Europa van Morgen


Jaarrapport ziet vooruitgang in gelijke behandeling vrouwen De Europese Commissie heeft haar derde jaarrapport Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in de Europese Unie aangenomen. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en trends op Europees en nationaal niveau. Volgens het rapport stond gelijke behandeling vorig jaar hoog op de politieke agenda. Centraal in de aanpak staat de integratie van gelijke kansen in alle politieke besluitvorming en acties, ook wel mainstreaming genoemd. Dit beleid heeft al tastbare resultaten opgeleverd, aldus de Commissie.

De aanpak was tweeledig. Ten eerste het mainstreamen op alle beleidsterreinen en ten tweede acties specifiek gericht op vrouwen. Zo is het recht op gelijke behandeling aangepakt in de ontwikkeling van samenwerkingsbeleid, onderwijs en onderzoeksprogramma’s, de publieke sector en is gelijkheid gepromoot in de structuurfondsen. Het rapport bevat vijf secties waarin de ontwikkeling in een aantal gebieden beschreven wordt. Het gaat om integratie van gelijke kansen op beleidsterreinen, nieuwe strategieën voor werkgelegenheid en gelijkheid, het bevorderen van gelijkheid in besluitvorming en wetgeving op het gebied van gelijkheid. Voor het eerst besteedt het rapport over 1998 aandacht aan de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de kandidaat-lidstaten van Centraal- en Oost- Europa. Met de Europese verkiezingen in het verschiet wijdt het rapport eveneens aandacht aan het evenwicht tussen mannen en vrouwen in besluitvorming. Er is een minimum percentage van 30% vrouwen vereist om het effect te bereiken dat nodig is om de kwaliteit van besluiten te verbeteren, zodat die de zorgen, behoeften en belangen van zowel mannen als vrouwen weergeven. Het rapport onderstreept de sleutelrol van de Europese werkgelegenheidsstrategie bij het promoten van gelijkheid. Het is met name deze strategie geweest die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het versterken van gelijke kansen. Bovendien is het ook de werkgelegenheidsstrategie geweest die voor het eerst het principe van mainstreaming in de Richtsnoeren voor Werkgelegenheid voor 1999 heeft geïntroduceerd.
De Commissie stelt dat 1999 ‘een nog bemoedigender vooruitgang belooft’ met de ratificatie van het Verdrag van Amsterdam. Het verdrag kent als voornaamste doelen het uitbannen van ongelijkheid, het bevorderen van gelijke kansen in alle EU-activiteiten, hervorming van de structuurfondsen en uitbreiding van het proces van Luxemburg en de plannen van de Raad voor een Europees werkgelegenheidspact en tenslotte, het voorbereiden van een vervolg op het Bejing Platform voor Actie in het jaar 2000. De publicatie van het jaarrapport vloeit voort uit het Witboek voor Europees Sociaal Beleid en het Vierde Middellange-termijn Actie Programma voor Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen. Het rapport is een instrument voor de Commissie om de vooruitgang te meten, de huidige stand van zaken te inventariseren en de koers voor toekomstige acties uit te stippelen.
Roy van Dalm

Deel: ' Jaarrapport EU vooruitgang in gelijke behandeling vrouwen '
Lees ook