expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: JAARRAPPORTAGE REGULIERENDE ENERGIEBEL.

PERSBERICHTNR. 99/054 Den Haag 10 maart 1999

JAARRAPPORTAGE REGULERENDE ENERGIEBELASTING

Staatssecretaris Vermeend heeft vandaag, mede namens de ministers van VROM en Economische Zaken, de tweede jaarrapportage regulerende energiebelasting (REB) en het rapport 'Onderzoek naar effecten van de regulerende energiebelasting bij bedrijven - stand van zaken einde 1997' aan de kamer aangeboden.

In de rapportage worden ondermeer de volgende conclusies getrokken:

* Energiebesparing is door de REB financieel aantrekkelijker geworden. De terugverdientijd van investeringen in energiebesparing zijn met enige jaren verkort. In de meeste van de onderzochte branches is het economisch rendabel energiebesparingspotentieel met circa 5% toegenomen.

* Door de REB is de effectiviteit van verschillende andere energiebesparingsinstrumenten (zoals het MAP, meerjarenafspraken, voorlichting, regelgeving en subsidies) verbeterd. De eindverbruikersprijs voor energie is immers medebepalend voor de effectiviteit van dergelijke instrumenten. Zonder REB zou de effectiviteit van deze instrumenten - gegeven de dalende reële energieprijzen - constant onder druk staan.

* In de REB is een bijzondere regeling opgenomen ter stimulering van duurzame energie. Deze regeling blijkt goed te werken als vervanging voor investeringssubsidies. Door invoering van het nihiltarief voor groene stroom per 1 januari 1998 heeft de REB nu ook aan de vraagzijde een stimulans voor duurzame energie gekregen.

Het kabinet is ervan overtuigd dat financiële prikkels leiden tot meer energiebesparing en duurzame energie. Ook blijkt uit het voor de jaarrapportages uitgevoerde onderzoek dat financiële overwegingen voor bedrijven en huishoudens een rol spelen bij hun keuzen rondom energiebesparing en duurzame energie.

Wel wordt de kanttekening gemaakt dat de op grond van wetenschappelijk onderzoek veronderstelde effecten van de REB op het energieverbruik op korte termijn moeilijk concreet zijn vast te stellen. Uit het uitgevoerde onderzoek komt hiervoor een aantal redenen naar voren:

* het verwachte effect van de REB wordt gedomineerd door het effect op vervangingsinvesteringen. Dit effect treedt echter pas op langere termijn op.

* de door de REB veroorzaakte prijsstijging is relatief beperkt. Het verwachte effect blijkt beperkt tot 1 à 3% energiebesparing bij de doelgroep.

* gegeven het feit dat er in de praktijk een heel scala aan instrumenten wordt toegepast, kunnen de in de praktijk gemeten energiebesparing en toepassing van duurzame energie niet worden toegeschreven aan één enkel instrument zoals de REB. Dit geldt temeer omdat de ingezette instrumenten elkaar onderling versterken.

Voor het kabinet telt met name dit laatste element zwaar. De REB is immers nadrukkelijk ingevoerd als onderdeel van een totale instrumentenmix. Uit het ten behoeve van de jaarrapportages uitgevoerde onderzoek blijkt ook dat er naast financiële overwegingen nog allerlei andere redenen zijn om al dan niet tot energiebesparing over te gaan. Alleen werken met financiële prikkels is dan ook niet voldoende.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
Tel.nr.: 070 - 342 8304


10 mrt 99 13:57

Deel: ' Jaarrapportage regulerende energiebelasting '
Lees ook