Ingezonden persbericht

PERSBERICHT
Den Haag, 6 september 2001
RZO UIT ZWARE KRITIEK OP KABINET:
INVOERING ZELFSTANDIGHEIDSVERKLARING LOST WEINIG OP

Onduidelijkheid voor zzp'er blijft bestaan

In een brief aan de Vaste Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Financiën uit de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (RZO) zware kritiek op de kabinetsvoorstellen met betrekking tot de invoering van een zelfstandigheidsverklaring in de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). De RZO heeft reeds verschillende keren gewezen op de onduidelijke en onzekere positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) voor wat de beoordeling betreft van hun status: ondernemer/zelfstandige of werknemer. De RZO was dan ook verheugd dat het in de bedoeling lag met het nieuwe wetsvoorstel deze onzekerheid over de beoordeling van deze status weg te nemen en de verschillende zelfstandigheidsbegrippen in de sociale verzekeringswetten te uniformeren en op het fiscale ondernemersbegrip af te stemmen. De RZO is echter van mening dat deze doelstelling met de door het kabinet gekozen oplossing niet of nauwelijks zal worden bereikt.

Naar de mening van de RZO is de koninklijke weg om te beoordelen of iemand aan te merken valt als (zelfstandige) ondernemer, het opnemen van een heldere en eenduidige definitie van het ondernemersbegrip in de belastingwetgeving. Een definitie die is aangepast op nieuw ontstane vormen van ondernemerschap. De RZO vindt het een gemiste kans dat een dergelijke definitie in de huidige Wet IB 2001 niet is voorgesteld. Het handhaven van bestaande elementen van het fiscale ondernemersbegrip en van het begrip dienstbetrekking in de zin van de werknemersverzekeringen, staat volgens de RZO garant voor het handhaven van veel van de huidige problemen.

Deze problemen zullen, naar de mening van de RZO, voorlopig mede in stand gehouden worden door de gekozen bezwaar- en beroepsprocedures. Pas bij beroep in cassatie zal de Hoge Raad zowel het eindoordeel over het fiscale ondernemersbegrip als over het zelfstandigheidsbegrip in de sociale verzekeringen geven. Deze beroepsgang zal een belemmering vormen voor met name startende zelfstandigen zonder personeel. De procedure is te lang en te kostbaar en kan daardoor een negatieve invloed hebben op het aantal starters en dus op het ondernemersklimaat.

Daarnaast is er volgens de RZO onduidelijkheid over de beslistermijn voor de zelfstandigheidsverklaring en wordt de één-loketgedachte te weinig gerealiseerd.

De RZO is daarom van mening dat het wetsvoorstel wijziging WAZ te weinig oplost en zo snel mogelijk door een nieuw voorstel moet worden vervangen, waarbij een heldere eenduidige definitie van het ondernemersbegrip met een aansluitende rechtsgang voorop dient te staan.
RZO
De Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap is het advies- en kenniscentrum ten behoeve van het zelfstandig ondernemerschap. De RZO heeft tot doel bij te dragen aan een krachtig en dynamisch zelfstandig ondernemerschap in Nederland door middel van kennisopbouw, beleidsonderzoek, en advisering. De RZO geeft als onafhankelijk orgaan adviezen en richt zich op beleidsvorming in Den Haag en Brussel en op maatschappelijke organisaties. Kerngebieden van advisering zijn: arbeid, belastingzaken, ondernemer/onderneming, onderwijs, sociale zekerheid en administratieve lasten.
Zoekwoorden:

Deel: ' 'Invoering zelfstandigheidsverklaring lost weinig op' '
Lees ook