TNT Post Groep

Jaarcijfers 1998
TPGs nettowinst stijgt met 18%

TNT Post Groep N.V. (TPG) heeft in 1998 een groei gerealiseerd van 18,2% van de nettowinst. Dit is in lijn met de verwachtingen zoals TPG deze op 31 augustus 1998, tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers, heeft aangegeven.

Uitgaande van constante wisselkoersen, verwacht de Raad van Bestuur van TPG voor 1999 tenminste een omzetstijging in lijn met die van 1998. De Raad van Bestuur verwacht, wederom uitgaande van constante wisselkoersen, dat de groei van het bedrijfsresultaat wederom de groei van de omzet zal overtreffen. Tevens verwacht de Raad van Bestuur een groei van de nettowinst tussen 10 en 15%.

De bedrijfsopbrengsten zijn in 1998 met 7% gestegen. Nadelige wisselkoerseffecten niet meegerekend, stegen de bedrijfsopbrengsten, net als in 1997, met 8,3%. De bedrijfslasten zijn met 6,6% gestegen ten opzichte van 1997. De stijging van het bedrijfsresultaat kwam daarmee uit op 10,1%.

1998

(NLG)

1997

(NLG)

Bedrijfsopbrengsten

16,327

15,267

7%

Bedrijfsresultaat

1,458

1,324

10%

Nettowinst

820

694

18%

Winst per aandeel
(in NLG)


1.73


1.46

18%

De Raad van Bestuur heeft tevens besloten over de tweede helft van het boekjaar 1998 een slotdividend uit te keren van f 0,50 per gewoon aandeel, naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in gewone aandelen. De waarde van het dividend in gewone aandelen zal 2% tot 5% lager zijn dan de waarde van het dividend in contanten. De keuzeperiode start op 10 mei 1999. Het dividend zal op 7 juni 1999 betaalbaar worden gesteld.

TPG verleent wereldwijd, onder de twee merknamen PTT Post en TNT, een breed scala aan post-, express en logistieke diensten. TPG heeft ruim 100.000 werknemers in 55 landen en is actief in meer dan 200 landen. TPG is aan de beurzen van Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt genoteerd.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op donderdag 6 mei 1999 in Amsterdam.

Belangrijke gebeurtenissen in 1998

Beursnotering

Tijdens de eerste helft van 1998 is veel aandacht besteed aan de afsplitsing van KPN, de structurele ontwikkeling van de groep en de beursnotering. De notering aan de beurzen in Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt is met succes uitgevoerd. De koers van het aandeel TPG is met 21% gestegen van

f 50,10 (EUR 22,73) op 30 juni 1998 tot f 60,50 (EUR 27,45) op 31 december 1998. Over dezelfde periode gaf de AEX-index een daling te zien met 1% van 543,57 (in Euro) op 30 juni 1998 tot 538,36

(in Euro) op 31 december 1998.

Rating

Sinds juni 1998 heeft TPG credit ratings van zowel Standard & Poor's als Moody's Investors Service. Standard & Poor's heeft een A/positive corporate credit rating toegekend, en Moody's TPG een vergelijkbare rating van Aa3. Deze ratings weerspiegelen de sterke financiële positie van TPG.

Investeringen en overnames

Sinds de beursnotering heeft TPG diverse bedrijven overgenomen. In september werd Tesselaar Marketing Services overgenomen, een Nederlands call-centerbedrijf gespecialiseerd in direct marketing en responseverwerking voor direct-mailcampagnes. In oktober nam TPG de Rinaldi Group over, een Italiaanse aanbieder van binnenlandse postdiensten. Dezelfde maand sloot het bedrijf logistieke contracten af in Italië en Brazilië. In november 1998 volgde de acquisitie van Broos-Fouya, een Frans express bedrijf dat voornamelijk actief is in de regio van Parijs, en GMA, een Duits bedrijf dat direct mail distribueert. In november kocht TPG ook Spedimacc, een Italiaans bedrijf gespecialiseerd in vervoer en installatie van elektronische apparatuur, zoals fotokopieermachines. In december sloot TPG een overeenkomst voor de overname van Jet Services, een Frans express bedrijf, en begin 1999 voor de overname van Tecnologistica, een belangrijke leverancier van logistieke diensten met een sterke aanwezigheid in Europa, vooral in Italië, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje en Zweden.

Europees express netwerk

In april 1998 heeft TNT een nieuw Europees Express Centrum op de luchthaven van Luik geopend en bedrijfsactiviteiten van Keulen naar dit nieuwe centrum verplaatst. Dit state-of-the-art centrum is een van de modernste van Europa en biedt snelle en efficiënte afhandelingsdiensten voor wereldwijd opererende klanten. Dit geeft TNT een concurrentievoordeel op de veeleisende express markt. Als gevolg van de opening van het nieuwe Europees Express Centrum is het netwerk voor luchtvervoer uitgebreid met vijf bestemmingen. Daarnaast heeft de onderneming aangekondigd 14 Airbus A300B4 toestellen aan de luchtvloot toe te voegen. Vanaf september 1998 is een begin gemaakt met de geleidelijke vervanging van tien B727-200 vliegtuigen door deze toestellen.

Integratie

TPG heeft aanzienlijke vorderingen gemaakt met de integratie van de internationale en binnenlandse express activiteiten. Met name in Italië, Duitsland, de Benelux en Australië is er veel vooruitgang geboekt, hetgeen heeft geleid tot een herverdeling van de activiteiten en een efficiënter gebruik van middelen, vooral van depots en bestelauto's. In 1998 werden de express activiteiten van TPG in de Verenigde Staten geherstructureerd. Bepaalde onrendabele activiteiten zijn gestaakt en de kostenstructuur is flexibeler geworden.

TNT-merkbeeld

Van groot belang was de succesvolle wereldwijde invoering van het nieuwe TNT-merkbeeld. Met als doel het uitdragen van het nieuwe TNT logo en het verhogen van de bekendheid van de TNT-activiteiten. Met

als resultaat dat de kleur oranje veel frequenter als bedrijfskleur van TNT wordt herkend en dat de introductie van het nieuwe bedrijfslogo, met de drie cirkels, zeer succesvol is verlopen.

Briefpost 2000

In de tweede helft van 1998 zijn de problemen aangepakt die voortkwamen uit de invoering bij Binnenlandse Post Nederland van de nieuwe structuur voor postsortering. De zes nieuwe sorteercentra zijn in november 1998 officieel geopend. De financiële doelstellingen voor het project zelf blijven onveranderd. Het project zal in 2000 voltooid worden.

Bedrijfsontwikkelingen in 1998

Post

Post ontwikkelt zich steeds meer tot een technisch geavanceerd bedrijf en blijft groeien. De bedrijfsopbrengsten stegen in 1998 met 7,4% (f 532 miljoen). Nadelige wisselkoerseffecten niet meegerekend, stegen de opbrengsten in 1998 met 7,5% (f 544 miljoen). De stijging van de postvolumes was goed voor 4,8% (f 350 miljoen), terwijl acquisities zorgden voor een stijging van 1,4% (f 102 miljoen). De overige 1,3% (f 92 miljoen) was te danken aan de gunstige effecten van prijs- en productmix, hogere opbrengsten van ondersteunende bedrijfsonderdelen en incidentele baten. Overgenomen werden Rinaldi, een Italiaanse aanbieder van binnenlandse postdiensten, en GMA, dat direct mail distribueert in Duitsland. Verder heeft het bedrijf zijn belang in het Nederlandse direct-mailbedrijf VSP verhoogd van 50% naar 55%.

De dikwijls voorspelde verdere substitutie van traditionele briefpost, de belangrijkste pijler van Binnenlandse Post, door fax en e-mail is uitgebleven, te oordelen naar de groei. De bedrijfsopbrengsten stegen met 7% (f 236 miljoen), voornamelijk als gevolg van het 4,6% (f 156 miljoen) hogere volume aan poststukken en door gunstige prijs- en productmixeffecten van 1,2% (f 40 miljoen). De overige 1,2% (f 40 miljoen) komt uit overige opbrengsten van Post. Binnenlandse Post zag, bij stabiele prijzen voor dienstverlening, de efficiency- en kwaliteitsverbeteringen beloond met een gestage groei.

De bedrijfsopbrengsten van Direct Mail stegen met 12,1% (f 228 miljoen). Volumestijging en overname-effecten droegen ongeveer evenveel bij aan de groei. De volumestijging betrof direct-mailcampagnes voor financiële diensten, retail, reizen en incidentele campagnes. Ondanks de concurrentie op het gebied van direct mail in Nederland, wist TPG zijn sterke positie in deze marktsector te behouden.

Bij Internationale Post nam het volume toe met 4,4% (f 60 miljoen). Wisselkoerseffecten drukten dit cijfer licht met 0,9%, waardoor de groei van de opbrengsten per saldo uitkwam op 3,5% (f 48 miljoen).

Voor het overige was de toename van de opbrengsten bij Post toe te schrijven aan Postkantoren en overige opbrengsten. Opbrengsten van ondersteunende onderdelen en incidentele baten zorgden voor een stijging van de opbrengsten met 3,2% (f 20 miljoen).

Operationeel resultaat

Het was een voorspoedig jaar voor Post dat resulteerde in een stijging van het operationeel resultaat met 6,5% (f 94 miljoen), waardoor de operationele marge uitkwam op 19,7%, in lijn met 1997.

Express

TPG heeft zijn express activiteiten vernieuwd, geïntegreerd en geherpositioneerd op de markt. De groei in de bedrijfsopbrengsten werd getemperd door de concentratie op herstructureringskwesties en de integratie van de binnenlandse en grensoverschrijdende activiteiten in Italië, Australië, de Benelux en Duitsland, en de daaraan verbonden afstemming van express producten. Bovendien werden de activiteiten in Australië en Azië in guldens gerekend sterk beïnvloed door de onrust op de valutamarkten.

De bedrijfsopbrengsten bij Express stegen met 4,5% (f 283 miljoen). Express Europa droeg hieraan f 429 miljoen bij (9%), welke stijging gedeeltelijk teniet werd gedaan door een daling van de bedrijfsopbrengsten van f 146 miljoen (12,3%) bij Express Internationaal. Wisselkoerseffecten niet meegerekend, stegen de bedrijfopbrengsten van Express met 7,1% tot f 443 miljoen. In 1998 nam de concurrentie op de Europese express markt verder toe, waardoor de tarieven onder druk kwamen. Het gemiddelde gewicht per zending nam toe door een verschuiving in de productmix van documenten naar andere express producten. Kleine acquisities, zoals Pony Express, een Italiaans stadskoeriersbedrijf dat eind 1997 werd aangekocht, leverden een bescheiden bijdrage aan de stijging van de bedrijfsopbrengsten in 1998 ten opzichte van 1997. In maart 1999 werd de overname van Jet Services in Frankrijk afgerond.

De groei van de bedrijfsopbrengsten van Express Internationaal werd in negatieve zin beïnvloed door de economische onrust in Australië en Azië en Noord- en Zuid-Amerika. In 1998 werden de Express activiteiten van TPG in de Verenigde Staten geherstructureerd. Bepaalde onrendabele activiteiten werden gestaakt en de kostenstructuur werd flexibeler gemaakt.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat steeg met 3,3% naar f 284 miljoen. Vooruitlopend op een verdere groei van de markt, werden de investeringen in het Europese netwerk versneld. De operationele marge op Express activiteiten bleef op het niveau van 1997, te weten 4,4%.

Logistiek

De bedrijfsopbrengsten van Logistiek namen in 1998 met f 361 miljoen toe (18,3%) ten opzichte van 1997. In 1998 kwam de stijging van de bedrijfsopbrengsten geheel voor rekening van autonome groei. Nadelige wisselkoerseffecten niet meegerekend, namen de bedrijfsopbrengsten toe met f 397 miljoen (20,1%).

De toename van de bedrijfsopbrengsten was voornamelijk afkomstig van hogere volumes op een bestaand contract in Italië, plus het feit dat de contracten die in 1997 in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn gestart, nu het gehele jaar meetelden. Nieuwe activiteiten in 1998 droegen ook aanzienlijk bij tot de groei van de bedrijfsopbrengsten. Er werden nieuwe logistieke contracten, voornamelijk in de doelsectoren, afgesloten in het Verenigd Koninkrijk en de regio Australië-Azië. Begin 1999 werd een overeenkomst gesloten voor de overname van Tecnologistica.

Operationeel resultaat

De stijging van het operationeel resultaat van Logistiek was afkomstig van groei bij bestaande contracten, nieuwe activiteiten en kostenbesparingen. De verbetering van het operationeel resultaat was aanzienlijk, +21,7% (f 28 miljoen), waardoor de operationele marge uitkwam op 6,7%.

Aanvullende informatie

Bedrijfsresultaat

In 1998 steeg het bedrijfsresultaat met 10,1% ten opzichte van 1997, tot f 1.458 miljoen.

Investeringen in materiële vaste activa

In 1998 bedroegen de investeringen in materiële vaste activa f 942 miljoen. Zij omvatten voornamelijk investeringen in de infrastructuur van het bedrijf, zoals het project Briefpost 2000, een nieuwe air hub in Luik en drie nieuwe road hubs in Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Overige investeringen betroffen investeringen in depots en machines in heel Europa, automatisering, renovatie van postkantoren en investeringen in het kader van logistieke contracten.

Medewerkers

In 1998 nam het aantal taken (FTEs) toe van 75.600 tot 77.800 (+2,9%). Per 31 december 1998 bedroeg het totaal aantal medewerkers 101.582.

Millennium

TPG houdt zich sinds 1997 actief bezig met het millenniumprobleem, dat overal in de organisatie wordt aangepakt. Er is gekozen voor een projectorganisatie die uitgaat van de risico's. De methodiek van TPG gaat uit van een duidelijke beschrijving van de omvang van het probleem en van de maatregelen die zijn overeengekomen om te komen tot millenniumbestendigheid. Het hoofddoel van TPG is de continuïteit van de gewone bedrijfsvoering en het handhaven van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten, zowel voor, tijdens als na de eeuwwisseling. Per ultimo 1998 was in de geconsolideerde jaarrekening van TPG een bedrag van f 94 miljoen voorzien voor maatregelen in verband met het millenniumprobleem.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van de Raad van Bestuur van TPG is gericht op een pay out van 30% tot 35% van de winst als afspiegeling van de verwachte groei en de investeringsstrategie van de onderneming. TPG wil in de komende jaren een vast dividend uitkeren van f 0,80 per gewoon aandeel. Aangezien TPG verwacht zijn activiteiten uit te breiden, zal het voorgenomen vaste dividend mettertijd resulteren in een pay out percentage van 30%-35%. Dit dividendbeleid zal worden gehandhaafd, mits de financiële positie van TPG dit toelaat, en jaarlijks opnieuw worden beoordeeld.

Vooruitzichten

Uitgaande van constante wisselkoersen, verwacht de Raad van Bestuur van TPG voor 1999 tenminste een omzetstijging in lijn met die van 1998. De Raad van Bestuur verwacht, wederom uitgaande van constante wisselkoersen, dat de groei van het bedrijfsresultaat wederom de groei van de omzet zal overtreffen. Tevens verwacht de Raad van Bestuur een groei van de nettowinst tussen 10 en 15%.

TPG verwacht dat de investeringen in materiële vaste activa in 1999 op hetzelfde niveau zullen liggen als in 1998 of iets hoger. TPG zou schulden kunnen aangaan met het oog op de financiering van bepaalde investeringen en het benutten van zakelijke kansen.

1998 uitkomsten TNT Post Groep

Geconsolideerde winst- en verliesrekening TNT Post Groep

***Zie voor de cijfers het originele bericht***

22 maart 1999


Deel: ' Jaarcijfers 1998 Nettowinst TPG stijgt met 18% '
Lees ook