Mededeling voor de vakpers ministerie van LNV 19 april 1999:

Openstelling twee onderdelen van investeringsregeling markt en concurrentiekracht

Op 19 april 1999 worden twee onderdelen van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, namelijk verwerking en afzet van landbouw- en visserijprodukten, opengesteld. De openstelling vindt plaats door middel van aparte tenderprocedures voor beide onderdelen, met gescheiden budgetten. Deze regeling maakt onderdeel uit van het Stimuleringskader.

Wie komen in aanmerking? Ondernemers of samenwerkende ondernemers die werken in de be- of verwerking of de afzet van landbouw- of visserijproducten kunnen voor vernieuwende investeringen subsidie aanvragen. De detailhandel, evenals ondernemingen die gericht zijn op onderzoek, scholing, voorlichting of advies komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

De aanvragen voor subsidie worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De beste projecten worden gehonoreerd. Uw aanvraag concurreert dus met andere ingediende projecten. De minister beslist uiteindelijk over subsidieverlening en zal daarbij in het algemeen het advies van de beoordelingscommissie volgen.

Verwerking en afzet landbouwproducten Het onderdeel verwerking en afzet van landbouwproducten is geopend tot en met 28 mei 1999. Het budget voor deze tender bedraagt totaal f 17,5 miljoen, waarvan ƒ 12,5 miljoen beschikbaar is gesteld door het Europees Orientatie en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Orientatie.

De minister geeft in 1999 prioriteit aan investeringen (zogenaamde voorkeursinvesteringen):

· in nieuwe productieprocessen en/of producten;

· in de verwerking en afzet van biologische landbouwproducten;

· in milieumaatregelen met betrekking tot zuiveringsslib;

· in agrificatie (het gebruik van landbouwgrondstoffen voor nieuwe producten in de non-foodsector);

· in ketensamenwerking in de tuinbouw;

· in specifieke en logistieke vernieuwingen die het gevolg zijn van integratie van de keten. Het gaat hierbij om investeringen als gevolg van meer of minder of andere schakels in de keten of nieuwe behoeften aan informatieoverdracht in de keten;

· in (her)inrichting van de agro-logistieke centra. Het gaat hierbij om het ingrijpend anders inrichten van een agrologistiek centrum (veilingen, verdeel- en verwerkingscentra) als gevolg van ontwikkelingen in de markt;

· in hygiene-maatregelen in de roodvleessector gericht op preventie en/of minimalisering van het risico van dierziekten;

· met betrekking tot etikettering van rund- en kalfsvlees (traceerbaarheid van vlees en vleesproducten)

· ten behoeve van kwaliteitsbewaking bij de verwerking en handel van tuinbouwproducten.

De commissie toetst uw investeringsproject aan de criteria en prioriteiten zoals die voor elke sector gelden. Vanzelfsprekend geeft de commissie bonuspunten aan projecten die binnen de voorkeursinvesteringen vallen. Het subsidiepercentage bedraagt 20%. Voor projecten binnen de biologische sector en projecten gericht op agrificatie bedraagt het subsidiepercentage 30%.

Verwerking en afzet visserijproducten Het onderdeel verwerking en afzet van visserijproducten is geopend tot en met 2 juli 1999. Voor deze tender is ƒ6,6 miljoen, waarvan ƒ5,5 miljoen aan EU-middelen uit het Financieringsinstrument voor de Orientatie van de Visserij (FIOV), beschikbaar. Met name komen projecten in aanmerking voor subsidie die een bijdrage leveren aan een duurzame, structurele verbetering van de visserijsector en voldoen aan een of meerdere van de criteria:


1. verbetering van de kwaliteit van de visserijproducten;


2. behandeling, verwerking of afzet van afval van visserijproducten;


3. toepassing van nieuwe technologieen die met name gericht zijn op de verbetering van het concurrentievermogen en op verhoging van de toegevoegde waarde;


4. vermindering van milieuhinder;


5. verbetering van de afzet op de markt, met inbegrip van verbetering van de doorzichtigheid van de prijsvorming;


6. verbetering van de omstandigheden met betrekking tot de hygiene of de gezondheid van mens of dier.

Projectkosten van machines en apparatuur en algemene kosten (kosten voor architecten, technisch of bouwkundig advies en installatiekosten) worden subsidiabel gesteld. Voor deze kosten kunnen aanvragers 30% subsidie ontvangen als het project valt binnen de criteria 1 t/m 3. Als het project valt binnen de criteria 4 t/m 6 kan 20% subsidie over deze kosten worden verkregen.

Telefoonnummers van de klantenservice van LASER:

Zuidwest: (078) 639 52 00
Noord: (050) 599 23 80
Oost: (0570) 66 77 77
Noordwest: (020 495 36 66
Zuidoost: (0475) 35 55 55

Informatie over de regeling kunt u ook terugvinden op Internet via http:/www.minlnv.nl/regelingen.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Investeringsregeling markt en concurrentiekracht '
Lees ook