Jaarrede van de voorzitter

Jaarrede van voorzitter KVAN, Chris Streefkerk, uitgesproken in het Gemeentearchief Rotterdam tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 april 1999.

Wanneer u het jaarverslag, dat aanstonds onder agendapunt 4 aan de orde zal komen, zelfs maar oppervlakkig gelezen hebt, dan moet u zijn opgevallen dat het in onze vereniging in het afgelopen verenigingsjaar gegonsd heeft van de activiteiten.

De ontwikkelingen waaraan de hedendaagse archivaris het hoofd heeft te bieden zijn dan ook legio. Zo talrijk en complex zijn de uitdagingen waarvoor we gesteld zijn, dat we voortdurend de structuur van onze vereniging moeten aanpassen teneinde een passend antwoord te vinden op alle vragen. De secties van onze vereniging spelen hierin een voorname rol.

AVA, de oudste sectie voor de audiovisuele archieven, heeft zich landelijk, maar ook zeker internationaal ontwikkeld tot een vooraanstaand expertisecentrum voor de ingewikkelde problematiek waarvoor de bewaring van beeld en geluid ons stelt. Dankzij de sectie AVA ligt nu bij ons ter tafel een ontwerp ethische code die straks aan de orde zal komen.

Het Platform van Recent Opgeleide Archivarissen, PROA, is inmiddels niet meer de jongste sectie, maar ik denk nog wel de sectie van de jongsten. De jongsten hebben de toekomst. Daarom is het een goede zaak dat deze sectie de toekomst van onze beroepsgroep in beeld heeft gebracht in het verslag met de veelzeggende naam Archivaris of dodo. Voor de toekomst van onze beroepsgroep is het van vitaal belang dat deze sectie goede contacten onderhoudt met het onderwijsveld en op die wijze de brugfunctie vervult tussen studenten en de beroepsgroep.

De jongste sectie is nu de SPArc, de sectie Particuliere Archieven, die zich vorig jaar april in de ledenvergadering presenteerde. Met veel elan heeft deze sectie zich gewijd aan de overbrugging van de kloof die er nog altijd gaapt tussen het openbare en het particuliere archiefwezen. In dat opzicht is het overigens ook verheugend dat het Archievenblad nu ook het verenigingsnieuws publiceert van onze zustervereniging, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen.

Afgezien van de secties die deel uitmaken van onze vereniging is naast onze vereniging actief de Stichting Archiefpublikaties, ofwel SAP. Deze Stichting die al geruime tijd bestaat en enkele belangrijke publicaties verzorgd heeft, ik hoef maar te noemen de bundel Respect voor de oude orde, is nieuw leven ingeblazen en mag als eerste wapenfeit vermelden de bundel Tekst en context van de Handleiding voor het beschrijven en ordenen van archieven van 1898' die op 23 oktober 1999 het licht zag. Bij deze bundel die vooral recht doet aan het permanente belang dat de Handleiding van Muller Feith en Fruin had, heeft en zal houden mag het echter niet blijven. Het is vooral de bedoeling dat de SAP dienstbaar is aan de eigentijdse en toekomstige archivistiek. En daarom ben ik blij nu al te kunnen aankondigen dat al in de zomer het eerste deel van een serie jaarboeken zal verschijnen, waarin het nieuwe paradigma in de archivistiek centraal zal staan.

Het is niet mijn bedoeling om nu de gehele structuur van onze vereniging in kaart te brengen, daartoe hebben we tenslotte onze onvolprezen Almanak. Wel wil ik onderstrepen dat we, hoe ingewikkeld we ook in elkaar zitten altijd en in de eerste plaats een vereniging van leden zijn. Als leden van onze vereniging bepalen wij het karakter daarvan. Ook in een grote vereniging als de onze met meer dan 900 leden is het van belang dat de leden elkaar weten te vinden. Daarom is het een goede zaak dat er nu een heldere en overzichtelijk ledenlijst ligt. De vormgeving mag nog op het conto van Frank Hulst geschreven worden. Voor de productie wil ik graag Simone Gemmink en Marieke de Haan van ons onvolprezen bureau bedanken.

Belangrijker dan de interne communicatie in onze vereniging is echter de externe communicatie. Immers in onze beroepsuitoefening staat maatschappelijke dienstbaarheid voorop. Daarom is het goed dat onze vereniging sinds juni vorig jaar vanuit de hele wereld on line te bereiken is via een eigen website. Deze site blijkt goed te functioneren en volledig aan de verwachtingen te voldoen. Slechts één teleurstelling is te melden en dat is dat de mogelijkheid om via de website cases betreffende de Ethische Code ter discussie te stellen in het geheel niet is gebruikt. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals het belang van de Ethische Code te onderstrepen en u allen nogmaals uit te nodigen om de Ethische Code in de praktijk te brengen.

Zoals ik al zei, het gonst in onze vereniging en in het hele Nederlandse archiefwezen van de activiteiten. Tot de belangrijkste gebeurtenissen horen de opening van het nieuwe Rotterdamse Gemeentearchief, de toekenning van de Van Wijnpenning aan Theo Thomassen, de verhuizing van de Archiefschool naar Amsterdam, de inauguratie van Ketelaar in Amsterdam, de benoeming van Joan van Albada tot secretaris-generaal van de ICA en de totstandkoming van de Archiefkoepel. Aangezien dit laatste punt op de agenda staat zal ik daar nu niet bij stilstaan.

Met het oog op het programma van deze dag moet ik deze jaarrede kort houden. Ik wil besluiten met iedereen te bedanken die zich inzet voor de KVAN, in commissies, besturen, redacties of waar dan ook.

Deel: ' Jaarrede voorzitter archivarissen vereniging KVAN '
Lees ook