Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Terinzagelegging ontwerpbesluit tot (gedeeltelijke) wijziging van paragraaf 3.2 van de Systeemcode


1. Bij besluit nr. 00-005 van 12 november 1999 heeft de directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: directeur DTe) op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: Ewet '98) de voorwaarden vastgesteld met betrekking tot het systeem van programma-verantwoordelijkheid. Deze zijn neergelegd in hoofdstuk 3 van de Systeemcode en maken onderdeel uit van de voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet enerzijds en de afnemers en de overige netbeheerders anderzijds zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van de systeemdiensten, als bedoeld in artikel 31 van de Ewet '98. In paragraaf 3.2 van de Systeemcode zijn onder meer de randvoorwaarden voor het verkrijgen van een erkenning als programma-verantwoordelijke neergelegd. Artikel 3.2.8 van de Systeemcode bepaalt dat uitsluitend een in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon in aanmerking komt voor erkenning als programmaverantwoordelijke. Het systeem van programma-verantwoordelijkheid heeft zijn goede functioneren in de laatste twee jaar bewezen. Dientengevolge wordt de vestigingseis niet langer noodzakelijk geacht. De directeur DTe stelt voor deze dan ook te laten vervallen.


2. Op 31 augustus 2001 heeft de directeur DTe het voorstel tot wijziging in het voorliggende ontwerpbesluit bekend gemaakt en partijen in de gelegenheid gesteld daarop hun zienswijze kenbaar te maken.


3. Op de voorbereiding van het vaststellingsbesluit als bedoeld in artikel 36, tweede lid van de Ewet '98 heeft de directeur DTe besloten de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) geregelde procedure van toepassing te verklaren. Op grond van artikel 3:11 van de Awb ligt het ontwerpbesluit, na de datum van deze publicatie, voor een periode van 4 weken voor belanghebbenden ter inzage ter kantore van de Dienst uitvoering en toezicht Energie, Johanna Westerdijkplein 107, Den Haag.
Wanneer u het ontwerp-besluit tot (gedeeltelijke) wijziging van paragraaf 3.2 van de Systeemcode wilt inzien, dan verzoek ik u hiervoor contact op te nemen met de griffier, mw. A. Veldstra, telefoonnummer, 070 - 330 33 21.
Tevens wordt het ontwerp-besluit gepubliceerd op de internetpagina van DTe (www.nma-dte.nl).


4. Op grond van artikel 3:13 van de Awb kunnen belanghebbenden, na de datum van deze publicatie, voor een periode van 4 weken hun zienswijze over het ontwerp-besluit tot (gedeeltelijke) wijziging van paragraaf 3.2 van de Systeemcode naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Voor een verzoek om door de Dienst uitvoering en toezicht Energie te worden gehoord kunt u zich wenden tot de mw. drs. Y. Neef van de Dienst uitvoering en toezicht Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, telefoon 070 - 330 35 17. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan drs. J.J. de Jong.

Drs. J.J. de Jong

Directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie

Terug

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.

Deel: ' Inzagelegging ontwerpbesluit Toezicht Electriciteitswet '
Lees ook