Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Persbericht

02-Mar-00 Jaarmodel GWW

Jaarmodel nog niet echt ingeburgerd in de gww

Zoals bekend wordt de sector gww gekenmkerkt door een zeer ongelijk productieverloop, met alle nadelige gevolgen vandien. Om deze gevolgen te verminderen, hebben werkgevers en werknemers in de sector in 1999 het jaarmodel gww ingevoerd, na eerst met een beperkt aantal bedrijven en werknemers gedurende twee jaar geexperimenteerd te hebben.

In het voorjaar van 1999 organiseerde het Grond-, Water- en Wegenbouwoverlegorgaan (GWWO) voor de bedrijven
aangesloten bij de organisaties die samenwerken in het GWWO voorlichtingsbijeenkomsten over het jaarmodel. Door ongeveer een derde van de bedrijven werden deze
informatieronden bijgewoond. Vanaf april 1999 kon volgens de voorwaarden van het jaarmodel worden gewerkt. In opdracht van het GWWO heeft het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid onderzocht hoeveel van de lidbedrijven van het GWWO volgens het jaarmodel werken. Uit het onderzoek blijkt dat het jaarmodel, in ieder geval onder de gwwo-bedrijven, nog niet echt is ingebrugerd. Eind september past slechts 6 procent van de bij het GWWO aangesloten bedrijven het jaarmodel in het bedrijf toe. De deelname aan het jaarmodel is groter onder de bedrijven die de voorlichtingsbijeenkomsten van het GWWO hebben bezocht.
Van hen werkt 15 procent volgens het jaarmodel tegen 2 procent onder degenen die niet aanwezig waren. Verder zijn het vooral grote bedrijven en algemene gww bedrijven die, relatief gezien, vaker volgens het jaarmodel werken. Het overgrote deel van de bedrijven aangesloten bij het GWWO heeft het jaarmodel eind 1999 (nog) niet ingevoerd. De belangrijkste redenen die werkgevers hiervoor aanvoeren betreffen de lange werkdag, een te groot financieel risico en het feit dat de werknemers te weinig meeruren dan wel reisuren hebben om voldoende winterverlof op te bouwen. Zon 40 procent van deze bedrijven is bereid het jaarmodel in de toekomst, onder bepaalde voorwaarden, in te voeren. Dit geldt vooral voor de grote bedrijven. De meest genoemde voorwaarde waaraan moet zijn voldaan is de verplichte invoering in de bedrijfstak. Ook het geheel zelf
vaststellen hoe men met het jaarmodel omgaat en invoering van premiedifferentiatie in de ww worden door veel bedrijven genoemd

Amsterdam, maart 2000

Zie publicatie: Jaarmodel GWW

Deel: ' Jaarmodel Grond-, Water- en Wegenbouw nog niet ingeburgerd '
Lees ook