Simac Techniek NV

P E R S B E R I C H T

Veldhoven, 20 maart 2003

Simac is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (Informatie en Communicatie Technologie) en de IE&A (Industriële Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de Benelux met een voorzichtige uitbouw in Centraal Europa. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en is opgenomen in het NextEconomy segment.

Jaarcijfers 2002

De jaarresultaten 2002 van Simac Techniek NV zijn conform de berichtgeving van 17 december 2002 en 18 december 2002, toen ten behoeve van de vermogensversterking een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gehouden.

Hoofdpunten

Nettoverlies 2002 van E 10,5 miljoen bij een omzet van E 181,4 miljoen als gevolg van de verliezen in de inmiddels gedeconsolideerde activiteiten van Simac in Duitsland en Allied Data Technologies. Vanaf 2003 concentratie op winstgevende kernactiviteiten, die in 2002 een nettowinst van E 0,9 miljoen hebben gerealiseerd bij een omzet van E 149,8 miljoen. Voldoende solvabiliteit en gezonde kredietruimte aanwezig om in de komende jaren te kunnen werken aan verdere verbetering van het rendement.

Resultaten 2002

De omzet van Simac Techniek NV bedroeg over 2002 E 181,4 miljoen tegenover E 220,8 miljoen over 2001. De daling was een gevolg van de slechte marktomstandigheden en vond met name plaats bij de productleveringen in Nederland en in Duitsland. In België nam de omzet minder af en in Tsjechië bleef de omzet ongeveer stabiel. Bij de IE&A activiteiten daalden de omzet en de winst.

In de kernactiviteiten steeg de brutomarge hetgeen een gevolg is van het grotere aandeel van de dienstverlening. Het bedrijfsresultaat van de kernactiviteiten exclusief afschrijving goodwill (EBITA) steeg van E 4,4 miljoen naar E 4,8 miljoen. Het nettoresultaat in de kernactiviteiten bedroeg E 0,9 miljoen positief.

De per 31 december 2002 gedeconsolideerde activiteiten (Duitsland, Allied Data Technologies) en de detachering van software-specialisten in Simac Business Applications kwamen in 2002 uit op een groot verlies. Dit was mede het gevolg van incidentele zaken zoals noodzakelijke reorganisaties, faillissementen en betalingsproblemen bij belangrijke afnemers en voorzieningen inzake de vervreemding van deze activiteiten.

In totaal is over 2002 een verlies geleden van E 10,5 miljoen. Dit was weliswaar een verbetering in vergelijking met 2001 (-/- E 15,9 miljoen), maar niettemin teleurstellend. De genomen maatregelen geven het vertrouwen dat vanaf 2003 de verliezen zullen zijn stopgezet.

Kerncijfers

(exclusief Duitsland en Allied Data Technologies) 2002 2001 Verandering

Omzet 149.796 185.460 -/- 19,2 %

Brutomarge 68.394 80.456 -/- 15,0 %

Brutomarge in % 45,7% 43,4%

Bedrijfsresultaat excl. afschrijving goodwill 4.771 4.360 + 9,4 %

Nettoresultaat kernactiviteiten 939 -/- 6.913

Aantal op de beurs genoteerde aandelen 13.231.394 13.231.394

Resultaat kernactiviteiten per gewoon aandeel E 0,07 -/- E 0,52

Balans

Het balanstotaal is in de loop van 2002 sterk verminderd. Dit was een gevolg van de financiële afwikkeling van de in 2001 verkochte aandelen van BarcoNet en een reductie van het benodigde werkkapitaal, met name als gevolg van de vervreemding van de Duitse activiteiten en de verkoop van het meerderheidsbelang in Allied Data Technologies.

Het eigen vermogen is in 2002 beperkt gedaald met E 2 miljoen. Dit is het saldo van het nettoresultaat van
-/- E 10,5 miljoen en de E 8,5 miljoen versterking van het eigen vermogen via de uitgifte van cumulatief preferente aandelen. Het garantievermogen is procentueel op peil gebleven. Per 31 december 2002 bedraagt dit E 18,5 miljoen, ofwel 29,7 % van het balanstotaal.
De geactiveerde goodwill ultimo 2002 bedraagt E 5,0 miljoen. Deze zal in de komende vier jaar worden afgeschreven. De netto boekwaarde van de materiële vaste activa neemt af als gevolg van de afschrijvingen en het lagere investeringsniveau. De voorraden zijn sterk afgenomen. Dit is voor een groot deel het gevolg van de deconsolidatie van Allied Data Technologies. De debiteuren zijn lager door de deconsolidaties en de daling van de omzet.

De schuldpositie is in 2002 sterk verbeterd. Het totaal benodigde bankkrediet daalde van E 17,0 miljoen naar E 3,0 miljoen. De ontvangst van de verkoopopbrengsten van de BarcoNet aandelen in januari en de emissie in december waren de voornaamste oorzaken hiervan. De huidige kredietruimte bedraagt meer dan E 10 miljoen en geeft voldoende basis voor de toekomst.

Uitgangspositie 2003

Simac Techniek heeft in 2002 maatregelen genomen om voor de komende jaren een goede uitgangspositie te creëren. Eric van Schagen (CEO) vat de belangrijkste resultaten van deze acties samen: Simac concentreert zich op de winstgevende kernactiviteiten: systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (Informatie en Communicatie Technologie) en de IE&A (Industriële Elektronica & Automatisering). Dit leidt tot een organisatie met een concentratie in de Benelux en vestigingen in Tsjechië en Slowakije met circa 800 medewerkers en ongeveer E 140 miljoen omzet op jaarbasis. De verliesgevende activiteiten maken vanaf 2003 geen deel meer uit van Simac. Door uitgifte van cumulatief preferente aandelen zijn het eigen vermogen en de liquiditeitspositie sterk verbeterd. De schuldpositie is laag en hiermee is er een goede basis voor de continuïteit en kan de komende jaren alle aandacht besteed worden aan verbetering van het rendement.

Strategie en Beleid

Simac is een middelgroot technologiebedrijf, actief op het gebied van systeemintegratie en dienstverlening. De hoofdactiviteiten zijn: Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en Industriële Elektronica en Automatisering (IE&A). Binnen ICT is Simac van oudsher specialist met betrekking tot het ontwerpen, implementeren en exploiteren van ICT-infrastructuren. Daarnaast worden specifieke ICT-applicaties ontwikkeld en op de markt gebracht. Geografisch concentreert Simac zich op de Benelux. Uitbreidingsmogelijkheden in voormalig Oost-Europa worden stapsgewijs vorm gegeven.

Simac wil groeien en sterker worden in de richting van hoogwaardige dienstverlening. Bij ICT-infrastructuren betreft dit vooral het uitvoeren van facility management via meerjarencontracten en diverse managed services. Vanuit de historisch sterke positie van ICT-infrastructuren ontwikkelt en implementeert Simac eveneens ICT-applicaties op gespecialiseerde gebieden, veelal gerelateerd aan netwerktechnologie. Voorbeelden hiervan zijn internet- en intranetapplicaties, documentautomatisering en software voor ondersteuning van groepsprocessen.

De klanten van Simac zijn grote en middelgrote organisaties. Bij voorkeur doorloopt Simac met haar klanten de complete cyclus van advies, ontwerp, implementatie en beheer. Hierdoor ontstaat een langdurige relatie die positief werkt op zowel kwaliteit als kosten. In 2003 wil Simac haar marktpositie geleidelijk proberen uit te breiden. Om dit te bereiken dienen we onze positie te versterken bij de middelgrote organisaties.

Qua rendement wil Simac zich in de kernactiviteiten meten met succesvolle system integrators. Het huidige rendement is onvoldoende en zal verbeterd moeten worden. Op langere termijn wordt een gemiddelde EBITA van 15% van de brutomarge nagestreefd.

Wij zijn van mening dat Simac in de huidige omvang een goede positie heeft in de ICT en IE&A markt in de landen waar Simac actief is. De komende tijd is er geen noodzaak tot grotere fusies of acquisities. Via participaties en "start ups" is Simac met beperkte investeringen actief in nieuwe activiteiten en worden nieuwe technologieën verkend. Na een aantal jaren worden deze participaties toegevoegd aan de kernactiviteiten of vervreemd.

Voor Simac staan vier K's voorop: Klant, Kennis, Kwaliteit en Kosten. Aandacht voor deze zaken zal ook in de huidige moeilijke marktsituatie moeten leiden tot succes. Deskundige en gemotiveerde medewerkers zijn daarbij het fundament.

In 2003 zal Simac zich richten op:
Uitbouw van de bestaande klantenrelaties en geleidelijk verwerven van nieuwe klanten. Hierbij zal de focus gericht zijn op toegevoegde waarde en dienstverlening. Er wordt gestreefd naar meerjarige beheercontracten. Verdere mogelijkheden van rendementsverbetering via kostenbeheersing om in het verwachte slechte economische klimaat een beter rendement te realiseren. Het inspelen op de wens van de klanten om kleinere beheersbare projecten aan te bieden en te leveren met een helder inzicht in de kosten en terugverdientijd. Het voorzichtig verkennen van nieuwe technologische gebieden en de kennis hiervan uitbreiden in samenwerking met klanten en leveranciers. Voortdurende verbetering van de kwaliteit van de organisatie

Personeel en organisatie

Bij nagenoeg alle werkmaatschappijen zijn in 2002 personeelsreducties doorgevoerd. Het gemiddeld aantal medewerkers op fulltime basis bedroeg voor Simac Techniek in 2002: 1.104 (2001: 1.287). Ultimo 2002 waren er 770 personen in dienst (2001: 1.243). Deze sterke afname is mede het gevolg van het vervreemden van de activiteiten in Duitsland en van de verkoop van de meerderheid van de aandelen van Allied Data Technologies.

Directie

Op 31 mei 2003 zal de heer Drs. J. Lindenaar RA (CFO) de directie van Simac Techniek NV verlaten. Hij heeft in de afgelopen drie jaar een zeer belangrijke rol gespeeld in het veilig stellen van de continuïteit van de onderneming. Simac is hem hiervoor zeer erkentelijk. Nu Simac op kleinere schaal verder gaat is besloten dat de heer Ir. E. van Schagen (CEO) de komende tijd de functies van CEO en CFO zal vervullen.

Raad van Commissarissen

De heer Prof. drs. K. Wezeman RA heeft te kennen gegeven terug te zullen treden als lid van de Raad van Commissarissen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 mei 2003. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de deskundige wijze waarop hij zijn functie bij Simac in de vijf afgelopen zeer moeilijke jaren heeft uitgevoerd. Als voorzitter van het Audit Committee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de financiële beheersing.

Er lopen momenteel gesprekken met kandidaten om de Raad van Commissarissen uit te breiden naar vier personen. Hierbij hebben wij de voorkeur om iemand te benoemen met een financieel profiel en iemand met een technisch/organisatorisch profiel. Wij verwachten op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de betreffende personen voor te kunnen dragen.

Dividendvoorstel

Aan de op 14 mei 2003 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om over het jaar 2002 geen dividend uit te keren op de gewone en de preferente aandelen.

Verwachtingen

De marktomstandigheden lijken zich in 2003 vooralsnog niet te verbeteren. Dit geldt zowel voor de ICT-markt als voor Industriële Elektronica & Automatisering. De markt is erg grillig en onvoorspelbaar. De investeringsbereidheid bij de bedrijven blijft laag en de overheidsuitgaven komen onder druk door de noodzakelijke bezuinigingen. Aan de andere kant is er een groeiende noodzaak om verouderde systemen te vervangen. ICT is in vele gevallen onmisbaar geworden en de betrouwbaarheid is dan ook een punt van grote aandacht. Omdat enkele concurrenten financiële problemen ondervinden en omdat bepaalde belangrijke marktpartijen zoals Cisco, Hewlett-Packard en Citrix belang hechten aan een verdere verbetering van de samenwerking met Simac, liggen er juist ook in de huidige markt kansen voor Simac.

De omzet van Simac zal naar verwachting in 2003 lager uitkomen dan in 2002, voornamelijk als gevolg van de verkoop van de Duitse activiteiten en het meerderheidsbelang in Allied Data Technologies. Mede omdat Simac zich steeds meer concentreert op de toegevoegde waarde, wordt thans verwacht dat de omzet rond het niveau van E 140 miljoen zal uitkomen.

Op grond van de huidige omstandigheden verwachten wij over 2003 het resultaat in de kernactiviteiten te kunnen handhaven. Dit betekent dat op dit moment kan worden uitgegaan van een licht positief resultaat in 2003.

Directie Simac Techniek NV
Veldhoven, 20 maart 2003

Bijlagen:
Geconsolideerde Balans
Geconsolideerde Resultatenrekening
Geconsolideerd overzicht van kasstromen
Organisatiestructuur per 31-12-2002
Segmentering resultaat 2002 en 2001

Financiële agenda:
Jaarverslag 2002: 25 april 2003
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 14 mei 2003 Halfjaarbericht 2003: 4 september 2003
Jaarcijfers 2003: 18 maart 2004

Deel: ' Jaarcijfers Simac Techniek NV, persconferentie 14:00 uur '
Lees ook