Hoofddorp, 14 maart 2000

ATHLON GROEP REALISEERT 43% GROEI NETTO WINST

Athlon Groep (Autoleasing en verhuur, dealerbedrijven en autoschade herstel) heeft in 1999 zowel in omzet als in resultaat een aanzienlijke groei gerealiseerd. De omzet nam toe met 53% tot Euros
923 mln (1998: Euros 604 mln). Van deze omzetgroei is 19% autonoom. De nettowinst steeg met 43% tot Euros 27,0 mln (1998: Euros 18,9 mln). Daarvan was 10% autonoom. De winst per gewoon aandeel steeg met 13% tot Euros 1,79 (1998: Euros 1,58) onder invloed van de uitbreiding van het aandelenkapitaal door twee emissies. Houders van gewone aandelen wordt voorgesteld een contant dividend uit te keren van Euros 0,626 (f 1,38) per aandeel (1998: Euros 0,554). Voor 2000 wordt exclusief acquisities een toename verwacht van de nettowinst van 20 tot 25% en, met inachtneming van het toegenomen aantal geplaatste aandelen, een toename van de winst per aandeel van circa 10%.

Kenmerken 1999
Athlon Groep versterkt haar marktposities door autonome groei en door overnames. Dit kwam in het verslagjaar tot uitdrukking door acquisities in Nederland, Duitsland en Frankrijk. In Nederland werd de marktpositie aanzienlijk versterkt door de overname van Hiltermann Groep en de overname door Hiltermann van Service Lease te Heerenveen. Care schadeservice breidde de keten uit met vijf nieuwe vestigingen tot een totaal van 40. In september werd de Mercedes Benz dealer Baan Twente aan de groep toegevoegd. In Duitsland werd het autoleasebedrijf De Lage Landen Translease overgenomen; de naam is inmiddels gewijzigd in Autop Deutschland. In Frankrijk werden in 1999 drie lease- en verhuurbedrijven verworven, te weten Selmat, SDL en CB Location en per
1 januari 2000 Locamat. Hiermee dekt Autop France een belangrijk deel van het land.
Inmiddels behaalt Athlon Groep 45% (1998: 42%) van haar omzet uit het buitenland.

Geografische omzetverdeling (in miljoenen euro's) 1999 % 1998 % Nederland 506 55 352 58
België en Luxemburg 111 12 98 16
Frankrijk 106 11 46 8
Duitsland 200 22 108 18
Totaal 923 100 604 100

Ter financiering van de overnames en ter versterking van het eigen vermogen vond
tweemaal - in februari en in juni 1999- een openbare emissie plaats. De eerste betrof de plaatsing van 4,2 miljoen cumulatief preferente aandelen bij institutionele beleggers. De openbare emissie van juni betrof 3,62 miljoen gewone aandelen. De totale opbrengst van beide emissies bedroeg na aftrek van kosten Euros 127 mln. In de loop van het jaar werden belangrijke vorderingen gemaakt met de toepassing van e-business bij de groepsmaatschappijen. Bij de implementatie daarvan lopen de leasemaatschappijen voorop. Voor klanten betekent dit een verbeterde informatievoorziening en de mogelijkheid tot het maken van calculaties, het aanvragen van leaseoffertes en het bestellen van nieuwe auto's. Ook de verkoop van gebruikte auto's door de dealers en ex-lease auto's door de leasemaatschappijen, alsmede digitale schademelding krijgen in toenemende mate vorm. Mede door kostenbesparende effecten verbetert hiermee de concurrentiepositie van de groepsmaatschappijen.

Autoleasing - en verhuur
In het verslagjaar werd in autoleasing en -verhuur een forse omzetstijging behaald van 72% tot Euros 668 mln (1998: Euros 389 mln). Naast de autonome groei van 22%, is een groot deel van de omzetstijging te danken aan acquisities. Het resultaat voor belasting, inclusief de 50%- deelneming Unilease, steeg met 41% tot Euros 31,8 mln.
Tengevolge van zowel internationale als nationale ontwikkelingen is in
1999 een stelselwijziging ten aanzien van de voorziening assurantie eigen risico doorgevoerd. De voorziening ultimo 1998 ad Euros 3,2 mln wordt in vijf jaarlijkse gelijkblijvende termijnen ten gunste van het bedrijfsresultaat gebracht. De vrijval heeft in 1999 een positief effect op het bedrijfsresultaat gehad van Euros 0,6 mln. Het achterblijven van de resultaatontwikkeling bij de omzetstijging in het boekjaar is te wijten aan de tegenvallende gang van zaken bij de autoverhuurbedrijven AXXI in Nederland en CC Raule in Duitsland. De overige verhuurbedrijven in Nederland, België en Frankrijk presteerden naar tevredenheid.
De druk op de prijzen van gebruikte auto's deed in alle voor Athlon Groep relevante markten z'n invloed gelden op de opbrengst van ex-lease en -verhuurauto's. Bedoelde markten lieten zowel in autoleasing als in verhuur groeipercentages zien tussen 5 en 13%.

Aantal lease-auto's Athlon Groep* Aantal verhuur auto's* Nederland 42.550 (+ 45%) 3.750 (+108%)
Belgie/Luxemburg 14.500 (+22%) 1.050 (-5%)
Frankrijk 6.600 (+19%) 4.300 (+258%)
Duitsland 13.700 (+247%) 5.050 (-7%)
Totaal 77.350 (+52%) 14.150 (+49%)

* incl. dealerlease in Nederland en aandeel Unilease (50%) in Nederland en België

Autoleasing
De Nederlandse leasemarkt groeide met 13% sterker dan verwacht. Athlon Groep wist het contractenbestand, mede door de overname van Hiltermann Lease Service met 45% uit te breiden tot 42.550 (autonoom +12%). Hierdoor werd een belangrijk hogere omzet en resultaat geboekt. Unilease heeft een stijging van het contractenvolume tot in totaal
18.500 en een hoger resultaat behaald. De deelneming van Unilease in het Duitse AKF Unilease is aan de partner AKF verkocht. In België en Luxemburg realiseerden de leaseactiviteiten een groei van het aantal contracten met 22% eveneens boven de markt. De gezamenlijke leasebedrijven in België en Luxemburg behaalden in het afgelopen jaar een belangrijk beter resultaat dan in 1998.
In Frankrijk is in het afgelopen boekjaar veel aandacht besteed aan de integratie van de geacquireerde bedrijven SDL, Selmat en CB Location in Autop Lease. De groei bij de Franse leaseactiviteiten bedroeg mede door deze acquisities 19% en resulteerde in een totaal aantal contracten van 6.600. De resultaatontwikkeling lag in lijn met deze volumestijging. Per 1 januari 2000 werd nog het autolease- en verhuurbedrijf Locamat (540 auto's) te Tours overgenomen. In Duitsland ontwikkelden de leasebedrijven AVAG en het in 1999 geacquireerde Autop Deutschland zich positief. Het aantal contracten groeide tot 13.700. De winst liet een verdere toename zien.

Autoverhuur
In de West-Europese zakelijke markten wordt de inzet van verhuurauto's gestimuleerd door een toename van flexibele arbeidscontracten en de toegenomen arbeidsmobiliteit. Door de sterk aantrekkende verkoop van auto's in geheel Europa verslechterden de inkoopcondities voor grootafnemers zoals verhuurbedrijven.
In Nederland werd Hiltermann Rental Service aan de verhuuractiviteiten toegevoegd.
Het aantal verhuurauto's van de Groep groeide autonoom met 3%.

Het Nederlandse verhuurbedrijf AXXI behaalde vooral door groei van het wagenpark een omzetstijging. Echter doordat de bezettingsgraad in de eerste negen maanden terugliep, werd over het gehele jaar een verlies geleden. Belangrijkste oorzaak was dat de hoeveelheid en de mix van aangekochte auto's onvoldoende was afgestemd op de marktvraag. Daarnaast zijn de levertijden van nieuwe auto's in het verslagjaar teruggelopen waardoor minder voorloopauto's bij leasemaatschappijen werden ingezet. Door de genomen maatregelen kwamen de resultaten van AXXI in de laatste maanden van 1999 weer op het gewenste niveau. De overige Nederlandse verhuuractiviteiten vertoonden goede omzet- en winststijgingen.
De Duitse verhuuractiviteiten, ondergebracht in CC Raule, lieten een winstdaling zien. In de loop van het tweede kwartaal ontstonden bij het autoverhuurbedrijf in Duitsland soortgelijke problemen als bij AXXI. Verslechterde inkoopcondities en een niet optimale fleetplanning waren hiervoor de belangrijkste oorzaken. Inmiddels zijn ook bij CC Raule passende maatregelen genomen; verwacht wordt dat de resultaten medio 2000 weer het gewenste niveau zullen bereiken. Ondanks de daling van de omzet in voorloopauto's is bij de verhuuractiviteiten in België de winst licht gestegen. Dit was te danken aan een hogere bezettingsgraad.
In Frankrijk werd een sterke omzetgroei in verhuur behaald, zowel autonoom als door acquisitie. Met in totaal 4.300 auto's realiseerden deze verhuuractiviteiten een aanmerkelijke groei van het resultaat.

Dealerbedrijven
In het verslagjaar is de verkoop van personenauto's in Nederland tot een nieuwe recordhoogte van 612.000 gestegen (+13%). De dealers van de groep verkochten in totaal 6100 nieuwe (+2%) en 5100 gebruikte auto's (+2%). Rekening houdend met acquisities en desinvesteringen bedroeg de autonome groei resp. 8 en 7%. Mede door de stijging van de nieuw verkopen en de acquisitie in september van de Mercedes Benz dealer Baan nam de omzet met 17% toe tot Euros 197 mln. Van de omzetstijging was 13% autonoom. De winst voor belasting steeg van Euros 3,8 mln tot Euros 4,8 mln (+26%).

Schadeherstel
De markt voor schadeherstel bleef met een volume van circa Euros 1 miljard op een gelijk niveau ten opzichte van 1998. De omzet van de inmiddels 40 vestigingen tellende keten Care Schadeservice steeg in
1999 met 23% tot Euros 58 mln (1998: Euros 47mln). Deze omzetstijging komt voor een deel voort uit acquisities, maar ook uit de autonome groei van bijna 20%. Mede dankzij margeverbetering, onder andere door het effectief benutten van schaalgrootte door inkoopvoordelen, kon het resultaat voor belasting aanmerkelijk verbeteren met 58% tot Euros 3,0 mln (1998: Euros 1,9 mln).

Belastingen
De belastingdruk nam af van 33,6% tot 30,7%. Deze afname vloeit voort uit het benutten van fiscale faciliteiten bij buitenlandse groepsmaatschappijen.

Solvabiliteit
Ultimo 1999 bedroeg het balanstotaal Euros 1165 mln, een stijging van Euros 480 mln ten opzichte van ultimo 1998. Euros 325 mln hiervan is het gevolg van acquisities. Door de emissies van begin en medio 1999 nam het eigen vermogen toe met Euros 127 mln. Na afboeking van goodwill, inhouding van winsten, reservering van dividend en de toevoeging van de hiervoor genoemde emissie-opbrengsten nam het eigen vermogen toe met Euros 45 mln tot Euros 100 mln. Met inachtneming van de eind 1999 opnieuw opgenomen achtergestelde lening van Euros 20 mln bedraagt het aansprakelijk vermogen Euros 120 mln. Uitgaande van de door Athlon Groep gehanteerde solvabiliteitsnorm van
30% voor dealer en schade activiteiten, worden de autolease en verhuuractiviteiten voor 9% (1998: 10%) met aansprakelijk vermogen gefinancieerd; dit is boven de norm van deze financiele activiteiten die Athlon Groep stelt op 8%. De solvabiliteit voor de gehele groep bedroeg ultimo 1999 10% (1998: 12%).

Winst per aandeel
De beschikbare winst voor gewone aandelen bedraagt Euros 24,7 mln (
1998: Euros 18,9 mln). Dit komt overeen met een winst per gewoon aandeel van Euros 1,79 (1998: Euros 1,58). Voorgesteld wordt uit de beschikbare winst over 1999 een contant dividend van fl. 1,38/Euros 0,626 (1998: fl. 1,22/Euros 0,554) per gewoon aandeel van nominaal fl. 0,50 uit te keren. De in 1999 geëmitteerde aandelen zijn volledig dividend gerechtigd over het boekjaar 1999 terwijl deze aan de resultaten over dat boekjaar een beperkte bijdrage hebben geleverd. Aan houders van cumulatief preferente aandelen wordt het vaste contante dividend vanaf 15 februari 1999 van 5,65%, zijnde Euros 0,54, uitgekeerd. Bij ongewijzigde aanname van dit voorstel zal Euros 15 mln worden toegevoegd aan de algemene reserves.

Vooruitzichten
Athlon Groep verwacht voor 2000 een verdere omzetgroei. Voor 2000 wordt, exclusief acquisities, een toename van de netto winst verwacht tussen de 20 en 25%. In het jaar 2000 zullen de in de loop van 1999 gedane emissies hun volle effect hebben op het gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen. Op grond daarvan wordt een stijging van de winst per aandeel verwacht van circa 10%.Voor nadere informatie:
Athlon Groep N.V.
mr. J.E. Demper, secretaris Raad van Bestuur
Telefoon: 023 - 56151051999 1998
Geconsolideerde resultaten
(in miljoenen euro's)
Omzet +53% 923 604
Bedrijfsresultaat na rente voor belasting +37% 35,8 26,2 Resultaat deelnemingen +39% 3,2 2,3
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting +37% 39,0 28,5 Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening +25% -/-12,0
-/- 9,6
Nettowinst +43% 27,0 18,9
Winst per gewoon aandeel à f 0,50 +13% *Euros 1,79 Euros 1,58 Dividend per gewoon aandeel à f 0,50 +13% Euros 0,626 Euros 0,554 Medewerkers ult. 2.295 1.659

*gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal van 13.766.025 uitstaande gewone aandelen
Geconsolideerde balans
(in miljoenen euro's)
Activa ultimo

1999 ultimo

1998
Auto's voor leasing en verhuur 949 536
Overige vaste activa 54 45
Vlottende activa 162 104
Balanstotaal 1165 685
Passiva
Eigen vermogen 100 55
Achtergestelde lening 20 27
Aansprakelijk vermogen 120 82
Voorzieningen e.d. 72 53
Langlopende schulden 326 182
Kortlopende schulden 647 368
Balanstotaal 1165 685
Aansprakelijk vermogen/totaal vermogen
Dealer- en schade activiteiten (normatief) 30% 30% Autolease- en verhuuractiviteiten 9% 10%
Totaal Groep 10% 12%


Deel: ' Jaarcijfers 1999 Athlon Groep '
Lees ook