TNT Post Groep

Jaarcijfers 1999 TPG

TPG: NETTO WINSTSTIJGING VAN 12,6% DANKZIJ UITSTEKEND TWEEDE HALFJAAR 1999

27 Maart 2000

TNT Post Groep N.V. (TPG) heeft over 1999 een netto winst gerealiseerd van 419 miljoen, een stijging van 12,6%. Hiermee overtreft TPG de winstvoorspelling die tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers op 31 augustus 1999 werd gedaan.

Uitgaande van constante wisselkoersen verwacht de Raad van Bestuur van TPG dat de stijging van de netto winst in het jaar 2000 ten minste op het niveau van 1999 zal liggen.

De omzet over heel 1999 is met 15,2% gestegen (+6,9% in 1998). De autonome groei van de activiteiten bedroeg over 1999 7,6%. De overnames droegen 6,8% bij aan de opbrengsten van TPG en de wisselkoerseffecten 0,8% in vergelijking met vorig jaar. De winst voor rente en belasting (EBIT) nam in 1999 toe met 10,9% (1998: + 10,1%). De overnames hadden een marginaal negatief effect op de groei van de netto winst en van de winst per aandeel.

"Zonder twijfel goed nieuws voor onze aandeelhouders," aldus Ad Scheepbouwer, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van TPG. "Bij Post kwamen zowel de omzet als de winst uit aan de bovenkant van de groeiverwachting en er zijn sterke allianties aangegaan. Express begon het jaar onder druk als gevolg van trage economische groei. De maatregelen van het management ten aanzien van service- en margeverbetering hebben effect gehad en het tweede halfjaar heeft uitstekende cijfers te zien gegeven, met een zeer sterk herstel van omzet en winst. Logistiek heeft zijn positie verder versterkt met de overname en consolidatie van Tecnologistica en vertoont een aanzienlijke onderliggende groei van de activiteiten. TPG heeft de basis gelegd voor een sterke start in het nieuwe millennium. Meer dan ooit staan wij klaar voor de uitdaging die de voortdurende verandering van onze zakelijke omgeving betekent."

Dividend

De Raad van Bestuur heeft, in lijn met het vastgestelde beleid, besloten naast het in september 1999 uitgekeerde interim-dividend van 0,30 een slotdividend van 0,50 per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in gewone aandelen. De waarde van het dividend in gewone aandelen zal 2% tot 5% lager zijn dan de waarde van het dividend in contanten. De keuzeperiode loopt van 11 mei 2000 tot en met 30 mei 2000. Het dividend zal op 8 juni 2000 betaalbaar worden gesteld.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN 1999

TPG

Op groepsniveau heeft TPG in 1999 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Na het vertrek van John Fellows in juni 1999 werden Alan Jones als Group Managing Director Express en Roberto Rossi als Group Managing Director Logistics benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.

Overnames en samenwerkingsverbanden

In maart en mei 1999 werden de eerder aangekondigde overnames afgerond van respectievelijk Jet Services in Frankrijk (inclusief het Duitse NVS), en het Italiaanse Tecnologistica.

De activiteiten van Post en Express vormden gezamenlijk de basis voor het aangaan van een samenwerkingsverband met China State Post in oktober en met de Zwitserse Post in november. De combinatie van Express en Logistiek maakte verder een alliantie mogelijk met het Japanse Kintetsu, de derde grootste luchtvrachtvervoerder ter wereld.

In het kader van de versterking van onze leidende positie in internationale zakelijke post hebben wij op 9 maart 2000 een akkoord op hoofdpunten ondertekend met het Britse Post Office en Singapore Post voor de oprichting van een wereldwijde joint venture voor grensoverschrijdende postdiensten.

De overname van Ansett Air Freight in juli 1999 betekende een uitbreiding van ons binnenlandse express netwerk in Australië en leidde bovendien tot een overeenkomst met Ansett Airlines voor binnenlandse vliegverbindingen in Australië.

Integratie

In vervolg op de integratiewerkzaamheden in Italië, Duitsland, de Benelux en Australië is TPG begonnen met de koppeling van internationale en binnenlandse express activiteiten in het Verenigd Koninkrijk; het gezamenlijke gebruik van bedrijfsinfrastructuur zal worden geïntensiveerd en bovendien zal er efficiënter gebruik worden gemaakt van middelen zoals personeel, depots en voertuigen.

Briefpost 2000

De aanhoudende volumestijging bij Koninklijke PTT Post deed de druk op de sorteeractiviteiten nog verder toenemen. Door deze toename in combinatie met de invoering van de nieuwe sorteerprocedures en het feit dat de nieuwe machines nog niet op hun volle capaciteit konden worden benut, daalde in 1999 het percentage post dat de volgende dag werd bezorgd. Deze vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening was voor het management aanleiding gerichte maatregelen te treffen om het percentage van aflevering op de volgende dag in 2000 weer op het niveau van 95% te brengen.

De euro en het nieuwe millennium

In 1999 werd besloten om met ingang van 1 januari 2000 de euro in te voeren in de gehele externe verslaglegging. TPG heeft zich vanaf 1997 actief bezig gehouden met de millenniumproblematiek. De eeuwwisseling heeft niet tot verstoring van de bedrijfsvoering geleid. Op de eerste gewone werkdag (3 januari 2000) meldden alle business units dat alles normaal verliep. Ook de problematiek rond 29 februari 2000 (schrikkeldag) werd met evenveel succes aangepakt.

AWAS

De onderhandelingen over de verkoop van onze non-core activiteit AWAS liepen in 1999 door en op 23 februari 2000 volgde de ondertekening van een overeenkomst voor de verkoop van onze 50%-deelneming in AWAS aan MSDW Aircraft Holdings, een dochteronderneming van Morgan Stanley Dean Witter & Co.

Bedrijfsontwikkelingen in 1999

POST

Het is de ambitie van de divisie Post erkenning te verwerven als voorbeeld in de bedrijfstak voor kwaliteit, efficiency en klantenservice, het realiseren van de beste resultaten in de bedrijfstak en het optimaal benutten van nieuwe technologieën en de liberalisering. De overschakeling op automatisch sorteren en nieuwe sorteercentra leidde tot een tijdelijke terugval in kwaliteit (zoals aangegeven onder belangrijke gebeurtenissen). De bedrijfsvoering is echter efficiënter geworden, hetgeen blijkt uit een stijging van de productiviteit in Nederland per taak (FTE) tot 194.033 (192.777 in 1998) bezorgde poststukken. De resultaten van deze ontwikkelingen worden hieronder toegelicht.

De totale omzet voor de divisie Post is als volgt:

De toename met 3,6% is het resultaat van:
onderliggende autonome groei van de activiteiten van 3,1%, per saldo een netto bijdrage van 0,4% van de overnames en voordelige wisselkoerseffecten van 0,1%.

Voor nadere bijzonderheden zie de afzonderlijke activiteiten van Post hieronder.

Binnenlandse Post

Onder Binnenlandse Post vallen collectie, sortering, transport en distributiediensten voor binnenlandse post, zowel in Nederland als binnen de landsgrenzen van andere landen.

De onderliggende autonome groei van de activiteiten bij Binnenlandse Post bedroeg 2,6%, terwijl overnames (Rinaldi in Italië) 1,4% bijdroegen.

Binnenlandse Post heeft in 1999 geen grote gevolgen ondervonden van de substitutie van traditionele briefpost door e-mail of andere nieuwe vormen van communicatie. De groei van de activiteiten werd slechts licht beïnvloed door een afname van de losse post, hoofdzakelijk in het consumer-to-consumer segment.

Direct Mail

Direct Mail omvat alle activiteiten op het gebied van de binnenlandse distributie van geadresseerd reclamedrukwerk, geadresseerde kranten en tijdschriften en ongeadresseerde reclamezendingen en kranten. Onder deze activiteiten vallen ook direct marketing en database management diensten en direct marketing diensten met toegevoegde waarde.

De onderliggende autonome groei van de activiteiten bij Direct Mail bedroeg 4,8%, terwijl overnames 4,5% bijdroegen. Dit betreft de acquisities van GFW, Tesselaar Marketing Services, Jepsen en de resterende 50% van de aandelen in Omnidata.

Internationale Post

TPG is in de hele wereld actief op de internationale postmarkt, waar het bedrijf diensten aanbiedt op het gebied van grensoverschrijdende collectie, sortering en aflevering van brieven, pakketten en goederen van waarde.

De omzet van Internationale Post steeg met 3,1%, waarvan 2,5% voor rekening kwam van autonome groei, terwijl 0,6% te danken was aan voordelige wisselkoerseffecten. Van de totale omzet van Internationale Post zal ongeveer 275 miljoen worden overgedragen aan de nieuwe joint venture met The Post Office en Singapore Post.

Postkantoren en Overige

De omzet van Postkantoren en Overige kwam in totaal 16,3% lager uit dan vorig jaar, voornamelijk als gevolg van de outsourcing van de cateringdiensten eind 1998. De omzet van Postkantoren bleef stabiel. Post: Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van de divisie Post nam met 6,6% of 46 miljoen toe tot 741 miljoen ( 695 miljoen in 1998). De groei van het volume aan poststukken, voornamelijk bij Binnenlandse Post en Direct Mail, droeg bij aan dit bedrijfsresultaat, samen met diensten met toegevoegde waarde. 4 miljoen kwam voor rekening van overnames. Overige bijdragen kwamen onder andere van de netto winst uit de verkoop van diverse materiële vaste activa ( 12 miljoen). De wisselkoerseffecten waren verwaarloosbaar.

EXPRESS

De resultaten bij de divisie Express zijn in de tweede helft van het jaar sterk verbeterd, na een trage start in 1999, toen de resultaten achterbleven bij de verwachtingen. Het management heeft in de tweede helft van 1999 maatregelen getroffen, waaronder speciale aandacht voor een verandering van de mix van zendingen in de netwerken en gezamenlijke inspanningen om te komen tot de snelste en betrouwbaarste dienstverlening, allemaal van cruciaal belang voor het succes van de onderneming. Tegelijkertijd trok de economie in Europa verder aan, waardoor de handel een impuls kreeg. Dat dit alles in de tweede helft van het jaar vruchten afwierp, blijkt uit de verbeterde performance en de stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat met respectievelijk 30,3% en 57,3% in vergelijking tot het tweede halfjaar van 1998.

De totale omzet voor de divisie Express is als volgt:

Van de totale omzetstijging van 19,8% was 9,4% toe te schrijven aan autonome groei en 8,5% aan netto overnames, terwijl de wisselkoerseffecten 1,9% bijdroegen.

Voor nadere bijzonderheden zie de afzonderlijke activiteiten van Express hieronder.

Express Europa

De onderliggende autonome groei van Express Europa bedroeg 10,5% (in de eerste helft van 1999 bedroeg deze groei 7.7% en in de tweede helft 13.3%). De overnames droegen 8,2% bija aan de groei, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan Jet Services in Frankrijk (inclusief NVS in Duitsland), dat gedurende 9 maanden van 1999 in de consolidatie was opgenomen. De wisselkoerseffecten droegen 0,6% bij. Alle regio's in Europa droegen bij aan de totale omzetgroei, waarbij het groeitempo van de Scandinavische landen en het Iberisch schiereiland hoger lag dan dat van de meer ontwikkelde markten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Express Internationaal

Buiten Europa bedroeg de onderliggende autonome groei 5,0%, hetgeen te danken was aan het inzetten van het herstel op de Aziatische markten. De stijging werd gedeeltelijk tenietgedaan door een trage groei in Australië. De overname van Ansett Air Freight droeg 9,7% bij aan de groei, terwijl 7,2% voor rekening kwam van wisselkoerseffecten. Dit laatste kwam voornamelijk doordat de valuta's na de crisis van1998 in Azië weer sterker werden en door de sterkere Australische dollar.

Express: Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van Express steeg in 1999 met 17,1% of 22 miljoen tot 151 miljoen ( 129 miljoen in 1998), terwijl de operationele marge 4,3% bedroeg. De zeer goede prestaties van de divisie Express in de tweede helft van het jaar hebben de marge weer op het niveau van 1998 gebracht. De operationele marges bij Express bedroegen in de tweede helft van 1999 5,2% tegenover 4,3% in de tweede helft van 1998.

LOGISTIEK

De strategie voor Logistiek is om credible mass op te bouwen op basis van klanten met voldoende internationale aanwezigheid en economies of skills in geselecteerde sectoren en een uitmuntende dienstverlening. Gedurende het gehele jaar 1999 heeft TNT Logistiek zich steeds gericht op het nastreven van groei in geselecteerde bedrijfstakken, waaronder de automobiel-, banden, elektronica- en geneesmiddelensector en de detailhandel. In 1999 is TNT Logistiek uitgebreid met zo'n 2.000 medewerkers en 200 klanten in de geselecteerde bedrijfstakken.

De totale omzet van de divisie Logistiek is als volgt:

Van de totale omzetstijging van 43,9% bij Logistiek was 21,5% toe te schrijven aan autonome groei en 22,3% aan overnames. Dit betreft de aquisities van Tecnologistica, Jet Services en de resterende 50% van de aandelen in Holland DistriCare, terwijl de wisselkoerseffecten 0,1% bijdroegen.

Logistiek: Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van de divisie Logistiek nam met 21,1% toe tot 86 miljoen ( 71 miljoen in 1998). De operationele marge (5,7%) werd gedrukt door de lagere marge bij de belangrijkste acquisitie, Tecnologistica, die in 1999 gedurende 7 maanden in de consolidatie was opgenomen, alsmede door het opstarten van een aantal grote contracten voor inbound logistics.

Aanvullende informatie

Medewerkers
In 1999 nam het gemiddelde aantal taken (FTE's) toe van 80.695 tot 89.641 (+11,1%). Dit is inclusief een toename van 4.430 medewerkers als gevolg van aquisities. Per 31 december 1999 bedroeg het totaal aantal medewerkers 116.523 (104.833 per ultimo 1998).
Dividendbeleid
Het toekomstige dividendbeleid van de Raad van Bestuur is gericht op een dividend-uitkeringspercentage van 30% tot 35% als afspiegeling van de verwachte groei en de investeringsstrategie van de onderneming. TPG wil derhalve in de komende jaren een vast dividend uitkeren van 0,80 per gewoon aandeel. Aangezien TPG verwacht zijn activiteiten uit te breiden, zal naar verwachting het voorgenomen vaste dividend resulteren in een uitkeringspercentage van 30% tot 35%. Dit dividendbeleid zal worden gehandhaafd, mits de financiële resultaten van TPG dit toelaten, en jaarlijks opnieuw worden beoordeeld.
Raad van Bestuur
Bert van Doorn, Group Managing Director Mail bereikt dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd en zal per 1 juli 2000 aftreden als lid van de Raad van Bestuur.

Vooruitzichten

Uitgaande van constante wisselkoersen verwacht de Raad van Bestuur van TPG dat de stijging van de netto winst in het jaar 2000 ten minste op het niveau van 1999 zal liggen.

TPG verwacht dat de investeringen in materiële vaste activa op hetzelfde niveau zullen liggen als in 1999 liggen of iets hoger. TPG zou schulden kunnen aangaan met het oog op de financiering van bepaalde investeringen en het benutten van zakelijke kansen.


Deel: ' Jaarcijfers 1999 TPG netto winststijging van 12,6% '
Lees ook