Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Invulling volumetaakstelling ministeries

De ministerraad heeft ingestemd met de rapportage van minister Remkes waarin wordt aangegeven dat de volumetaakstelling in 2005 zal worden gehaald. Deze taakstelling is neergelegd in het Strategisch Akkoord. In de rapportage laten de ministeries op inzichtelijke wijze zien hoe zij de taakstelling gaan realiseren en hoeveel ftes er gaan verdwijnen.

---

Het uitgangspunt voor de berekening van de omvang van de volumetaakstelling staat in het Strategisch Akkoord. De omvang van de volumetaakstelling die gemiddeld 5 procent bedraagt, komt op circa 2.000 fte in 2005. Dit komt overeen met ruim 100 miljoen euro. De volumetaakstelling is van toepassing op ruim 32.000 fte. Daarbij is rekening gehouden met de opdracht in het Strategisch Akkoord om driekwart van het rijksambtenarenapparaat uit te zonderen van de volumetaakstelling. Uitgezonderd zijn onder meer de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst.

Het kabinet heeft besloten toezicht te houden op de realisatie van de taakstelling, waarbij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een coördinerende taak heeft. Aan het eind van 2005 moet de volumetaakstelling zijn gehaald. Het doel van deze hele operatie is het terugdringen van de regelzucht en bureaucratie binnen het overheidsapparaat en het centraal stellen van de kwaliteit van de uitvoering.

---

© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Zoekwoorden:

Deel: ' Invulling volumetaakstelling ministeries '
Lees ook