13 mei 2002

J.W. Broekema benoemd in het College bescherming persoonsgegevens

Jan Willem Broekema is per 13 mei 2002 bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Drs. J.W. Broekema (1953) is na afronding van zijn universitaire studie in de natuurwetenschappen werkzaam geweest op verschillende plaatsen in het bedrijfsleven. Sinds 1997 was hij senior management consultant bij Cap Gemini Ernst & Young. In deze functies heeft hij ruime ervaring opgedaan met de toepassing van ICT en audits in complexe organisaties. Hij heeft zich in het bijzonder toegelegd op de maatschappelijke effecten van automatisering en de communicatie daarover.

De heer Broekema zal als collegelid bijdragen aan de strategische beleidsvorming en de vaststelling van het concrete beleid. De portefeuille van gebieden waarvoor de heer Broekema verantwoordelijkheid zal dragen, wordt de komende maanden vastgesteld. Gezien zijn specifieke expertise zal de relatie tussen ICT en de bescherming van persoonsgegevens daarvan zeker deel uitmaken.

Het college bestaat verder uit mr. P.J. Hustinx, voorzitter, en mr.dr. U. van de Pol, lid. Het college houdt toezicht op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Het college wordt daarbij ondersteund door een organisatie van circa 60 medewerkers.

Het CBP is een onafhankelijke toezichthouder (zbo) en adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP een bestuurlijke boete opleggen, danwel overgaan tot bestuursdwang of tot last onder dwangsom.

Over zijn werkzaamheden en bevindingen brengt het CBP jaarlijks een openbaar verslag uit. Het CBP is bij de uitvoering van zijn bevoegdheden gehouden aan de normen die worden gesteld in de Algemene wet bestuursrecht. Beslissingen van het CBP zijn vatbaar voor bezwaar en beroep. Het gedrag van het CBP kan onderzocht worden door de Nationale ombudsman.

Curriculum vitae drs. J.W. Broekema

Zoekwoorden:

Deel: ' J.W. Broekema benoemd in het College bescherming persoonsgegevens '
Lees ook