PERSBERICHT FUGRO N.V.
Leidschendam, 17 maart 2000

JAARCIJFERS 1999 Fugro N.V.

Algemeen
Fugro kon in 1999 over een brede linie haar marktpositie versterken. De nettowinst steeg met 7,7% tot ’ 89,7 miljoen. De omzet nam echter af met 5,4% tot ’ 1,2 miljard, geheel door een terugval in de markt voor aan olie- en gasgerelateerde activiteiten. Toch kon de totale winst toenemen doordat de resultaten in de andere activiteiten wederom konden worden verbeterd en daarnaast de kosten en de investeringen werden beperkt. Een keuzedividend van ’ 2,70 (1998 ’ 2,50) wordt voorgesteld.

 Kerncijfers 
1999 wijziging 1998
Resultaat (x miljoen) ’ Euro % ’ Euro Omzet 1.204,9 546,8 -5,4 1.274,2 578,2
Omzet eigen diensten 816,9 370,7 -2,7 839,5 380,9 Operationeel resultaat 136,2 61,8 0,2 135,9 61,7 Cashflow 170,2 77,2 4,3 163,2 74,1 Netto resultaat 89,7 40,7 7,7 83,3 37,8
Netto marge (%) 7,4 6,5
Solvabiliteit (%) 29,3 28,0
Rendement op eigen vermogen (%) 44,9 48,8
Activa (x miljoen)
Materiële vaste activa 251,3 114,0 5,4 238,4 108,2 Investeringen 82,2 37,3 -39,3 135,5 61,5 Afschrijvingen 80,5 36,5 0,8 79,9 36,3
Gegevens per aandeel (x 1)
Eigen vermogen 19,27 8,74 14,7 16,80 7,62 Operationeel resultaat 11,04 5,01 -3,8 11,44 5,19 Cashflow 13,80 6,26 0,4 13,74 6,23 Netto resultaat 7,27 3,30 3,7 7,01 3,18 Dividend 2,70 1,23 8,0 2,50 1,13
Financiële versterking
Om haar financiële positie te versterken, zal Fugro op korte termijn een converteerbare achtergestelde lening uitgeven met een omvang van Euro 100 miljoen (en een greenshoe van Euro 12,5 miljoen) en een looptijd van vijf jaar.
Met deze lening kunnen de kortlopende leningen worden afgelost en de solvabiliteit worden verbeterd. Tevens is Fugro, dankzij deze versterking van de financiële positie, in staat haar zeer actieve acquisitiebeleid voort te zetten.

Gang van zaken
De grote olie- en gasmaatschappijen voerden in 1999 een sterk terughoudend investeringsbeleid. Dit werd ingegeven door de lage olieprijs in de periode 1998 tot begin 1999 en door interne heroriëntatie als gevolg van fusies. De afwachtende houding die hieruit voortkwam had vooral consequenties voor exploratie en ontwikkeling van nieuwe velden.
Hierdoor was de gang van zaken bij de activiteiten op zee, die nauw zijn gerelateerd aan de olie- en gassector, voor wat betreft het aantal opdrachten,duidelijk minder ten opzichte van de zeer goede jaren 1997 en 1998. Desalniettemin leverden zij een belangrijke bijdrage aan het resultaat.

De gang van zaken bij de niet aan olie- en gasgerelateerde activiteiten en met name bij de geotechnische activiteiten op het land was uitstekend, mede dankzij de volgende ontwikkelingen:
* In de Verenigde Staten nam de orderstroom sterk toe, met name vanuit de bouw. Tevens werd de positie in de markt voor projecten langs de kust verder versterkt, onder andere door een omvangrijke opdracht in het kader van de uitbreiding van de luchthaven van San Francisco;
* In Europa werd een belangrijke groei gerealiseerd bij geotechnisch onderzoek ten behoeve van spoorwegen;
* In Zuidoost-Azië was de orderstroom wederom goed en betroffen de activiteiten onder andere overheidsgerelateerde opdrachten in Hongkong en grootschalige landaanwinningprojecten in Singapore;
* Het aantal FLIMAP-systemen werd uitgebreid om aan de toenemende vraag te voldoen.
Geotechniek
Fugro behaalde op het terrein van de geotechniek een hogere omzet bij de activiteiten op het land en een fors lagere omzet bij die op zee. Per saldo nam de omzet af tot ’ 464 miljoen (1998:
’ 489 miljoen).

Het bedrijfsresultaat kwam hoger uit en bedroeg ’ 43 miljoen (1998: ’ 38 miljoen). Dit komt overeen met een marge op de omzet van 9%. Uitgedrukt in een percentage van het geïnvesteerd vermogen bedroeg het bedrijfsresultaat 37%.

De werkmaatschappijen die actief zijn op zee hebben het sterk teruggevallen activiteitenniveau in de olie- en gassectoren op de Noordzee en in de Golf van Mexico goed weerstaan. In het tweede halfjaar was sprake van een licht herstel. Dankzij de zwakte op de markt konden wij onze positie als marktleider verder uitbreiden.

Op het land werd in veel regionale markten een aanzienlijke groei gerealiseerd, zowel door uitbreiding van activiteiten als door te profiteren van de gunstige conjunctuur in de Verenigde Staten. Met succes werd een aantal langlopende infrastructurele projecten afgerond. Daarnaast kon Fugro in de loop van het jaar nieuwe grote opdrachten verwerven.

Survey
Op het gebied van survey behaalde Fugro in 1999 een omzet van ’ 741 miljoen tegen ’ 785 miljoen over 1998. Deze teruggang werd veroorzaakt door de moeilijke marktsituatie in de olie- en gassectoren. Met name de survey-activiteiten op zee kampten hierdoor met een lage vraag. Op andere terreinen ondervonden de survey-activiteiten beduidend minder hinder van de teruggelopen investeringen van oliemaatschappijen. Op het gebied van kabels onder zee handhaafde Fugro haar sterke positie.
De survey- en plaatsbepalingsdiensten op het land konden wederom een goede groei laten zien, waarbij de laatstgenoemde groep een krachtige stijging van het resultaat toonde.

Het bedrijfsresultaat bedroeg ’ 93 miljoen (1998: ’ 98 miljoen). Dit kwam overeen met 13% van de omzet (1998: 12%). Uitgedrukt in een percentage van het geïnvesteerd vermogen bedroeg het bedrijfsresultaat 39%.

Fugro Airborne Survey
Fugro zette eind 1999 en begin 2000 een belangrijke stap door de overname van vier ondernemingen die wereldwijd actief zijn op het gebied van geofysica vanuit de lucht in Canada, Australië en Zuid- Afrika met een totale jaaromzet van ongeveer ’ 120 miljoen. Hiermede werd in één keer een sterke positie in deze voor Fugro aangrenzende en complementaire markt verkregen.
Deze activiteiten bestaan uit het verzamelen van geofysische gegevens met behulp van vliegtuigen en helicopters. Toegepast worden onder meer de technisch geavanceerde magnetische gammastraal-spectrometer en elektromagnetische methoden.

De markt voor geofysica vanuit de lucht bestaat uit drie belangrijke sectoren: mineraalexploratie, olie- en gasexploratie en milieu. Van deze drie sectoren neemt historisch gezien de mineraalexploratie 60-80%, de olie- en gasexploratie 15-35% en milieu een gering percentage van de activiteiten in beslag.

Vooruitzichten
In de voor Fugro belangrijke olie- en gassectoren zijn op dit moment enige tekenen van herstel te zien. Belangrijke indicatoren voor de investeringsplannen binnen de olie- en gasbedrijven zijn de verwachtingen voor de olieprijs en de vraag- en aanbodverhoudingen. Als de olieprijs boven de $20 per vat blijft, lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat het investeringsniveau zich zal herstellen. Fugro zal van een verbetering van de marktsituatie kunnen profiteren. Het is echter te vroeg om hierop vooruit te lopen; vandaar dat onze investeringen voorlopig gehandhaafd blijven op het niveau van 1999.
De markt voor intercontinentale kabels neemt naar verwachting onverminderd toe. Op grond van haar sterke marktpositie zijn de vooruitzichten voor Fugro's activiteiten in deze sector derhalve zonder meer goed.

Wereldwijd neemt de besteding voor ruimtelijke inrichting toe. Fugro bevindt zich op grond van haar unieke combinatie van activiteiten in een goede positie om haar aandeel in omvangrijke infrastructurele projecten verder uit te breiden.

In de Verenigde Staten zal de hoogconjunctuur naar verwachting aanhouden en wordt een verdere groei van Fugro's activiteiten op het land en aan de kust voorzien. In Europa zullen de werkzaamheden op het land naar verwachting eveneens een verdere groei vertonen, met name dankzij de verworven positie in Frankrijk en door toename van onderzoeksactiviteiten voor spoorwegen. In Zuidoost-Azië is sprake van een aantoonbaar economisch herstel. Fugro richt zich in deze regio vooralsnog op overheidsgerelateerde opdrachten en infrastructurele werken.

De plaatsbepalingsactiviteiten zullen naar verwachting hun groei in omzet en resultaat voortzetten.

De nieuw verworven geofysische activiteiten vanuit de lucht zullen van een herstel van de olie- en gasmarkt en/of van de mineralenmarkt kunnen profiteren. In het algemeen zullen de resultaten van deze diensten verbeteren door schaalgrootte, door betere samenwerking en technologische voorsprong.

Fugro's werkzaamheden kenmerken zich door een zekere mate van seizoensgebondenheid, kortlopende orders en een korte termijn tussen toekenning en uitvoering van een opdracht. Daarbij lopen onze onderzoeksactiviteiten veelal vooruit op investeringen en werkzaamheden van onze opdrachtgevers. Marktontwikkelingen zijn hierdoor in een vroeg stadium van het boekjaar niet altijd herkenbaar.

Ten aanzien van het lopende eerste halfjaar dient te worden opgemerkt dat bij een aanhoudende aarzeling van de olie- en gassector de olie- en gasgerelateerde activiteiten van Fugro kunnen achterblijven. In het geval dat dit zich voordoet kan dit resulteren in een achterblijvende omzet.

Mede als gevolg hiervan is het - evenals in vorige jaren - in dit stadium van het jaar nog niet mogelijk een verantwoorde prognose te kunnen afgeven over de omzet- en resultaatontwikkeling voor het jaar 2000.

Bij de publicatie van het halfjaarbericht zullen wij onze verwachtingen voor het gehele jaar uitspreken.

Na balansdatum
Behalve het eerder genoemde Geodass heeft Fugro na balansdatum een overeenkomst gesloten die moet leiden tot de overname van de activiteiten voor bodemonderzoek op zee en de apparatuur voor bodemonderzoek in diep water van Geocean Solmarine (Frankrijk) en het klantenbestand voor differential GPS (plaatsbepaling) diensten van Communications & Measurement Technologies Ltd. (C&MT) in het Verenigd Koninkrijk.
voor nadere informatie: Fugro N.V. Ir. G-J. Kramer, President Directeur Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Tel: 070-3111422 Fax: 070-3202703 www.fugro.nl

Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv, Amaliastraat 3-5, 2514 JC The Hague, the Netherlands, tel. +31 (70) 31 31 031.

Deel: ' Jaarcijfers 1999 Fugro N.V. '
Lees ook