Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de vaste commissie

voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Saten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Verenigde Naties

VN-Fondsen en Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 18 juni 1999
Kenmerk 99/FE/559
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Schriftelijke informatie over de inzet van Nederland

bij de Speciale Zitting van de AVVN over Bevolking en Ontwikkeling (30 juni - 2 juli te New York)

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar uw brief d.d. 9 juni 1999, kenmerk Buza 45/99, waarin u de Minister van Buitenlandse Zaken vezoekt om schriftelijke informatie over de inzet van Nederland bij de Speciale Zitting van de AVVN over Bevolking en Ontwikkeling, doe ik u hierbij de gevraagde informatie toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Nederland heeft een vijftal prioriteiten opgesteld, te weten adolescenten en sexuele gezondheid; reproductieve gezondheidszorg; safe motherhood; HIV/AIDS en preventie van abortus en de behandeling van de gevolgen van onveilige abortus.

Het EU-voorzitterschap voert namens de Unie de onderhandelingen.

Adolescenten en sexuele gezondheid:

Jongeren worden steeds vroeger in hun leven sexueel actief en trouwen steeds later. Voorzieningen en voorbehoedsmiddelen zijn voor (ongetrouwde) jongeren moeilijk te verkrijgen. Tijdens de voorbereidende bijeenkomsten blijkt een aantal controversen zich toe te spitsen op ondermeer de vraag in hoeverre jongeren geïnformeerd mogen worden over sexuele gezondheid en reproductieve rechten en ook tot wiens taak dit moet worden gerekend. Berust deze verantwoordelijkheid uitsluitend bij de ouders/verzorgers of moeten jongeren toegang kunnen hebben tot andere voorzieningen? Nederland zal een tweetal zaken bepleiten: voorzieningen op het gebied van reproductieve gezondheidszorg dienen toegankelijk te zijn en afgestemd te worden op de behoeften van jongeren; jongeren dienen een actieve rol te spelen in de bespreking en uitwerking/uitvoering van beleid.

Reproductieve gezondheid

De plaats van reproductieve gezondheid binnen de context van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) vormt nog steeds een probleem: met name de Heilige Stoel staat een meer holistische benadering voor, waardoor de kern van maatregelen m.b.t. reproductieve gezondheid minder centraal wordt gesteld. Nederland zal een herkenbare plaats voor reproductieve gezondheid binnen de context van de ICPD blijven bepleiten.

Safe Motherhood

Safe Motherhood moet benaderd worden vanuit het ontwikkelingsperspectief en het mensenrechtenperspectief en niet als een puur medisch probleem. Dat leidt tot aandacht voor voeding, onderwijs en de positie van vrouwen maar ook voor economische ontwikkeling.

HIV/AIDS

De pandemie heeft een grotere impact dan ten tijde van Cairo in 1994 werd verondersteld.

Nederland zal een verhoging bepleiten van de benodigde middelen voor preventie en behandeling van HIV/AIDS. Tevens zal Nederland benadrukken dat de bestrijding van sexueel overdraagbare aandoeningen en de voorziening van veilig bloed een grotere prioriteit dient te krijgen binnen het beleid t.a.v. reproductieve en sexuele gezondheid. De ontwikkeling van vaccins naast de preventie en zorg dient onverminderd grote prioriteit te krijgen. De inspanningen van het International AIDS Vaccin Initiative waarin ondermeer UNAIDS en de Wereldbank participerendienen ondersteund te worden om de mogelijkheden voor een preventief vaccin ook voor de ontwikkelingslanden mogelijk te maken

Abortus

Nederland is van mening dat abortus veilig, legaal en zeldzaam zou moeten zijn. Indien Nederland door derden op haar abortusbeleid wordt aangesproken zal Nederland op voorzichtige maar constructieve wijze de abortusproblematiek bespreken. Het Nederlandse model van een niet strafbare benadering van abortus enerzijds en een raamwerk waarbinnen informatie en onderwijs centraal staat anderzijds zou een mogelijk model kunnen zijn voor andere landen.

Nederland hanteert een aantal uitgangspunten: vrouwen die een illegale abortus hebben ondergaan mogen zelf niet strafbaar meer zijn zoals in een aantal landen nog immer het geval is; het humaan en adequaat behandelen van complicaties van onveilig uitgevoerde abortus behoort een normaal onderdeel te zijn van de gezondheidszorg.

Overige

Tot nu toe hebben activiteiten op het gebied van mensenrechten/reproductieve rechten zich voornamelijk bewogen op het gebied van de zogenaamde 'Traditional Harmful Practices', waaronder Female Genital Mutilation (FGM). Op dit gebied worden goede resultaten behaald om deze praktijken te stoppen.

Er zijn uiteraard vele raakvlakken tussen mensenrechten en sexuele en reproductieve rechten. Nederland zal (ook in EU verband) in het kader van de relatie tussen mensenrechten en reproductieve en sexuele rechten pleiten voor de positie van kinderen die op zeer jonge leeftijd huwen en niet meer als kinderen worden beschouwd, de zogenaamde kindbruidjes. De bereikbaarheid van voorzieningen voor deze kinderen is slecht. Zij vallen tussen wal en schip, terwijl ze juist grote behoefte hebben aan voorlichting en dienstverlening. Vooral informatie is belangrijk over onderwerpen als onderwijs, voorbehoedsmiddelen, sexueel geweld, AIDS, abortus en toegang tot dienstverlening.

Financiële middelen

Nederland is een van de weinige landen die voor reproductieve gezondheid een kwantitatieve doelstelling kent: 4% van de Officiële Ontwikkelingshulp (ODA) dient volgens een uitspraak van de Tweede Kamer aan reproductieve gezondheidszorg te worden besteed. Nederland benadrukt het belang de 4% doelstelling te realiseren.

Deel: ' Inzet Nederland AVVN over Bevolking en Ontwikkeling '
Lees ook