Persbericht Amsterdam Exchanges


12 Mar 1999 Jaarcijfers 1998 Amsterdam Exchanges

Amsterdam Exchanges NV heeft in 1998 een nettowinst gerealiseerd van 119 miljoen. (1997 81 miljoen) bij een bedrijfsresultaat van 171 miljoen (1997: 116 miljoen).

Overeenkomstig de statuten wordt aan de aandeelhouders van aandelen A en B een cumulatief preferent dividend betaalbaar gesteld van 7% van het nominale bedrag, zijnde 70,-- per aandeel. Het resterende deel van de winst wordt uitgekeerd aan de houders van winstbewijzen. Dit komt overeen met 1.115,78 per winstbewijs.

De stijging van de resultaten is vooral te danken aan de omzetstijging op alle markten van Amsterdam Exchanges. Op de AEX-Optiebeurs werden in 1998 64,8 miljoen contracten verhandeld, een stijging van 33% ten opzichte van de recordomzet in 1997.
De omzet op de AEX-Effectenbeurs steeg met 26% tot 2,8 biljoen. Het aantal effectentransacties steeg het afgelopen jaar zelfs met 55% van 8 miljoen tot 12.4 miljoen transacties.
Mede onder invloed van de recordomzetten stegen ook de opbrengsten AEX-Clearing & Depository.
De inkomsten uit informatiediensten van AEX-Data Services stegen eveneens. Een substantieel deel van deze inkomsten betreft de terminal- en licentievergoedingen van het koersinformatiesysteem Mercury 2000.
De inkomsten uit noteringsvergoedingen handhaafden zich op hetzelfde niveau als in 1997.

De totale inkomsten uit bedrijfsvoering van Amsterdam Exchanges namen toe met 32% van 333 miljoen. in 1997 tot 441 miljoen. in 1998.

De operationele kosten stegen in 1998 met 24% van 217 miljoen. tot 270 miljoen. Deze stijging wordt in het bijzonder veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten en de kosten voor de enkele grote projecten die zijn uitgevoerd in het afgelopen jaar.
De stijging in de afschrijvingslasten werd veroorzaakt door een hoog investeringsniveau alsmede een verkorting van de afschrijvingsduur. Projectkosten hadden onder meer betrekking op de clearingmemberstructuur, SWITCH en Open TSA. Onder de bijzondere kosten zijn in 1998 kosten voor euro en millennium opgenomen. In 1997 hadden de bijzondere kosten voornamelijk betrekking op de eenmalige voorziening in verband met de in 1998 gerealiseerde herhuisvesting van de beursvloeren op Beursplein 5.

Het jaar 1998 is voor Amsterdam Exchanges een heel goed jaar geweest. Tegelijkertijd hebben zich in dat jaar omstandigheden voorgedaan die mede de ontwikkelingen in het komende jaar zullen bepalen. De in 1998 gerezen problemen bij enkele toegelaten instellingen op de AEX-Optiebeurs zullen mogelijk in 1999 tot een meer terughoudend beleid van professionele partijen aanleiding geven. Voorts heeft de introductie van de euro in de eerste twee maanden van 1999 tot een afwachtende houding van beleggers op de AEX-Optiebeurs geleid. Indien deze trend zich in 1999 voortzet zal zich dit weerspiegelen in lagere omzetten in het jaar 1999.

De Europese kapitaalmarkt en daarmee de Europese beurzen staan aan de vooravond van verdere structurele veranderingen. De initiatieven die genomen zijn door de Engelse en Duitse beurs tot het scheppen van één handelsplatform voor de Europese topfondsen is daar een goed voorbeeld van.
Naast de Europese samenwerking is de ontwikkeling op gebied van technologie een katalysator voor verdere verandering.

De daling van de omzetten en de verlaging van de tarieven hebben in de eerste twee maanden tot een lager resultaat geleid vergeleken met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. Hoewel het nu nog te vroeg is om een concrete uitspraak te doen, kunnen de hierboven geschetste ontwikkelingen in combinatie met een blijvend hoog investeringsniveau tot gevolg hebben dat de resultaten over 1999 mogelijk aanzienlijk lager uitkomen dan in het topjaar 1998.

AMSTERDAM EXCHANGES NV

GECONSOLIDEERDE BALANS
(na winstbestemming)
(X f 1 miljoen)
31.12.1998 31.12.1997

0.0 ACTIVA

0.1 Materiële vaste activa 104 56 0.2 Financiële vaste activa 41 45 0.3 Vorderingen 52 55 0.4 Liquide middelen 234 196 Totaal 431 352

1.0 PASSIVA

1.1 Eigen vermogen 100 100 1.2 Aandeel derden 4 4 1.3 Voorzieningen 45 57 1.4 Kortlopende schulden 282 191 Totaal 431 352

AMSTERDAM EXCHANGES NV

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
(x f 1 miljoen)
1998 1997 Opbrengsten
Fees en commissies opties en futures 199 153 Clearing, settlement en bewaring 106 73 Handelsondersteuning Effectenbeurs 62 45 Informatiediensten 40 34 Noteringsvergoedingen Effectenbeurs 14 14 2.0 Overige opbrengsten 20 14 Totaal 441 333

Kosten
Personeelskosten 81 71 2.1 Afschrijvingen 45 18 2.2 Overige kosten 126 95 252 184 2.3 Bijzondere kosten 18 33 Totaal 270 217

Bedrijfsresultaat 171 116

2.4 Interest 10 9 2.5 Resultaat uit deelnemingen 0 0 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting 181 125 Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (62) (43)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belasting 119 82 2.6 Aandeel derden in resultaat 0 (1)

Netto resultaat 119 81

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

Deel: ' Jaarcijfers 1998 Amsterdam Exchanges '
Lees ook