsbare en minder kwetsbare gebieden en per gebied bepaald tot welke kosten aansluiting op de gemeentelijke riolering nog moet gebeuren. De kwetsbare gebieden komen goeddeels overeen met de natuurgebieden volgens de ecologische hoofdstructuur. De maximale kosten per aansluiting zijn in de kwetsbare gebieden bepaald op 35.300 gulden en in de minder kwetsbare op 20.700 gulden. In de inventarisatie is de gemeenten daarom gevraagd meteen aan te geven welke panden voor aansluiting op de riolering in aanmerking komen en welke voor mini-zuivering.
Aan de hand van de gegevens wordt per gemeente, het betreffende waterschap en de provincie een saneringsprogramma opgesteld, waarin ook wordt opgenomen binnen welke tijd de uitvoering haar beslag moet krijgen.
De gemeenten kunnen te gelegener tijd op basis van de wet milieubeheer ontheffing vragen voor de aansluitingsplicht op de riolering. Waar de provincie die ontheffing verleent, moet vervolgens worden gezocht naar een alternatief via mini-zuivering, bij voorbeeld helofytenfilters. Overigens wordt nu nog gestudeerd op de toepasbaarheid van diverse alternatieven, waarbij ook wordt bekeken of individuele of collectieve aanschaf de voorkeur verdient. Een ambtelijke werkgroep van de gemeenten, de waterschappen en de provincie is hiermee doende. Bovendien wordt in landelijk verband nog gewerkt aan certificering van IBA-systemen. Het heeft voor individuele eigenaren van panden en bedrijven in het buitengebied daarom geen zin nu al zelf alternatieven te ontwikkelen. Aangeraden wordt de ambtelijke studie-uitkomsten en de certificering af te wachten.

10 mei 1999, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 29/99

Deel: ' Inventarisatie riolering in buitengebieden Zeeland '
Lees ook