gemeente almere

persbericht 164

1 juni 1999

jaarrekening almere 1998:
positief resultaat van fl. 9,7 miljoen

een goede begrotingsdiscipline en een aantal eenmalige meevallers leiden er toe dat de gemeente almere het begrotingsjaar 1998 afsluit met een overschot van fl. 9,7 miljoen. dit maakt wethouder douwe halbesma van financikn vandaag bekend.

wethouder halbesma benadrukt dat een aantal meevallers eenmalig is. zo heeft almere in 1998 van het rijk een hoger aandeel uit het gemeentefonds gekregen dan eerder werd verwacht. dit heeft te maken met het groter groeien van almere en de daarmee gepaard gaande grotere betekenis van almere als regionaal centrum. de gemeente besteedt steeds meer geld aan het realiseren en instandhouden van grootschalige voorzieningen van lokale en regionale betekenis. daartoe kreeg de stad in '98 ten opzichte van de jaren daarvoor een groter aandeel uit het gemeentefonds van in totaal fl. 3,2 miljoen. een deel van dit bedrag - fl. 1,6 miljoen - is overigens een betaling met terugwerkende kracht over voorgaande jaren.

een tweede meevaller betreft een bedrag van fl. 4,5 miljoen. dit is een hogere bijdrage dan eerder werd verwacht als gevolg van de 'slechte' (want zachte) bodem in onze stad waar onderhoud van wegen, straten, pleinen, groen, gemeentelijke leidingen en dergelijke meer geld kosten dan elders. vanaf het jaar 2001 zal deze hogere vergoeding overigens niet meer worden verstrekt. ook het bedrag van fl. 4,5 miljoen was voor een deel - fl. 2,5 miljoen - een nabetaling over voorgaande jaren.

een derde groot en eenmalig voordeel waar de wethouder op wijst, is het feit dat almere per saldo in '98 fl. 1,2 miljoen meer heeft ontvangen uit het gemeente-fonds dan was voorzien. elk jaar wordt een reservebedrag achtergehouden voor het geval de bijdrage uit het gemeentefonds lager uitvalt dan voorzien. in 1998 hoefde deze reserve niet te worden aangesproken. dit werd in het najaar van '98 al voorzien en gemeld; een deel van het bedrag is inmiddels ingezet voor aanpak van het millenniumprobleem bij de gemeente. per saldo resteert nu een bedrag van fl. 1,2 miljoen.

overige punten waar de wethouder op wijst zijn de uitgaven voor de watersnood in midden amerika (fl. 100.000,-) en fl. 800.000,- lagere ontvangsten uit de ozb-belasting als gevolg van lagere woz-waarden van huizen.

de door de gemeente in '98 ontvangen rente op haar bankrekeningen bedraagt fl. 3,5 miljoen en de opbrengsten uit de bouwgrondexploitatie bedragen in 1998 in totaal fl. 56 miljoen. deze laatste post komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van de stad, is met name bestemd voor grotere investeringen en maakt geen deel uit van het concernresultaat van de gemeente.

bron: afdeling communicatie, gemeente almere

Deel: ' Jaarrekening Almere 1998 positief resultaat 9,7 miljoen '
Lees ook