Arbeidsrelevante psychische aandoeningen

Het Trimbos-instituut is onlangs gestart met de inventarisatie van het huidige zorgaanbod van GGZ en verslavingszorg aan mensen met arbeidsrelevante psychische aandoeningen. De inventarisatie is breed en richt zich op al die activiteiten die vallen onder begrippen als stress, overspannenheid, burnout, psychisch verzuim. De inventarisatie moet zowel curatieve activiteiten, als preventie en dienstverlening in beeld brengen. Het verkregen materiaal zal worden gerubriceerd ten behoeve van een op te zetten databank. Het deelproject loopt maart 1999.

De inventarisatie maakt deel uit van een door GGZ Nederland gestart Project Arbeidsrelevante Psychische Aandoeningen. Hiermee geeft GGZ Nederland gehoor aan de alom geuite wens de bijdrage van de GGZ en de verslavingszorg aan het terugdringen van arbeidsongeschiktheid om psychische redenen te vergroten. Met het Project Arbeidsrelevante Psychische Aandoeningen wil GGZ Nederland bereiken dat haar leden in iedere GGZ-regio een basisaanbod hebben op het gebied van arbeidsrelevante aandoeningen en dat de GGZ, in samenwerking met anderen, aanvullende gespecialiseerde kennis ontwikkelt. 1. Het project kent vier lijnen, die tegelijk worden uitgezet: Het huidige aanbod wordt geïnventariseerd en de ontwikkelingen worden gevolgd (monitoring). 2. Er wordt een model-bedrijfsplan ontwikkeld, waar aanbod, financiering en (strategische) marktpositie deel van uitmaken. Enkele lidinstellingen zijn benaderd om hierbij als pilot te fungeren. 3. GGZ Nederland opteert voor de ontwikkeling van een kenniscentrum arbeidsrelevante psychische aandoeningen, uitgaande van de kennis en expertise aanwezig bij de pilot-regio's en hun ambitie deze verder te ontwikkelen. 4. Een tijdelijk servicepunt zal deze activiteiten coördineren en ondersteunen. Daarnaast vervult het servicepunt een belangrijke rol in de kennistransfer, de landelijke implementatie en in het permanent zoeken van draagvlak binnen GGZ Nederland.

Rob Bijl (030) 297 11 46

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Inventarisatie zorg arbeidsrelevante psychische aandoeningen '
Lees ook