Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel. 023-511 3000

12 juni 2002
drs. Bert van den Ham
023-5113076/06-53327962
023-5113441
aham@haarlem.nl
76/2002
Gemeente Haarlem, sector

Persbericht

Datum
Informatie bij
Telefoon
Fax
E-mailadres
Nummer
Inventarisatie voor een totaal aan mogelijkheden tot 15 miljoen

College gaat geld vrijmaken voor nieuw beleid

Het college heeft besloten om een procedure op te starten waardoor in de komende jaren geld kan worden vrijgemaakt voor nieuw beleid. Deze stap is nodig omdat de recent verschenen Kadernota een tekort vertoont. Ook het in ontwikkeling zijnde Beleidsprogramma 2003-2006 en een vertaling van het Coalitieprogramma 2002-2006 gaan extra middelen vergen. Nog geen rekening is gehouden met eventuele bezuinigingen waarmee een nieuw kabinet de gemeenten kan confronteren.

Doelstelling van 10 miljoen via drie sporen
De doelstelling is voorlopig gelegd op een bedrag van 10 miljoen. De aanpak verloopt via drie sporen: 1. De eerste en belangrijkste is een herbezinning op zowel de omvang als het (kwaliteits)niveau van de op dit moment door Haarlem geboden voorzieningen en uitgevoerde taken. In eerste instantie wordt door het college voor een totaal aan 15 miljoen aan mogelijkheden genventariseerd. Daaruit worden uiteindelijk de maatregelen met "de minste pijn" gekozen. Volgens de planning kan dit eerste resultaat in november aan de raad worden voorgelegd. Daarna worden de keuzes verder op inhoudelijke en technische aspecten uitgewerkt.

Andere sporen
2. Voor de begroting 2003, die in september in het college aan de orde komt, worden ambtelijk enkele opties voorbereid die al voor het komende jaar geld kunnen opleveren. 3. Het college gaat zich buigen over de organisatie en de bedrijfsvoering van de gemeente in het algemeen. Gekeken wordt zowel naar de optimale inrichting van de organisatie als naar de mogelijkheden van kostenbesparing.

Finale besluitvorming
Het college wil in maart 2003 alle zaken op een rij hebben en de raad gelijktijdig met het Beleidsprogramma een compleet dekkingsplan kunnen aanbieden. Dit wordt dan opgenomen in de kort daarna, vermoedelijk in mei, te verschijnen Kadernota 2003.

Deel: ' Inventarisatie voor een totaal aan mogelijkheden tot 15 miljoen in.. '
Lees ook