Gemeente Breda


INVOEREN 30 KM ZONES: SOBER MAAR DOELMATIG

Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor om zoveel mogelijk gebieden waar hoofdzakelijk gewoond wordt, in te richten als een 30 km zone. Omdat de financiën beperkt zijn, vindt dit gefaseerd plaats in de jaren 2000 tot en met 2003. De inrichting van deze zones is sober en doelmatig. De volgorde van het invoeren van de 30 km zones in de diverse wijken is afhankelijk van de aanwezigheid van busroutes door de verblijfsgebieden. De bussen mogen namelijk voorlopig geen snelheidsvertraging oplopen als gevolg van het invoeren van snelheidsbeheersende maatregelen. Een snelheidsvertraging zou immers leiden tot een achteruitgang van het kwaliteitsniveau van het openbaar vervoer zoals bijvoorbeeld een lagere frequentie van busdiensten. Daarom worden in 2000 allereerst de gebieden ingericht waarbij de bussen geen rijtijdverlies oplopen. In de nieuwe nota Openbaar Vervoer, die momenteel nog in voorbereiding is, worden keuzes gemaakt voor het openbaar vervoernetwerk. Afhankelijk van de veranderingen in het openbaar vervoer zal worden bezien wat dat betekent voor de verblijfsgebieden die na 2000 als 30 km zone worden ingericht. De commissie Ruimtelijke Ordening bespreekt dit voorstel van het college op 11 januari 2000, de gemeenteraad doet dit op 27 januari.

Het sober en doelmatig inrichten van 30 km zones (2000-2003) houdt meer in dan alleen het plaatsen van verkeersborden. Voor Breda geldt dat de in - en uitgangen van deze gebieden door middel van inritconstructies worden aangegeven. Daarnaast worden er snelheidsbeheersende maatregelen aangebracht op plaatsen waar knelpunten zijn geconstateerd en rondom basisscholen.

In de gebieden waar bussen rijden en die na 2000 aangepakt worden komen vooralsnog geen drempels op busroutes. Bij de entree van de 30 km zones is een verhoging in de vorm van een druppel samen met verkeersborden en haaientanden een maatregel die toepasbaar is op busroutes. Bussen en hulpdiensten kunnen hier nog wel makkelijk overheen.

Het invoeren van 30 km gebieden komt voort uit het rijksbeleid Duurzaam Veilig (1991). Er is hierbij sprake van een nieuwe benadering in de aanpak van verkeersonveiligheid. De essentie is dat verkeersonveiligheid voorkomen moet worden in plaats van het achteraf te bestrijden. Het doel van het inrichten van verblijfsgebieden als 30 km zones is om de verkeersveiligheid te verbeteren en de leefbaarheid te verhogen. In de Stadsvisie van Breda heeft het college aangegeven om prioriteit te geven aan het invoeren van 30 km zones.

Tijdens een informatiebijeenkomst zijn burgers en bewonersorganisaties van Breda geïnformeerd over de invoering van de 30 km zones, de volgorde van het invoeren in de wijken en de diverse soorten snelheidsbeheersende maatregelen. Per buurt worden er inspraakbijeenkomsten georganiseerd om te bekijken hoe de inrichting er uit komt te zien. Dit is pas aan de orde wanneer de wijk aan de beurt is volgens de prioriteitenlijst.

Breda, 22 december 1999

Deel: ' Invoeren 30 km zones in Breda sober maar doelmatig '
Lees ook