Gemeente Breda
1999 GOED VOOR MILIEU IN BREDA

De gemeente Breda mag tevreden zijn met de uitvoering van het milieubeleid. Dit blijkt uit het gemeentelijk Milieuverslag 1999. Zo is de gemeente Breda koploper in Nederland als het gaat om de toepassing van geluidsarm asfalt. Een nieuwe aanpak voor de stimulering van duurzame energie in uitbreidingslocaties leverde een windmolen op. Het percentage afval dat gescheiden is ingezameld, heeft met 44% de doelstelling voor 2000 (40%) al overschreden. De gemeente verwierf ook een derde plaats bij de Nationale Duurzaamheidsspiegel van de Nationale commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO).

Het Milieuverslag 1999 geeft inzicht in de inspanningen op milieugebied die de gemeente zelf of in samenwerking met partners in de stad heeft gedaan. Met het verslag legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van het Tweede Gemeentelijk Milieubeleidsplan in 1999. In het verslag is ook de Milieumonitor 1998 opgenomen.

Energie

Op het gebied van energie heeft een groot aantal activiteiten plaats gevonden. Belangrijk aandachtspunt was de stimulering van duurzame energie. Dit leidde bijvoorbeeld tot de plaatsing van een windmolen bij de Kroeten. Ook heeft een aantal particulieren een zonneboiler aangeschaft. Het Energieteam heeft energiebesparing bij huishoudens gestimuleerd.

Fietsverkeer

Op het gebied van fietsverkeer zijn behoorlijke vorderingen gemaakt. Het hoofd-fietsnetwerk is in 1999 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij 26 verkeerslichtinstallaties krijgen fietsers vaker groen licht. De kwaliteit van fietsenstallingen en de verkeers-veiligheid van fietsers is op een aantal plaatsen in de stad verbeterd.

Natuur

Natuur heeft in 1999 veel aandacht gekregen. Allereerst in de discussies rondom de nota `Landgoed Breda', een onderdeel van het programma Groen en Buitengebied uit de Stadsvisie. Er vindt veel natuurontwikkeling plaats rondom beken en bij ontwikkelingslocaties voor woningbouw en bedrijventerreinen. De waterpartners ondertekenden een intentieverklaring voor het maken van een Waterplan. Dit is een structurele samenwerking op het gebied van waterkwaliteit en
-kwantiteit.

Overige activiteiten

Op verzoek van het ministerie van VROM is in Breda een congres georganiseerd over de toepassing van geluidsarm asfalt. De gemeente Breda is op dit terrein voorloper in Nederland.

De gemeente heeft ook meer inzicht gekregen in de bodemkwaliteit. Een grootschalig historisch onderzoek is in 1999 afgerond. Er is een bodemkwaliteitskaart gemaakt en een bijbehorend bodembeheersplan opgesteld.

Een onderzoek naar milieuvriendelijke toepassingen bij de ontwikkeling en het beheer van sportaccommodaties is afgerond. Breda is koploper op dit gebied.

Indien Breda een nieuwe sportaccommodatie op een milieuvriendelijke wijze ontwikkelt, wil het ministerie van VROM een financiële bijdrage leveren.

Het Lokaal Milieuplatform heeft ook een aantal projecten ondersteund. Zo is er een cursusruimte ingericht voor het geven van cursussen op het gebied van milieu en wonen. Er is ook een bijdrage geleverd aan de bouw van een dak dat geheel bestaat uit zonnepanelen die elektriciteit opwekken.

Breda, 31 maart 2000

Deel: ' Jaar 1999 goed voor milieu in gemeente Breda '
Lees ook