LEI

persbericht / nr. 1690

6-juni-2002

Investeringen niet alleen bepaald door rendement: de reële-optie theorie toegepast op de glastuinbouw

Investeringsbeslissingen worden niet alleen bepaald door het verschil tussen directe kosten en te verwachten opbrengsten. Voor de ondernemer is ook de vraag van belang of zich binnenkort geen andere en betere investeringsmogelijkheden zullen voordoen. Door deze onzekerheid zullen vernieuwende investeringen in een sector altijd lager uitvallen dan men op grond van rechttoe rechtaan rendementsberekeningen zou verwachten. Dit onzekerheidsaspect is meegenomen in één van de een nieuwere investeringstheorieën, de zogenaamde 'reële optie'-theorie. Het LEI heeft deze theorie toegepast op energiebesparende investeringen in de glastuinbouw. Zoals mocht worden verwacht blijven ook daar de investeringen achter bij de mogelijkheden op basis van het berekende rendement. Gemiddeld zullen de te verwachten opbrengsten van de energiebesparende investeringen zelfs driekwart hoger moeten liggen dan de investeringskosten, om ze voor de sector aantrekkelijk te maken. Voor een individuele tuinder kan die verhouding overigens heel anders liggen, omdat zijn beslissing door een groot aantal omgevingsfactoren en individuele omstandigheden wordt bepaald.

De 'reële optie'-theorie beschouwt de onomkeerbaarheid van een investering in combinatie met de kans dat zich op termijn betere gelegenheden zullen voordoen, als een bijzonder soort investeringskosten voor de ondernemer. Hij zal daarom pas tot een investering besluiten als de verwachte opbrengst ruim uitgaat boven de 'gewone' investeringskosten. De zogenaamde drempelvoet geeft aan hoe groot die verhouding tussen verwachte opbrengst en investeringen moet zijn. Voor investeringen in warmteopslag of een condensor berekent het LEI-onderzoek een drempelvoet van 1,76. Dat betekent dat een investering pas aantrekkelijk wordt als de contante waarde van de opbrengsten 76% hoger ligt dan de investeringskosten. Dit verklaart waarom veel tuinders kansen op ogenschijnlijk rendabele investeringen laten liggen. Individuele beslissingen zijn overigens van nog veel meer factoren afhankelijk dan van rendement en onzekerheid. De 'reële optie'-theorie is dan ook niet geschikt voor de verklaring van individuele investeringsbeslissingen maar geeft vooral inzicht op sectorniveau.

---

Investeringen in energiebesparing in de glastuinbouw: een 'reële optie'-benadering. Bekijk het rapport: 2.02.05.

Deel: ' Investeringen niet alleen bepaald door rendement de reële-optie the.. '
Lees ook