Gemeente Tilburg


07-02-2000

Invulling gebied langs A58 vrijwel rond
Stedenbouwkundig masterplan krijgt vaste vorm

Tilburg en Goirle hebben besloten de voorlopige plankaart te publiceren die hoort bij het stedenbouwkundig masterplan Surfplas/ Boschkens/ Bakertand. Op hoofdlijnen is men het eens over de invulling. Nog bekeken moet worden de definitieve gemeentegrens en de omvang van de kosten die tussen Tilburg en Goirle verrekend moeten worden. De plankaart vormt een uitwerking van het convenant dat beide gemeenten in 1998 sloten met de provincie. De principes van het convenant, een krans van woningen om de Boschkens, en bedrijven in Surfplas en Bakertand, blijken haalbaar.

Op 6 oktober 1998 hebben Tilburg, Goirle en Noord-Brabant een convenant ondertekend om de lokatie Surfplas/ Boschkens/ Bakertand te ontwikkelen. Goirle benut het gebied Boschkens voor woningbouw; Tilburg realiseert bedrijventerreinen in Surfplas en Bakertand. Het akkoord moet nog verder worden uitgewerkt. Het stedenbouwkundig masterplan is een eerste mijlpaal. Dit regelt de omvang en begrenzing van de deelgebieden, de programmatische invulling, de verkeersontsluiting en zaken als milieu, natuurwaarden, beeldkwaliteit, cultuurhistorie, grondexploitatie en waterhuishouding. Het masterplan zit nu in een afrondende fase. Een stuurgroep van de provinciale gedeputeerde Ruimtelijke ordening en de Tilburgse en Goirlese wethouders Ruimtelijke ordening en Economische zaken is bezig met de invulling en daaruit voortvloeiende definitieve gemeentegrenzen.

In het tweede kwartaal van 2000 kan er een definitief masterplan liggen. Als de raden van Tilburg en Goirle hiermee instemmen kan de procedure voor grenscorrectie (per 1 januari 2001) starten. Eveneens in 2001 kunnen dan de bestemmingsplannen worden vastgesteld. Overigens heeft Tilburg met het oog op de schaarste aan bedrijventerreinen al wel een voorontwerp bestemmingsplan voor Surfplas in procedure gebracht. Dit past zowel in de convenantsafspraken als in het masterplan zoals het er nu ligt.

Deel: ' Invulling gebied langs A58 Tilburg vrijwel rond '
Lees ook