Provincie Drenthe


ISP bijdragen aan projecten in Drenthe

Assen, 5 janauri 2000
Persberichtnummer 00-001Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft in de maanden augustus tot en met november aan diverse Drentse projecten subsidies toegekend in het kader van het Integraal Structuur Plan Noorden des Lands (ISP).

De volgende projecten ontvangen een subsidie: * Stimulans kennisintensief ondernemerschap Hogeschool Drenthe en het Drenthe College ontvangen een subsidie van het ISP ter hoogte van f 830.000,- voor een project dat moet leiden tot het van start gaan van 25 kennisintensieve spin-offs van beide hogescholen. Een van de maatregelen is het oprichten van een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de twee hogescholen, het bedrijfsleven en enige intermediaire organisaties. Andere maatregelen zijn: de start van een bewustwordingscampagne; de opsporing van interne initiatieven; het leggen van contacten tussen potentiële en bestaande (jonge) ondernemers; de instelling van een financieringsfaciliteit voor starters, voortkomend uit het programma en het ter beschikking stellen van huisvesting en faciliteiten. Hogeschool Drenthe en het Drenthe College hebben zich ten doel gesteld het kennispotentieel in het Europese Doelstelling 2-gebied van Groningen en Drethe beter te benutten en uiteindelijk de start van 25 kennisintensieve spin-offs te kunnen faciliteren. De totale kosten van het project zijn geraamd op f 3.350.000,- waaraan bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, regionale overheden, intermediairs en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) meefinancieren. * Aanpassing infrastructuur stationsgebied Hoogeveen Het ISP draagt f 1.826.000,- bij in de kosten van aanpassing van de ontsluitingswegen en kruispunten van het nog te realiseren kantorenpark Stationsgebied-Zuid te Hoogeveen. De totale kosten van het project worden geraamd op f 6.840.000,- waarvan een deel wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en een eigen bijdrage.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' ISP bijdragen aan projecten in Drenthe '
Lees ook