Jaarrede waarnemend KNMG-voorzitter R.G.P. Hagenouw in teken toekomst

25 november 1999

"Is er straks nog wel een dokter in de zaal"

"In de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid draait het om de gezondheid van een grote groep mensen. Hierbij staat de relatie tussen arts en patiënt voorop. Maar als ik de krant lees lijkt het net alsof dat steeds vaker wordt vergeten. Het lijkt alleen om kosten te gaan. Maar waar het echt om gaat is dat de dokter zijn vak verstaat en dat hij de patiënt de best passende medische zorg biedt. Daarom is een uitbreiding van het aantal opleidingsplaats nodig." Deze woorden sprak waarnemend voorzitter R.G.P. Hagenouw uit tijdens zijn openingsrede van het KNMG-jubileumcongres, op zaterdag 13 november in het Congresgebouw te Den Haag. Met name de wens om volledig ten dienste van de patiënten te staan, staat onder druk.

De waarnemend voorzitter van de KNMG sprak zijn woorden uit voor zo'n 800 congresgangers die de gang naar Den Haag hadden gemaakt. Hoewel de heer Hagenouw tijdens zijn rede een uitgebreide toekomstblik gaf op de gezond-heidszorg in 2010 hield zijn rede ook een duidelijke waarschuwing in. De zorg voor de patiënt dreigt op de achter-grond te geraken door discussies over geld, wachtlijsten en geneesmid-delen.

Maar ook een ander gevaar ligt op de loer, namelijk dat de werkdruk voor artsen steeds ernstiger vormen aan gaat nemen. Om dit te voorkomen pleit de KNMG al langere tijd voor een uitbreiding van de numerus fixus en de opleidingsplaatsen. Ook het inkorten van de opleiding is wat de KNMG betreft nog steeds een reële optie als wapen in de strijd tegen het artsentekort.

Rechter

Maar ook de patiënt wordt veeleisender. Steeds vaker wordt de weg naar de rechter bewandeld als de patiënt zijn of haar gelijk niet krijgt. Een voorbeeld is de rechtszaak waarin thuiszorg werd geëist. "Als de politiek er niet uitkomt, komen de problemen vanzelf bij een ander terecht. Of het nu dotteroperaties of thuiszorg betreft, het zijn maatschap-pelijke problemen die door de dokter, de patiënt en de verzekeraar moeten worden opgelost. En als het hen ook niet meer lukt om alle touwtjes aan elkaar te knopen, wordt toch gewoon de rechter ingeschakeld? De politiek kijkt machte-loos toe." Niet alleen de juridisering heeft echter zijn weerslag op het werk van de dokter.
"De relatie arts-patiënt wordt steeds meer overschaduwd door andere actoren die een relatie claimen met de dokter en wat zij doet. De verzekeraars, de lokale overheid, de werkgevers, de apothekers. Allemaal krijgen ze een steeds bepalen-der rol in de zorg. Wat betekent dat voor de dokter in zijn spreekkamer? Wat betekent dat in de relatie naar de patiënt? En voor de professionele autonomie van de arts en de positie van de beroepsgroep temidden van dit krachtenveld?"

Project passende medische zorg

De KNMG bekijkt deze ontwikkeling dan ook met zorg en ziet veel meer heil in kostenbe-heersing samen met de beroepsgroep. Een aanzet vormt het project passende medische zorg dat onlangs werd afgerond. "Motiveer ons en houd daarmee vooral de menselijk maat naar de patiënt in het oog. Kijk ook goed naar de conclusies van het project Passende Medische Zorg over de juiste maat van protocollen en de relatieve waarde ervan voor de individu-ele patiënt met zijn atypische probleem. Besef dat zorg in de relatie arts-patiënt tot stand komt. Het lijkt alsof dat besef een beetje verloren gaat, of in ieder geval bedolven wordt onder allerlei nieuwe 'maakbaa-rheidtheorieën' over de gezond-heidszorg."

Zinnig en zuinig voorschrijven

Hoewel zich de komende tijd de nodige problemen aandienen, loopt de KNMG niet voor verantwoordelijkheden weg "Het is té gemakkelijk om uitsluitend naar de overheid, de verzeke-raar of de patiënt te wijzen. Ook als beroepsgroep moeten we de hand in eigen boezem steken. We moeten het heft in eigen handen nemen. En dat kán ook, want onze beroepsorganisatie is een belangrijke speler in het maatschappelijk middenveld en een serieuze gesprekspartner voor politiek-Den Haag. Als KNMG hebben we het verleden laten zien dat wij staan voor de kwaliteit van het geneeskundig handelen. Niet voor niets is een groot scala aan interne en externe kwaliteits-systemen ontwikkeld. Maar ook opleiding, registratie, het enorme apparaat voor bij- en nascholing, de gedragsregels, ontwikkelingen op het gebied van zinnig en zuinig voor-schrijven, de standaar-den, richtlijnen en protocol-len. We laten zien dat we de ontwikkelin-gen in de maatschappij en de nieuwe eisen die de buitenwacht aan ons stelt serieus nemen. Daar gaan wij als KNMG meer door!"

© copyright KNMG 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Jaarrede waarnemend KNMG-voorzitter R.C.P. Hagenouw '
Lees ook