vereniging nederlandse gemeenten

presentatie bijeenkomst

jaar 2000: continuoteit, het moet u een zorg zijn

binnen de aanpak van het millenniumvraagstuk is het opstellen van continuoteitsplannen belangrijk om de continuoteit van bedrijfsprocessen in uw gemeente voor, tijdens en na de eeuwovergang zoveel mogelijk te waarborgen.

met testen en repareren alliin krijgt u nooit de 100% garantie dat u zonder problemen de eeuwovergang haalt. daarnaast bent u ook afhankelijk van externe factoren. toch heeft u als gemeente de verantwoordelijkheid er alles aan te doen om de kernactiviteiten van uw gemeente ongestoord te kunnen laten doorgaan, ook mht een millenniumprobleem. het is dus nodig om preventieve maatregelen te nemen en, voor als het op het moment toch nog mocht mis gaan, continuoteitsplannen op te stellen. omdat dit veel tijd vergt -en veel tijd is er niet meer-, hebben het pmo en de vng het idee gevat om een handzame methode c.q. werkwijze te laten ontwikkelen voor het opstellen van continuoteitsplannen. dit idee is geboren in de werkgroep "Contingency" van het Millennium Platform waarin ook PMO is vertegenwoordigd. Het Millennium Platform laat op zijn beurt een methode ontwikkelen ten behoeve van het Midden en Kleinbedrijf.

VB Deloitte & Touche heeft, mede middels een pilotstudie bij de gemeenten Gouda, Wassenaar en Hilversum, een methode ontwikkeld. De pilotstudie heeft zich beperkt tot kernactiviteiten van een gemeente namelijk Burgerzaken, Financikn, Heffingen en infrastructuur automatisering. De methode is ook bruikbaar voor de overige (vitale) processen binnen gemeenten.

Vanmiddag laten wij u kennis maken met deze methode. Na de opening geeft VB Deloitte & Touche een toelichting. Daarna is in kleine groepen ruimte voor discussie met de gemeenten Hilversum, Gouda en Wassenaar en VB Deloitte & Touche. Evaluatie van de werkwijze, ervaringen en knelpunten komen aan de orde. De discussiebijeenkomsten hebben een interactief karakter en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en ervaringsuitwisseling met collegas.

Aan het einde van de middag krijgt u een exemplaar van de methode aangereikt.

Veel succes!

PROGRAMMA

13.00 - 13.15 uur : Ontvangst met koffie/thee

13.15 - 13.30 uur : Welkom en opening door de dagvoorzitter

13.30 - 14.30 uur :
Gemeenten en continuoteit tijdens de millenniumwisseling Een methode voor het opstellen van continuoteitsplannen voor bedrijfsprocessen van een gemeente:
een toelichting door drs. F.E. van Paassen RE RA van VB Deloitte & Touche

14.30 - 15.00 uur Pauze met koffie/thee

15.00 - 16.00 uur Discussie bijeenkomsten
gemeenten Gouda, Hilversum, Wassenaar en VB Deloitte & Touche geven in kleine groepen een evaluatie van de pilot waarin ervaringen en knelpunten aan de orde komen. Tijdens deze discussiebijeenkomsten krijgt u ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen en gedachtewisseling.

)))))))))))))) DATUM EN LOCATIE
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

De bijeenkomst vindt plaats op 16 juni 1999 in congrescentrum de Reehorst, Bennekomseweg 24 te Ede.

))))))))))))))) DOELGROEP )))))))))))))))))))))))))))))))))))))

De bijeenkomst is bestemd voor managers binnen gemeenten, verantwoordelijk voor continuoteit van bedrijfsprocessen en projectleiders milllennium.

))))))))))))))) KOSTEN )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Er is aan dit congres geen deelnemersbijdrage verbonden.

)))))))))))))))) INSCHRIJVING ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Voor belangstellenden is een inschrijfformulier bijgesloten dat zo spoedig mogelijk dient te worden teruggestuurd aan het Congres- en Studiecentrum VNG, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag. U kunt het inschrijfformulier ook per telefax verzenden. Het telefaxnummer is: 070-3738743 of 3635682.

Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging.

)))))))))))))))) ANNULERING )))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mocht u na inschrijving onverhoopt niet kunnen komen, verzoeken wij u uw deelname te annulering, zodat wij daar met de organisatie rekening mee kunnen houden.
Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger.

)))))))))))))))) INLICHTINGEN )))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435
2500 GK DEN HAAG
Tel. : 070-3738459/469 (doorkiesnummer)
Fax : 070-3738743 / 070-3635682

Deel: ' Jaar 2000 bijeenkomst VNG '
Lees ook