Datum 21 februari 2000

JAARCIJFERS DELTA LLOYD NUTS OHRA:
TOTALE OMZET STIJGT MET 23%

* nettowinst: ¬ 240 miljoen (+ 9%)
* totale omzet: ¬ 4,5 miljard (+ 23%)
* bruto premie-inkomen: ¬ 2,7 miljard (+ 19%) * opbrengst beleggingen: ¬ 1,8 miljard (+ 29%) * balanstotaal: ¬ 28,7 miljard (+ 35%)

Delta Lloyd Nuts Ohra NV heeft over 1999 een stijging van de totale omzet gerealiseerd van 23% tot ¬ 4.540 miljoen. Het resultaat na belastingen nam toe met 9% tot ¬ 240 miljoen. De beleggingsopbrengsten stegen met 29% tot ¬ 1.841 miljoen. Het bruto premie-inkomen steeg met 19% tot ¬ 2.659 miljoen. Daarvan groeide het premie-inkomen uit levensverzekeringen van de totale groep met 14% tot ¬ 1.941 miljoen, het premie-inkomen uit schadeverzekeringen met 9% tot ¬ 579 miljoen. Het eigen vermogen nam toe met 31% tot ¬ 2.361 miljoen. Het alanstotaal nam toe met 35% tot ¬ 28.753 miljoen.

De cijfers van NUTS en OHRA zijn vanaf 1 oktober 1999 in de cijfers van Delta Lloyd Nuts Ohra meegenomen. Delta Lloyd en NUTS OHRA bereikten op 30 september definitieve overeenstemming over de fusie. Op 23 december werd de fusie formeel afgerond.Met name de Levenactiviteiten en Vermogensbeheerdivisie hebben bijgedragen aan de groei van de groep. De omzet van Delta Lloyd Nuts Ohra bestaat voor ruim 70% uit levensverzekeringen, vermogensbeheer en bancaire activiteiten, 15% uit Zorg en 15% uit Schade.

Vooruitzichten voor 2000: duidelijke groei van omzet en winst Delta Lloyd Nuts Ohra verwacht op grond van de huidige economische situatie en de uitgestippelde strategie over 2000 een duidelijke groei in omzet en winst te realiseren. 'We kijken terug op een succesvol jaar.' Aldus mr. Hans Eric Jansen, voorzitter van de Raad van

Bestuur van Delta Lloyd Nuts Ohra, 'Het afgelopen jaar stond vrijwel geheel in het teken van de fusie tussen Delta Lloyd en NUTS OHRA. We hebben de perfecte combinatie gevonden. Complementariteit bleek het sleutelwoord te zijn. Zowel het scala aan financiële producten als de distributiekanalen passen uitstekend bij elkaar. De nieuwe groep heeft de beschikking over een zeer sterke tussenpersonenorganisatie, de tweede direct writer, een grote vermogensbeheerder en een veelbelovende bankendivisie.

Wij zullen ons richten op integrale dienstverlening op het gebied van risicobescherming, inkomenszekerheid en vermogensopbouw.

Vanaf het moment dat we overeenstemming over de fusie hadden bereikt, zijn er in totaal 34 integratieprojecten van start gegaan. Het merendeel wordt naar verwachting medio 2000 afgerond. Onze nieuwe strategie wordt al met volle kracht geïmplementeerd. We streven naar een lange termijngroei van premie-inkomen en winst van 15% per jaar en naar een gemiddeld totaal rendement op de vermogens van 13%. Er zal een strak beleid worden gevoerd met betrekking tot de ontwikkeling van de kosten. De groei van het Levenbedrijf en Vermogensbeheer zijn duidelijke speerpunten.', aldus de heer Jansen.

Resultaten Tussenpersonendivisie: belangrijke groei winst (19%) De Tussenpersonendivisie werkt exclusief samen met het professionele onafhankelijke assurantie-intermediair en omvat Delta Lloyd Leven, Delta Lloyd Schade en NUTS. De cijfers van NUTS zijn vanaf 1 oktober 1999 in de cijfers meegenomen. Het totale bruto premie-inkomen steeg met 12% tot ¬ 1.808 miljoen. De netto winst steeg met 19% tot ¬ 199 miljoen.

Het totaal bruto premie-inkomen van de Tussenpersonendivisie steeg met 12% tot ¬ 1.808 miljoen en de totale omzet steeg met 18% tot ¬ 2.989 miljoen. Het resultaat na belastingen nam toe van ¬ 167 naar ¬ 199 miljoen, een stijging van 19% ten opzichte van 1998.

De winst vóór belasting van Delta Lloyd Leven steeg met 13% naar een totaal van ¬ 241 miljoen. Het bruto premie-inkomen nam met 9% toe tot ¬ 1.178 miljoen. De groei van het premie-inkomen vond plaats over de totale productenrange van het levenbedrijf. De verkoop van Delta Life, het unit-linked universal life-product steeg wederom aanzienlijk met 37%.

Het bruto premie-inkomen van Delta Lloyd Schade vertoonde in 1999 een groei van 4% tot ¬ 551 miljoen. Het resultaat daalde van ¬ 9 miljoen naar ¬ 3 miljoen in 1999. Dit werd onder meer veroorzaakt door additionele reserveringen in verband met letselclaims bij autoverzekeringen en hogere brandschades. Daarnaast zorgden millennium- en eurovoorbereidingen voor hogere kosten.

NUTS maakte in 1998 verlies en liet ook in de eerste helft van 1999 een negatief resultaat zien. Ultimo 1998 is een start gemaakt met maatregelen tot efficiencyverbetering, bestaande uit onder meer aanpassing van de voorwaarden en premie bij collectieve contracten. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat het resultaat van NUTS vanaf 1 oktober 1999 weer bijna in zwarte cijfers geschreven kan worden (¬ -1 miljoen). Door onder meer groei- en winstmaximalisatie bij particuliere verzekeringen alsmede een sterke verbetering van de efficiency en dienstverlening verwacht NUTS in 2000 weer positieve resultaten te boeken.

Resultaten Directe Divisie: netto winst in laatste kwartaal 1999 ¬ 7 miljoen De Directe Divisie bestaat uit OHRA en het Nationaal Spaarfonds. De cijfers van OHRA zijn vanaf 1 oktober 1999 in de cijfers meegenomen. De Directe Divisie heeft in het laatste kwartaal 1999 een winst gerealiseerd van ¬ 7 miljoen. De divisie zal vanaf 2000 substantieel gaan bijdragen in het resultaat van de groep.

Vermogensbeheer: sterke groei beleggingsopbrengsten In de divisie Vermogensbeheer is Delta Lloyd Vermogensbeheer en OHRA Beleggingen opgenomen. De beleggingsopbrengsten stegen in 1999 met 29% tot ¬ 1.841 miljoen. Het afgelopen jaar werd voor in

totaal ¬ 770 miljoen aan nieuwe hypothecaire geldleningen verstrekt, een stijging van 64% ten opzichte van 1998. De totale hypotheekportefeuille bedraagt momenteel ruim ¬ 3 miljard.

De performance van de beleggingsfondsen van Delta Lloyd, zoals het Delta Lloyd Investment Fund (52%), het Delta Lloyd Euro Fonds (50%) en het Delta Lloyd Jade Fund (178%) was goed tot zeer goed ten opzichte van de benchmarks. Het Euro Fonds groeide vanaf de start, een jaar geleden, tot inmiddels ruim ¬ 440 miljoen.

De fondsen van OHRA presteerden uitzonderlijk goed. Het OHRA Aandelenfonds (84%) is aanvoerder van wereldwijde performance rankings. Het OHRA Multimedia Fund behaalde een rendement van 212% en het Internetfonds een rendement van 267%. OHRA werd door het onderzoeksbureau Nyfer in 1999 uitgeroepen tot de beste fondsbeheerder van Nederland. De omvang van de aan de beurs genoteerde beleggingsfondsen van Delta Lloyd Nuts Ohra bedraagt inmiddels meer dan ¬ 6 miljard (Delta Lloyd ¬ 4 miljard en OHRA ¬ 2 miljard) en daarmee neemt het concern binnen Nederland de 4e plaats in. Delta Lloyd Nuts Ohra heeft in totaal ¬ 27 miljard aan vermogen onder beheer.

Bankendivisie: de nieuwe divisie streeft naar een positie in de top 10 In de Bankendivisie zijn ondergebracht: Delta Lloyd Bank, OHRA Bank, Smeets Securities (België) en Bankunie (België). Het streven is om ook de hypotheekactiviteiten in de Bankendivisie onder te brengen. De Bankendivisie realiseerde een resultaat van ¬ 9 miljoen, een stijging van 16% ten opzichte van 1998. De resultaten van OHRA Bank zijn vanaf 1 oktober 1999 in de cijfers meegenomen. De bankendivisie streeft naar een positie in de top 10 en zal zich daarbij richten op 1. Retail banking (sparen, beleggen, kredietverlening en hypotheken via onder meer een call centre en internet), 2. Het aanbieden van financiële producten en diensten via het intermediair, 3. Private banking, dus bancaire diensten voor vermogende particulieren, 4. Stockbroking: effectenbemiddeling voor professionele en particuliere beleggers in binnen- en buitenland.

Berlinische Leben: belangrijke groei totale omzet
De Duitse verzekeringsmaatschappij Berlinische Leben groeit veel harder dan de markt. Berlinische Leben heeft een groei van de totale omzet gerealiseerd van 19% tot ¬ 984 miljoen. De groei van het premie-inkomen werd veroorzaakt door een sterke stijging van zowel koopsom- als premieproductie in de particuliere markt. De discussie die het afgelopen jaar in Duitsland is gevoerd over een belasting op levensverzekeringen - die bij alle verzekeraars voor een hogere productie heeft gezorgd - heeft bij Berlinische Leben, dankzij nieuwe productintroducties en innovatieve marketingacties, voor een meer dan gemiddelde stijging gezorgd.

België integratie verzekeringsactiviteiten reeds in volle gang De omzet van de Belgische verzekeringsactiviteiten bedroeg over de laatste drie maanden van 1999 ¬ 22 miljoen. De integratie van de vier werkmaatschappijen in België is in volle gang en zal moeten leiden tot een versterkte positie op de Belgische markt. Daarbij zal de samenwerking met de Belgische onderdelen van de Bankendivisie worden geïntensiveerd

Nederlandse Antillen: Ennia Caribe slaat zich goed door storm heen Ennia Caribe, gevestigd op de Nederlandse Antillen, heeft over de laatste drie maanden van 1999 een omzet behaald van ¬ 14 miljoen. In november 1999 deed zich de uitzonderlijke situatie voor dat een zeer

krachtige orkaan over de Benenedenwindse eilanden raasde. De schade van de orkaan Lenny bleef echter beperkt tot minder dan 1 miljoen Antilliaanse guldens.

Profiel Delta Lloyd Nuts Ohra NV
Delta Lloyd Nuts Ohra is in 1999 ontstaan uit een fusie tussen Delta Lloyd en NUTS OHRA. Delta Lloyd Nuts Ohra richt zich op integrale dienstverlening op het gebied van risicobescherming, inkomenszekerheid en vermogensopbouw. Als financiële dienstverlener biedt Delta Lloyd Nuts Ohra een breed assortiment producten (all finance) via het distributiekanaal (multichannel) dat de consument kiest. De Tussenpersonendivisie (Delta Lloyd Leven, Delta Lloyd Schade, NUTS) werkt daarbij exclusief samen met het onafhankelijk assurantie-intermediair en de Directe Divisie (Ohra en Nationaal Spaarfonds) richt zich rechtstreeks op de consument. Verder bestaat Delta Lloyd Nuts Ohra uit een divisie voor Vermogensbeheer (Delta Lloyd Vermogensbeheer, OHRA Beleggingen), een Bankendivisie (o.a. Delta Lloyd Bank en Ohra Bank), een divisie in Duitsland (Berlinische Leben), een divisie in België en een divisie op de Nederlandse Antillen (Ennia Caribe). Het nieuwe verzekeringsconcern heeft ruim 6.200 mensen in dienst.

Voor nadere informatie: Hans Koeleman, telefoon (020) 594 44 88

Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv, Amaliastraat 3-5, 2514 JC The Hague, the Netherlands, tel. +31 (70) 31 31 031.

Deel: ' Jaarcijfers Delta Lloyd Nuts Ohra stijging totale omzet 23% '
Lees ook