Gemeente Borsele


WCL-nieuws

Jaarprogramma 2000 vastgesteld!

In het vorige nieuws over het WCL-programma hebben wij aangegeven dat er een groot aantal projecten is ingediend voor subsidie. Uiteindelijk zijn 45 projectenaanvragen binnengekomen. Na toetsing van deze projecten aan de doelstellingen zijn 5 projecten afgewezen en 14 projecten aangehouden voor nader onderzoek, overleg of aanpassing. Deze projecten zullen nogmaals worden meegenomen in de laatste beoordelingsronde in 2000. Tevens verwachten wij nog een aantal nieuwe aanvragen vanuit de landbouw als product van het Landbouwontwikkelingsplan (LOP). Ook staat de mogelijkheid nog open voor ondernemers, burgers en instellingen en organisaties om nieuwe projecten in te dienen. De projecten die dan als beste uit de bus komen kunnen nog profiteren van het resterende bedrag aan subsidie, wat nog voor onze WCL beschikbaar is.

Voor het nieuwe programma zijn 26 projecten geselecteerd, die in aanmerking komen voor een bijdrage. Deze projecten krijgen samen een subsidie van ca. f 1,1 miljoen en zijn goed voor een gezamenlijke investering in het WCL-gebied van ca. f 2,35 miljoen. De WCL-bijdrage varieert van 30 tot 75% van de totale kosten. De rest van de kosten wordt door de aanvrager zelf opgehoest.

Hieronder volgt een thematisch overzicht van de goedgekeurde projecten met tussen haakjes vermelding van de sector. Voor landbouw (L), toerisme (T), particulieren (P), Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF), gemeente Borsele (G) of waterschap Zeeuwse Eilanden (W).

Algemeen en voorlichting

* Projectcoördinatie plattelandstoerisme (T)
* Projectcoördinatie landbouwprojecten (L)

* Projectcoördinatie natuur- en milieuprojecten (ZMF)
* Voorlichting erfbeplantingen (G)

Natuur en landschap

* Aanbrengen dijkbeplantingen (G, ZMF)

* Aanbrengen monumentale bomen (G)

* Landschappelijke inpassing agrarische bedrijven (G)
* Herstel heggengebied "De Poel" (ZMF)

* Kleinschalige maatregelen aan landschapselementen (ZMF)
* Duurzame omvorming van wegbeplantingen (W)

Recreatie

* Kwaliteitsverbetering touristische routestructuren (G)
* Uitbreiden Boerenlandroute (L)

Landbouwprojecten

* Ontwikkelen ecologische teelten en gesloten veehouderijbedrijf (ZMF, L)

* Versterken ondernemerskwaliteiten (L)

* Stimuleren teelt en afzet zachtfruit (L)

* Agrarisch natuurbeheer (L)

* Behoud streekeigen boerderijen (G, L)

* Schurftbestrijding bij appel (L)

* Ontwikkelingsplan molen "De korenhalm" (P)
* Ontwikkeling van een zorgboerderij (P)

* Informatie over streekeigen boerderijen (P)
* Druivenwijngaard met wijnmakerij (P)

* Gareelmakerij met rijdende expositie (P)

* Boomgericht afstellen spuit (BAS) in gewasbescherming (L).

Behoud streekeigen boerderijen

Het unieke, van oudsher agrarisch, gebied de Zak van Zuid-Beveland heeft als voornaamste kenmerk de zeer gevarieerde natuur, haar historische ontwikkeling en haar streekeigen boerderijen. Deze boerderijen vallen op door hun architectonische vorm. Het project "Behoud streekeigen boerderijen" wil de nog in gebruik zijnde agrarische gebouwen behouden als cultuurhistorisch erfgoed en een subsidie verstrekken voor hoognodig herstel en het wegwerken van achterstallig restauratiewerk. Om de eerste nood te lenigen en sloop te voorkomen is een inhaalslag in gang gezet met WCL-geld. Hierdoor hopen wij ook het bewustwordingsproces, tot behoud van het waardevol cultuurerfgoed, verder op weg te helpen.

Bij de beoordeling van de subsidie-aanvragen voor de streekeigen gebouwen is aan de karakteristiek, detaillering, kleur- en materiaalgebruik een grote betekenis toegekend. Projecten die aan deze criteria voldoen kwamen in aanmerking voor een subsidie. Het betreft de volgende objecten:

* Hollestelleweg 9 te Ovezande

* Westhofsezandweg 2 te ´s-Heer Abtskerke

* Kousendijk 1 te Heinkenszand

* Lindestraat 7 te Oudelande

* Hollestelleweg 2 te Ovezande

* Zwaaksedijk 6 te Kwadendamme

* Drieweg 2 te Nisse.
De totale investeringskosten voor deze objecten bedraagt f 180.000,--. WCL geeft hiervoor een subsidie van 50%.

Informatie
Nadere informatie over het WCL-gebied is te verkrijgen bij het secretariaat WCL Zak van Zuid-Beveland, tel. (0113) 238383.

Deel: ' Jaarprogramma 2000 WCL Borsele vastgesteld '
Lees ook