Fugro N.V

PERSBERICHT

Leidschendam, 12 maart 2003

JAARCIJFERS 2002 FUGRO N.V.

Vandaag publiceert Fugro N.V. het jaarverslag over 2002. Het verslagjaar 2002 was voor

Fugro een goed jaar met een stijging van 17 procent van het nettoresultaat voor afschrijving goodwill en een omzetgroei van 4 procent.

 Kerncijfers 
Resultaat (in miljoen ) 2002 verschil 2001 Omzet 945,9 4,0% 909,8 Omzet eigen diensten 617,5 6,8% 578,1 Operationeel resultaat 111,9 13,6% 98,5 Kasstroom 119,2 13,2% 105,3 Nettoresultaat voor afschrijving goodwill 72,2 17,0% 61,7 Nettowinst marge voor afschrijving goodwill (%) 7,6 11,8% 6,8 Nettoresultaat na afschrijving goodwill 60,2 6,9% 56,3 Balanstotaal 793,2 (2,7)% 814,8 Groepsvermogen 261,0 5,4% 247,6 Gegevens per aandeel (in )
Eigen vermogen 17,39 4,3% 16,68 Operationeel resultaat 7,79 5,0% 7,42 Kasstroom 8,30 4,7% 7,93 Nettoresultaat voor afschrijving goodwill 5,03 8,2% 4,65 Dividendvoorstel 1,85 15,6% 1,60
Belangrijke ontwikkelingen in 2002

· Het nettoresultaat voor afschrijving goodwill steeg met 17,0 procent tot 72,2 miljoen.
· De omzet in 2002 bedroeg 945,9 miljoen (2001: 909,8 miljoen). Ruim 3 procent van de omzetgroei werd veroorzaakt door autonome groei, door acquisities steeg de omzet met 4 procent en koersverschillen veroorzaakten een daling van 3 procent.
· De nettowinstmarge voor afschrijving goodwill bedroeg 7,6 procent (2001: 6,8 procent).
· Vrijwel alle bedrijfsonderdelen behaalden goede resultaten. De verkopen van multi-client gegevens van Development & Production bleven achter bij de verwachtingen.
· De balansverhoudingen verbeterden door het aantrekken van een langetermijnfinanciering van 156 miljoen. Hiermee is een belangrijk deel van de kortetermijnfinanciering afgelost.
· Met ingang van 2002 heeft Fugro de derde divisie ingevoerd: Geoscience. Deze divisie bevat de seismische activiteiten, Robertson, Jason en de survey-activiteiten vanuit de lucht.

· Op 4 maart 2002 is Fugro opgenomen in de Amsterdam Midkap-index.
· Het dividendvoorstel bedraagt 1,85 per (certificaat van) gewoon aandeel, naar keuze van de aandeelhouder uit te keren in contanten of in (certificaten van) aandelen.
Gang van zaken
In 2002 werden goede resultaten geboekt bij de olie- en gasgerelateerde activiteiten. Het investeringsniveau van opdrachtgevers in deze sector bleef op eenzelfde niveau als in 2001. De activiteiten op het land en de plaatsbepalingsactiviteiten zijn in het algemeen bevredigend geweest. Daar stond tegenover dat de Noordzeemarkt zwak bleef. Het onderzoek voor onderzeese kabelroutes is nagenoeg volledig verdwenen. De resultaten van het bedrijfsonderdeel Development & Production zijn enigszins achtergebleven bij de verwachtingen. Dit werd met name veroorzaakt door achterblijvende omzet van Jason in de Verenigde Staten en lagere verkopen van multi-clientgegevens. De survey-activiteiten vanuit de lucht lieten een verbetering van de resultaten zien. In 2002 heeft Fugro haar leidende positie in deze wereldwijde markt verder uitgebouwd. Recente ontwikkelingen
Begin 2003 heeft Fugro overeenstemming bereikt inzake de overname van drie vennootschappen, te weten:

· Petcom Inc., Dallas, Verenigde Staten (omzet 1,5 miljoen en acht werknemers). De vennootschap biedt `state-of-the-art' petrofysische software en diensten aan de olie- en gasindustrie. De koopsom bedraagt 2,8 miljoen.
· Foundation Engineering Services Ltd., Basingstoke, Verenigd Koninkrijk (omzet 9,6 miljoen en circa honderd werknemers). De vennootschap is een van de grootste geotechnische bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. De koopsom bedraagt circa 6,0 miljoen.

· Oceanor Holdings ASA, Trondheim, Noorwegen (omzet 13 miljoen en circa vijftig werknemers). De vennootschap is de leidende leverancier van watercontrolesystemen en weerkundige en oceanologische diensten. Het inmiddels geaccepteerde publieke bod op deze aan de beurs in Oslo genoteerde onderneming bedraagt 5,2 miljoen. Eind 2002 heeft Fugro Inpark B.V. een proces in werking gesteld dat in 2003 zal resulteren in een reductie van het aantal medewerkers met circa 110 (dertig tijdelijke en tachtig vaste medewerkers). Fugro Inpark is tot deze maatregel gedwongen door de afloop van een aantal grote contracten.
In het jaar 2003 heeft Fugro de volgende opdrachten verkregen:
· Fugro-UDI heeft, in samenwerking met SAPESCO (Sahara Petroleum Service Company), een tweejarig contract gesloten met Burullus Gas Company (Egypte). Fugro zal een schip leveren dat uitgerust is om noodreparaties aan onderzeese kabels en leidingen bij Egyptische gasvelden uit te voeren. Het schip zal tevens ingezet worden voor regulier onderhoud en inspecties. Het contract heeft een waarde van circa US$ 20 miljoen.
· Fugro-UDI heeft van Technip-Coflexip opdracht gekregen om surveydiensten te leveren. Hiervoor zal het schip de Skandi Inspector ingezet worden. Met de opdracht is een bedrag van circa £ 6 miljoen gemoeid.

· Jason Geosystems heeft een contract getekend met Chevron Texaco en zal 3D integrated Quantitative (3DiQ) Reservoir Characterization software gaan leveren aan deze oliemaatschappij.

Vooruitzichten
Naar verwachting zullen de investeringen van de olie- en gasgerelateerde opdrachtgevers in 2003 licht (4 ­ 5 procent) stijgen ten opzichte van 2002. Positieve ontwikkelingen worden verwacht voor wat betreft de aandacht voor diepwaterprojecten (met name Golf van Mexico, West-Afrika en Brazilië). Hiervoor is Fugro uitstekend gepositioneerd. Voorts wordt voor de activiteiten in het Midden-Oosten, de Golf van Mexico en Azië een goede bezetting verwacht. De ontwikkelingen op de Noordzee zullen naar verwachting stagneren.

Fugro kan met de divisie Geoscience de vruchten plukken van haar grotere gerichtheid op de productie van (bestaande) olie- en gasbronnen en van synergie zowel binnen de divisie als met andere divisies. De survey-activiteiten vanuit de lucht kunnen, naast de traditionele markten zoals mijnbouw, ook in toenemende mate profiteren van de ontwikkelingen in de olie- en gasmarkt en de vraag naar identificatie van watervoorraden. De resultaten kunnen verder verbeteren doordat de nu geïntegreerde bedrijven profiteren van aanzienlijke schaalgrootte, betere samenwerking, technologische voorsprong en grotere marktgerichtheid. In de andere marktsectoren bevindt Fugro zich in een goede positie om haar aandeel in omvangrijke infrastructurele projecten ook in 2003 uit te breiden. Wereldwijd blijft de aandacht voor ruimtelijke inrichting groot.
Voor het lopende jaar zijn de vooruitzichten voor de plaatsbepalingsactiviteiten gunstig. Ondanks concurrentie van een toenemend aantal, vrij beschikbare plaatsbepalingssystemen neemt de vraag naar systemen met een hoge nauwkeurigheid, zoals Fugro die biedt, naar verwachting toe.
De meeste activiteiten van Fugro ontwikkelen zich goed. Fugro streeft op langere termijn naar een structurele stijging van de winst per aandeel, die wordt gerealiseerd door een verbetering van de marges op een groeiende omzet. Evenals in voorgaande jaren is het nog niet mogelijk een verantwoorde prognose te geven van de omzet- en resultaatontwikkeling voor 2003. De huidige onzekere situatie in de wereld, de spanningen rondom Irak en de aanhoudende lage economische groei kunnen leiden tot meer voorzichtigheid en uitstel van investeringsbeslissingen bij de opdrachtgevers van Fugro. Bij de publicatie van het halfjaarbericht op 15 augustus 2003 zullen wij onze verwachtingen voor het gehele jaar uitspreken.

Een kopie van het jaarverslag 2002 is direct via de website van Fugro (www.fugro.com) te verkrijgen.
voor nadere informatie:
Fugro N.V.
Ir. G-J. Kramer, President-directeur of
Ir. K.S. Wester, Directeur
Fugro N.V. Fugro verzamelt en interpreteert gegevens over het aardoppervlak en de bodem en geeft hierop gebaseerde adviezen. Postbus 41 In het verlengde hiervan levert Fugro aanverwante diensten waaronder nauwkeurige plaatsbepaling, het testen van 2260 AA bouwmaterialen, reservoir engineering en datamanagement. Organisatorisch bestaat Fugro uit drie divisies: Leidschendam Geotechniek, Survey en Geoscience. Tel: 070-3111422 Fugro is genoteerd aan Euronext N.V. te Amsterdam en opgenomen in de Amsterdam Midkap index. Fugro heeft ruim 250 Fax: 070-3202703 kantoren en 7.000 medewerkers, die in meer dan 55 landen permanent aanwezig zijn. ir@fugro.nl
www.fugro.com
---- --

Deel: ' Jaarcijfers 2002 FUGRO N.V '
Lees ook