Ministerie van Defensie


Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
i.a.a. de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer M99003143

Datum17 juni 1999

Onderwerp Jaaroverzicht Materieelbeleid 1998

Hierbij bied ik u aan het Jaaroverzicht Materieelbeleid 1998 (N.B.alleen te bekijken via Acrobat Reader, zie verwijzing onderaan deze pagina)*. Het overzicht biedt een kwantitatieve terugblik op het gevoerde materieelbeleid van Defensie.

Uit het overzicht blijkt onder meer dat de materiële uitgaven, verdeeld over de categorieën investeringen en materiële exploitatie, in 1998 nagenoeg gelijk zijn gebleven aan die in 1997. De uitgaven zijn in 1998 gelijkelijk verdeeld over investeringen en materiële exploitatie en bedroegen voor elk van beide categorieën ongeveer 2,9 miljard.

Verder blijkt uit het overzicht dat de investeringsquote licht is gedaald. Vergeleken met andere Navo-landen bevindt Nederland zich in de middenmoot. De materiële exploitatiequote is marginaal gestegen.

Ook is te zien dat in 1998 67% van de waarde van alle defensieopdrachten terecht is gekomen bij het Nederlandse bedrijfsleven. In geldswaarde betrof dit ongeveer 3 miljard. Indien ook rekening wordt gehouden met compensatie, is in totaal 78% van de waarde van de in 1998 geplaatste orders direct of indirect bij het Nederlandse bedrijfsleven besteed.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor de aansluiting die in hoofdstuk 5 wordt gemaakt tussen de defensieaanschaffingen in 1998, de daaruit voortvloeiende compensatieplicht en de in dat jaar gesloten compensatieovereenkomsten. Aanleiding daartoe is de aanbeveling in het rapport van de Algemene Rekenkamer (kamerstuk 26.231, nrs. 1-2) de Kamer jaarlijks een dergelijk overzicht te verstrekken. In overleg met de minister van Economische Zaken is er voor gekozen deze informatie in het jaaroverzicht op te nemen. Over de invulling van de gesloten compensatieovereenkomsten verwijs ik u naar de uitgebreidere jaarrapportage van het ministerie van Economische Zaken over dit onderwerp.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof


* U kunt het Jaaroverzicht Materieelbeleid 1998 alleen raadplegen met behulp van het programma Adobe Acrobat Reader.
Indien u hier niet over beschikt dan kunt u dit programma downloaden op: https://www.adobe.com/supportservice/custsupport/download.html

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Jaaroverzicht Materieelbeleid 1998 Defensie '
Lees ook