Ingezonden persbericht

6 maart 2003 www.fcdf.com

Jaarcijfers 2002
Winst Friesland Coberco
boven verwachting

Friesland Coberco Dairy Foods heeft in 2002 goed gepresteerd. De nettowinst, omzet én kasstroom zijn hoger. In het bijzonder is de omzet van de hoofdmerken toegenomen.
Goede financiële prestatie

· Nettowinst stijgt met 6 procent naar 84 miljoen euro
· Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill neemt toe met 47 procent tot 245 miljoen euro

· Netto-omzet groeit met 9 procent tot 4,7 miljard euro
· Kasstroom uit operationele activiteiten ruim verdubbeld tot 350 miljoen euro
Merken steeds belangrijker

· Omzet hoofdmerken met 14 procent gestegen, inclusief nieuwe merken als Chocomel, Fristi, Extran en Milli met 29 procent
· Hoofdmerken realiseren 42 procent van de concernomzet Dividend stijgt

· Per aandeel A stijging met 3 procent tot 2,97 euro
· Per (certificaat van) aandeel B stijging met 3 procent tot 5,94 euro Nettowinst boven verwachting
De nettowinst is in 2002 met 6 procent gestegen tot 84 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill (EBITA) is zelfs met 47 procent toegenomen tot 245 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 27 procent tot 212 miljoen euro. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers 2002 ging Friesland Coberco nog uit van een nettowinst rond de 79 miljoen euro. De verbetering van het resultaat is vooral een gevolg van de goede verkopen van de merkproducten zoals Frisian Flag, Dutch Lady / NoyNoy, Frico, Peak en Debic. De acquisitie eind 2001 van de Nutricia Dairy & Drinks Group met merken als Chocomel, Fristi, Extran en Milli heeft bijgedragen aan de verbetering van de nettowinst voor afschrijving goodwill. 1

De goede resultaten van de verkoop van merkproducten compenseren voor een deel de teleurstellende opbrengstprijzen van de standaard- zuivelproducten, zoals melk- en weipoeders, boter en een deel van het kaasassortiment.
De goodwill van 662 miljoen euro, die is betaald in het kader van de acquisitie van de Nutricia Dairy & Drinks Group, is geactiveerd. Deze wordt ingaande 2002 in twintig jaar ten laste gebracht van de winst- en verliesrekening. De rentelasten zijn als gevolg van de toegenomen financieringsbehoefte in het boekjaar gestegen van 21 naar 46 miljoen euro. Voor reorganisaties is een bedrag van 9 miljoen euro als buitengewoon resultaat na belasting ten laste gebracht van de nettowinst. Omzet stijgt met negen procent
De netto-omzet is met 9 procent toegenomen tot 4,7 miljard euro. De stijging van de netto-omzet is voor 12 procent het gevolg van de acquisitie van de Nutricia Dairy & Drinks Group. De autonome omzet is met 3 procent gedaald. Friesland Asia Pacific heeft haar omzet duidelijk weten te verbeteren. De omzet van Kievit is toegenomen door de interne overdracht van de creameractiviteiten van Borculo Domo Ingredients en door autonome groei. Bij de overige werkmaatschappijen is de netto-omzet afgenomen, vooral als gevolg van lagere opbrengstprijzen. Ook vertoont de consumptie van een aantal zuivelproducten in West-Europa een dalende lijn.
Sterke ontwikkeling hoofdmerken
De omzet van de hoofdmerken is met 14 procent gestegen. Inclusief de nieuwe merken als Chocomel, Fristi, Extran en Milli is de omzet van de hoofdmerken met 29 procent gestegen. De hoofdmerken realiseren nu 42 procent van de totale concernomzet. In 2001 was dit nog 35 procent. Ook hier dragen de merken van de Nutricia Dairy & Drinks Group in belangrijke mate bij aan de verbetering. Daarnaast is de omzet van de hoofdmerken vooral in Zuidoost-Azië toegenomen.
Marge verbetert
Het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill als percentage van de netto- omzet (ROS) is aanzienlijk verbeterd: van 3,8 naar 5,2 procent. Ook hier speelt de omzetgroei van de merkproducten een belangrijke rol. Kasstroom verdubbelt
De kasstroom uit operationele activiteiten is ruim verdubbeld tot 350 miljoen euro. In 2002 is sterk de nadruk gelegd op beheersing van het werkkapitaal. De nettoschuld is in 2002 met 141 miljoen euro gedaald tot 862 miljoen euro. De verlaging van het werkkapitaal en de goede resultaten in 2002 hebben hieraan in belangrijke mate bijgedragen. De solvabiliteit is in 2002 verbeterd van 27 procent naar 29 procent. De investeringen in materiële vaste activa zijn toegenomen tot 157 miljoen euro. De nieuwbouw van de productielocatie van Friesche Vlag in Nijkerk is een belangrijke investering. Daarnaast vinden uitbreidingen plaats van 2

de kaasproductielocaties van Frico Cheese in Workum en Bedum. In 2002 is een belang verkregen in de zuivelondernemingen Laktis in Slowakije en Napolact in Roemenië.
Dividend stijgt
Van de nettowinst wordt 60 procent toegevoegd aan het eigen vermogen en is 40 procent beschikbaar voor dividendbetaling. Per aandeel A bedraagt het dividend 2,97 euro (2001: 2,89 euro). Per (certificaat van) aandeel B is het dividend 5,94 euro (2001: 5,78 euro). Het dividend per aandeel is gestegen ondanks de toename in 2002 van het aantal certificaten van aandelen B door de omzetting van ledenbewijzen en ledenkapitaal in certificaten met 130.419 tot 2.703.209. Vanwege het bereiken van een dividend per aandeel van meer dan 5,40 euro kunnen ledenveehouders in 2003 een deel van de ledenbewijzen en het ledenkapitaal omzetten in certificaten van aandelen B. Melkprijs
Door de lagere opbrengstprijzen voor standaardproducten ligt de melkprijs voor melkveehouders 2002 op een lager niveau dan in 2001. Voor 2002 wordt een melkprijs ingeschat van rond de 34,63 euro per 100 kilo melk (inclusief BTW). Ten opzichte van 2001 is dit een daling met 7 procent, toen bedroeg de melkprijs bij vergelijkbare gehaltes 37,15 euro per 100 kilo melk. Obligatielening
Friesland Coberco heeft besloten de plaatsing van een obligatielening vooralsnog uit te stellen. Reden hiervoor is de huidige onzekere situatie op de financiële markten. In december 2002 kondigde de onderneming aan de plaatsing te overwegen van een cumulatieve achtergestelde perpetuele obligatielening gericht op particuliere beleggers. Vooruitzichten
Ondanks de algemene economische en politieke ontwikkelingen en de bestedingen van consumenten verwacht Friesland Coberco in 2003 in Europa een beperkte omzetgroei. Ook buiten Europa zijn de vooruitzichten niet ongunstig. Als gevolg van het internationale karakter van de onderneming worden de resultaten beïnvloed door valutaontwikkelingen en zuivelnoteringen.
In 2002 was de dekkingsgraad van het pensioendepot zodanig dat bijstorting niet noodzakelijk was. Gezien de stand van het pensioendepot en de ontwikkelingen op de financiële markten moet in 2003 rekening worden gehouden met omstandigheden die tot extra lasten voor de onderneming kunnen leiden. Door de onzekerheden acht de concerndirectie van Friesland Coberco het niet mogelijk om over de resultaten voor 2003 een voorspelling te doen.
Friesland Coberco Dairy Foods is een multinationale onderneming die zich richt op het winstgevend ontwikkelen, produceren en verkopen van een breed assortiment zuivelproducten en vruchtendranken onder merk voor consumenten, professionele gebruikers en industriële afnemers. Met name in West- en Centraal Europa, West-Afrika en Zuidoost-Azië is Friesland Coberco sterk op de zuivelmarkt vertegenwoordigd. De omzet bedraagt 4,7 miljard euro. In totaal zijn 16.800 medewerkers in dienst van wie 11.200 buiten Nederland. De belangrijkste merken zijn Appelsientje, Bonnet, Chocomel, 3 CoolBest, Completa, Debic, DubbelFrisss, Dutch Lady, Extran, Frico, Frisocare, Foremost, Friesche Vlag, Frisian Flag, Fristi, Milli, Peak, Pöttyös Túró Rudi, Rainbow, Taksi en Yo-Most.

Kerngegevens
in miljoenen euro's, tenzij anders aangegeven

2002 2001 Mutatie Resultaten
Netto-omzet 4.723 4.351 9% Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill 245 167 47% Bedrijfsresultaat 212 167 27% Nettowinst voor afschrijving goodwill 115 79 46% Nettowinst 84 79 6% Dividend 34 32 6% Balans
Balanstotaal 2.495 2.598 ­ 4% Aansprakelijk vermogen1 722 690 5% Eigen vermogen 648 614 6% Nettoschuld 2 862 1.003 ­ 14% Kasstroom
Kasstroom uit operationele activiteiten 350 160 119% Investeringen in materiële vaste activa 157 134 17% Afschrijvingen op materiële vaste activa 116 109 6% Acquisities 9 673 ­ 99% Personeel (gemiddeld aantal mensjaren)
Aantal werknemers 16.774 12.165 38% van wie in Nederland 5.553 5.517 1% van wie buiten Nederland 11.221 6.648 69% Verhoudingsgetallen
Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill als % netto-omzet 5,2 3,8 1,4 Nettowinst als % netto-omzet 1,8 1,8 0,0 Nettowinst als % gemiddeld eigen vermogen 13,3 13,6 ­ 0,3 Aansprakelijk vermogen als % balanstotaal 28,9 26,6 2,3 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen gedeeld door rente 7,8 13,3 ­ 5,5 Nettoschuld gedeeld door bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 3 2,4 3,0 ­ 0,6 Per aandeel van EUR 46,00 in euro's
Nettowinst4 9,89 9,89 0% Nettowinst op basis van aantal aandelen 2002 4 9,89 9,31 6% Dividend per aandeel A 5 2,97 2,89 3% Dividend per aandeel B 5 5,94 5,78 3% Kasstroom uit operationele activiteiten 4 41,22 19,98 106% Verwerkte melk en leverende melkveebedrijven
In 2002 is 5,1 miljard kilogram melk in Nederland verwerkt (2001: 5,2) met 4,461 procent vet (2001: 4,477) en 3,477 procent eiwit (2001: 3,471). Ultimo 2002 waren er 11.514 melkveebedrijven die de melk aan Friesland Coberco leverden (2001: 11.894). 1. Het aansprakelijk vermogen is het totaal van groepsvermogen, achtergestelde leningen en converteerbare schulden verminderd met de aflossing van het komende jaar op achtergestelde leningen.
2. De nettoschuld betreft achtergestelde leningen, converteerbare schulden, overige langlopende schulden en kortlopende schulden aan kredietinstellingen minus liquide middelen. 3. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen van 2001 is inclusief het bedrijfsresultaat 2001 van de Nutricia Dairy & Drinks Group
4. De nettowinst per aandeel en de kasstroom uit operationele activiteiten per aandeel zijn berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar. 5. Per einde boekjaar 4

Deel: ' Jaarcijfers 2002 winst Friesland Coberco boven verwachting '
Lees ook