PERSBERICHT

14 maart 2000

Jaarcijfers 1999
Friesland Coberco:
winst 81 miljoen gulden

Friesland Coberco heeft een teleurstellend jaar achter de rug. Hoewel de omzet met 2,8 procent is gestegen naar 8,9 miljard gulden is de nettowinst gedaald naar 81 miljoen gulden in 1999. Dit is 49 miljoen gulden lager (38 procent) dan de 130 miljoen gulden in 1998. Belangrijkste oorzaken van de lagere winst zijn de achterblijvende opbrengstprijzen van generieke producten als melk- en weipoeders, boter en kaas en de gevolgen van de dioxinecrisis. Verheugend is dat met merkproducten wel goede resultaten zijn behaald.

Dividend
Van de nettowinst van 81 miljoen gulden wordt 60 procent toegevoegd aan het eigen vermogen en is 40 procent beschikbaar voor dividendbetaling. Per aandeel van nominaal 100 gulden is de nettowinst met 39 procent afgenomen van 18,14 tot 11,09 gulden. Per aandeel A bedraagt het dividend 3,65 gulden (vorig jaar 5,98) en per (certificaat van) aandeel B is het dividend 7,30 gulden (vorig jaar 11,96).
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat bedraagt 209 miljoen gulden. Dit is 101 miljoen gulden lager dan in 1998. Het bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van de omzet is gedaald van 3,6 procent in 1998 tot 2,4 procent in 1999. Uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld nettobedrijfskapitaal bedraagt in 1999 het bedrijfsresultaat 9,4 procent (1998: 14,3 procent).
De aanzienlijk lagere opbrengstprijzen van kaas, boter, melkpoeder en weiproducten hebben het bedrijfsresultaat in 1999 sterk negatief beïnvloed. De gevolgen van de dioxinecrisis hebben het bedrijfsresultaat met ongeveer 60 miljoen gulden, na belasting 40 miljoen gulden, verminderd.

Voor 1999 wordt een melkprijs ingeschat rond de 73,65 gulden per 100 kilogram melk (1998: 78,58, bij vergelijkbare gehaltes 78,15).

Netto-omzet
In 1999 is een netto-omzet gerealiseerd van 8.873 miljoen gulden. In vergelijking met het boekjaar 1998 betekent dit een stijging met 240 miljoen gulden (2,8 procent).
De netto-omzet is gestegen als gevolg van consolidaties. In 1999 zijn in de winst- en verliesrekening geconsolideerd Jamjoom Foremost (Saoedi Arabië) en de eind 1998 uitgebreide belangen in een aantal kaashandels. Zuivel-fabriek De Kievit is medio 1999 verworven en vanaf 1 juli 1999 geconsolideerd. Als gevolg van de genoemde acquisities en de deconsolidatie van Friesland Peru is per saldo de netto-omzet met 416 miljoen gulden (4,8 procent) gestegen.

Kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt in 1999 507 miljoen gulden. Dit is een toename van 206 miljoen gulden ten opzichte van de vergelijkbare kasstroom in 1998. De toename wordt verklaard door een daling van het werkkapitaal in 1999. In 1998 steeg het werkkapitaal met 60 miljoen gulden.
De investeringen in materiële vaste activa bedragen in 1999 250 miljoen gulden, hetgeen 61 miljoen gulden meer is dan in 1998, voornamelijk vanwege herstructureringsinvesteringen bij Frico Cheese. Er is in 1999 voor 25 miljoen gulden aan materiële vaste activa gedesinvesteerd (1998: 32 miljoen gulden). Inzake acquisities is in 1999 een bedrag van 211 miljoen gulden uitgegeven (1998: 34 miljoen gulden).

Vermogen en solvabiliteit
Het balanstotaal is in het verslagjaar met ruim 7 procent gestegen tot 3.776 miljoen gulden. Het groepsvermogen is gedaald met 45 miljoen gulden en bedraagt in een percentage van het balanstotaal per ultimo van het boekjaar 32,4 procent (1998: 36,0 procent). In het boekjaar is 137 miljoen gulden aan betaalde goodwill ten laste van het groepsvermogen gebracht (1998: 32 miljoen gulden). Het aansprakelijk vermogen (groepsvermogen plus achtergestelde leningen plus converteerbare leningen) bedraagt per ultimo 1999 1.338 miljoen gulden (35,4 procent van het balanstotaal).
Ontwikkelingen
Belangrijkste oorzaken van de lagere winst zijn de achterblijvende opbrengstprijzen van generieke producten als melk- en weipoeders, boter en kaas. Het wegvallen van de exportmarkten Rusland en Zuid-Amerika vanaf de tweede helft van 1998 door de economische situatie in deze regio's heeft geleid tot een hoog aanbod van generieke zuivelproducten binnen de Europese Unie met als gevolg lage opbrengstprijzen. De werkmaatschappijen Borculo Domo Ingredients, Frico Cheese en Friesland Coberco Butter Products zijn voor een belangrijk deel nog afhankelijk van generieke producten. Met name Frico Cheese is in de loop van het eerste halfjaar van 1999 geconfronteerd met een scherpe daling van de verkoopprijzen voor kaas, wat heeft geleid tot een lagere netto-omzet en resultaat.
Een andere oorzaak van het achterblijvende resultaat is de dioxine-affaire. Door de verontreiniging van veevoer met dioxine in België is een groot aantal Belgische voedingsmiddelen uit voorzorg uit de markt genomen. Door de onrust die hier wereldwijd door ontstond hebben veel overheden en afnemers, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten, langere tijd blokkades opgeworpen, ook voor in Nederland geproduceerde zuivelproducten. Deze blokkades hebben een negatieve invloed gehad op de omzet en hebben uiteindelijk het resultaat met netto 40 miljoen gulden negatief beïnvloed. Het herstel van aangetaste marktposities kost veel tijd en extra marktinvesteringen.

Verheugend is dat met merkproducten wel goede resultaten zijn behaald. De verkoop van houdbare zuivelproducten heeft zich goed ontwikkeld. Dit geldt zowel voor de verkoop van merkproducten in Nederland, de export vanuit Nederland als voor de in Azië en Afrika geproduceerde merkproducten. Het inspelen op de economische ontwikkeling in Azië door een aangescherpte merken- en distributiestrategie en het snelle herstel van de economische situatie en een aantal valuta in deze regio heeft geleid tot een forse verbetering van de resultaten van Friesland International en Friesland Consumer Products. Ook Riedel heeft een goed jaar gehad.

Vooruitzichten
In 2000 wordt een verbetering van de marktpositie en resultaten met onderscheidende merkproducten verwacht. Voor wat betreft generieke producten blijft Friesland Coberco echter nog sterk afhankelijk van de ontwikkeling van marktprijzen. Sinds de laatste maanden van 1999 herstellen de opbrengstprijzen voor kaas, boter en poeders zich enigszins ten opzichte van het tweede en derde kwartaal 1999. Wel liggen de opbrengstprijzen van deze producten voor een belangrijk deel nog altijd onder het niveau van 1998 en begin 1999. Anderzijds zullen de synergievoordelen als gevolg van bij de fusie, eind 1997, ingezette en voortgaande efficiency-maatregelen kunnen worden gerealiseerd.
Voor het jaar 2000 wordt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een forse verbetering van de nettowinst verwacht ten opzichte van 1999. Overigens blijft het streven erop gericht om de bij de fusie aangegeven nettowinstdoelstelling van 175 à 200 miljoen gulden te realiseren.

 Kerngegevens 
(afgerond op miljoenen guldens, tenzij anders aangegeven) 1999 1998 19971) 19961) 19951)
_____ _____ _____ _____ _____
Resultaten
Netto-omzet 8.873 8.633 9.225 8.948 8.871
Bedrijfsresultaat 209 310 302 187 160
Groepsresultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen 112 170 170 86 57
Nettowinst 81 130 90 53 22
Dividend 32 52 35 20 8

Balans
Balanstotaal 3.776 3.526 3.571 3.632 3.499
Netto bedrijfskapitaal 2) 2.052 2.154 2.115 2.174 2.003 Aansprakelijk vermogen 1.338 1.408 1.388 1.518 1.340 Groepsvermogen 1.224 1.269 1.225 1.318 1.109
Eigen vermogen 1.111 1.165 1.106 1.149 854

Cash flow
Kasstroom uit operationele activiteiten 507 301 330 182 51 Investeringen in materiële vaste activa 250 189 278 288 275 Afschrijvingen op materiële vaste activa 226 213 213 212 191
Verhoudingsgetallen (in procenten)
Bedrijfsresultaat / netto-omzet 2,4 3,6 3,3 2,1 1,8 Groepsresultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen / netto-omzet 1,3 2,0 1,8 1,0 0,6 Bedrijfsresultaat / gemiddeld netto
bedrijfskapitaal 9,4 14,3 14,1 8,9 7,5
Nettowinst / gemiddeld eigen vermogen 7,1 11,3 7,8 5,2 2,7 Groepsvermogen / balanstotaal 32,4 36,0 34,3 36,3 31,7 Aansprakelijk vermogen / balanstotaal 35,4 39,9 38,9 41,8 38,3
Per aandeel van NLG 100 (in guldens)
Nettowinst 3) 11,09 18,14 12,95 7,54 3,09
Dividend per aandeel A 4) 3,65 5,98 6,15 4,90 2,00 Dividend per aandeel B 4) 7,30 11,96 14,80 4,90 2,00 Kasstroom uit operationele activiteiten 3) 69,39 42,06 47,36 26,10 7,31
Personeel (in aantallen)
Gemiddeld aantal werknemers 12.095 11.843 12.008 12.217 11.891 waarvan in Nederland 5.513 5.267 5.579 5.946 6.585 waarvan buiten Nederland 6.582 6.576 6.429 6.271 5.306
Verwerkte melk en leverende melkveehouderijbedrijven In 1999 is 5,3 miljard kilogram melk verwerkt (1998: 5,2) met 4,386 procent vet (1998: 4,439) en 3,469 procent eiwit (1998: 3,467). Per begin 2000 zijn er 13.346 melkveehouderijbedrijven die de melk aan Friesland Coberco leveren (1998: 14.163).

1) De 1995, 1996 en 1997 cijfers zijn pro forma, gebaseerd op de balans en winst- en verliesrekening van de rechtsvoorgangers. De balanscijfers 1997 en de hierop gebaseerde balansratio's zijn afkomstig uit de openingsbalans 1998. 2) Materiële vaste activa plus werkkapitaal (voorraden, vorderingen minus overige kortlopende schulden), tot en met 1997 tevens immateriële vaste activa. 3) De nettowinst per aandeel en de kasstroom uit operationele activiteiten per aandeel zijn berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar. De vergelijkende cijfers 1997 betreffen de pro forma nettowinst en de pro forma operationele kasstroom berekend over het aantal aandelen (6.965.771; geplaatst aandelenkapitaal NLG 697 miljoen) volgens de openingsbalans 1998. 4) Het dividend per aandeel betreft het contant uit te betalen dividend.

Deel: ' Jaarcijfers '99 Friesland Coberco winst 81 miljoen gulden '
Lees ook